Kɔn dɛ̀bɛ́ Zhã nɔ mɔ́ 12

1Myɔrhɔ nánfɔ̀lɔ̀ du dɛ̃̌ yi wə: à nɔ kɛ̃ mə̀dù ń zù nə̀nyɛ́nɛ́ y ǹdə kàmə̀-zwǐ ta. N nɔ̀ cànà y tɛ̃́ ǹdə́ ń nə̀rh. N bə yó-kwə̀lə́ è zhe cã̀mə́sɔ̌rh shí ǹdə́ sə̀lyè. 2Ń yà ń zhe pǔ, sə ń pwǐ y y'à n'ê yì. 3Myɔrhɔ dõ du dɛ̃̌ yi wə: à nɔ dɔm nánjə́gɔ́rɔ́ nánshɔ̃̀ ǹdə myǐn ta. Mə̀ ywẽ́ né wɔ́ nyàlpyɛ̀. Mə̀ nyimə né wɔ́ shíyə́. Mə̀ yó òdù gakó pú pyɛ̀lɛ̀ yə́-pú. 4Mə̀ n'ê zə mə̀ nə̀byíl lé mə̀ zwàr cã̀mə́sɔ̌sɛ́ kùkùl rə̀dù mə̀ lwé tɛ̃́ cɛ y yó, ǹdə́ bə̀ gə y'à bɔ̀n sɛ̀ kùkùlə̀ nə̀tɔ̀. Mə̀ y'à zhǐ kɛ̃ mɔ́ ń pwǐ y n'ê yì mú yé né, mùnì ga ń gə lùlə̀, sə mə kwè ń bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y mə lyì. 5Sə kɛ̃ mɔ́ lùl bal-byǐ. Wɔ́ byǐ mú ńmyɛ̌ ń mà n cìní cɛmɛ nɛ́ gakó lyì bí ǹdə́ jàn nánkùlù. Sə bə̀ gə́ lùl bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ yá, Yi kwè y e vò dɛ̃̌ rə̀ sõ, rə̀ gə́ jě rə̀ pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y yó mə̀gã̌. 6Kɛ̃ mɔ́ dùr n vò gɔ-elũ èpòlò w wə, bə̀ Yi y'à tɛnɛ jàà gàà mɔ́ ń yilə, mùnì bə pɔ̃ kùjú n jí dwã mɔ̀rhɔ̀ ǹdə́ zwã̌-àlyè ǹdə́ shí-shə̀ldù (1260). 7Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, búlə́ zɛ̃̀ dɛ̃̌ yi wə. Màlɛ́ka Myishəə ǹdə́ ń tó-dwã bɛ́ zɛ̃̀ búlə́ ne ǹdə́ dɔm mɔ́ nánjə́gɔ́rɔ́ w ǹdə́ òmyɛ́ màlɛ́kabá. 8Sə bə̀ ŋwɛ̀nɛ́ dɔm mɔ́. Mə̀myɛ́ ǹdə́ mə̀ màlɛ́kabá k'ê yə̀ jàà nɛ dɛ̃̌ yi w yé. 9Bə yìrh mə̀myɛ́ ǹdə́ mə̀ màlɛ́kabá ga bə ló tɛ̃́ cɛ y yó. Dɔm mɔ́ mə̀myɛ́ j'â ŋwɛ́nɛ́ lũ w kùr-ju yi ní ga. Bə̀ n'ê byẽ̀ mò bə̀ zù-bal ráá Shətana. Mə̀ n'ê yǔr lũ w lyì bí gakó. 10A zɛ̃̀ a nyɛ̀ɛ̀ cəl dɛ̃̌ yi w rə̀ bya rə wɔ̀: "Èlǎsɛ̃́, nə́ vwǎrh mɔ́ yi yúwə́; èlǎsɛ̃́, nə́ Yi rí n'ê jí pyɛ̀lɛ̀ ǹdə́ jàn nánfɔ̀lɔ̀; èlǎsɛ̃́, mɔ̀bɔ́ rə̀ cír mó byili ń ŋwɔ̀nɔ́ wá. Nyǐnə bə̀ yìrh mɔ̀bɔ́ ń yà ń nə́ ń cĩ́ ywẽ̀ né nə́ da-byǎ bɛ́ yó w Yi yé né cəcɛ̃ ǹdə́ nə̀nyɔ́nɔ́ ga mɔ́ bə ji tɛ̃́ cɛ y yó. 11Nə́ da-byǎ bɛ́ ŋwɛ̀nɛ́ mɔ Pyì-bwɛ̀lɛ́ y jal mɔ́ jàn yilə, ǹdə́ bə̀ gə́ yàl Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ zhə̀n-cínnə mó yilə. Bə̀ shɛ̀nɛ́ cu, bə̀ yə̀ bə̀ myə̀lə́ né ne gá yé. 12Rə̀myɛ́ ce, dɛ̃̌ yi rí ǹd'ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á ŋwɛ́nɛ́ rə̀ wẽ́ mó ga, fǔnə ǹdə́ wu-nyɔ̃̀. Sə ámyɛ̌ cɛ y ǹdə́ nə̀-fɔ̀lɔ̀ wá, zwini bá zə ámyɛ̌ ga, bə̀ Shətana y só tɛ̃́ á sõ ǹdə́ lyi-yìr. È yě bə̀ kɔn gə yàl námpɔ́lɛ́, è k'ê t'â la yé nɔ yé." 13Dɔm mɔ́ gə́ pwírí bə̀ yìrh mò bə ji tɛ̃́ cɛ y yó, mə zɛ̃̀ mə pú kɛ̃ mɔ́ ń lùl bal-byǐ y mú kùr mə̀ n'ê jì. 14Bə pə zhú vɔ̀mɛ̀ kɛ̃ mɔ́ nɛ, n mə n zɛ̃̀ n vò jàà y bə̀ tɛnɛ ń yil gɔ-elũ èpòlò w wẽ́ mó wə, bə̀ gə́ la mɔ kùjú w pɔ n jí byinə né nə̀tɔ̀ ǹdə́ fwã́ y mə̀gã̌ mɔ́, mùnì ga n lú dɔm mɔ́ yé né. 15Rə̀myɛ́ yó, dɔm mɔ́ carh nɛ̃̌ tɛ̃́ kɛ̃ mɔ́ kwã nɛ́, mə jǐrh ǹdə nə̀-wùlmə̀ ta, mùnì mə kwè mò. 16Cɛ y zɛ̃̀ e wə̌rh è nyí e nyɔ̀ nɛ̃̌ mɔ́, e zwẽ kɛ̃ mɔ́ e dwĩ̀. 17Dɔm mɔ́ lyim y'à n'ê yì mù dɛ̃́dɛ̃́, mə zɛ̃̀ mə ká kwɛ̃̀ mə b'è n'ê bwí ǹdə́ ń byǎ bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ dàl bə̀ n'ê zwẽ Yi nyə́ né, bə j'à zhǐ bə̀ nà y yó zhə̀n dɛ́ Yezu byili mú wẽ́ mó. 18Mə zɛ̃̀ mə já b'è zhǐ nə̀-fɔ̀lɔ̀ w vɔ̃̀ nɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\