Kɔn dɛ̀bɛ́ Zhã nɔ mɔ́ 13

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, a ká nə bǔ-ku nánjə́gɔ́rɔ́ ò shí nə̀-fɔ̀lɔ̀ w wẽ́ ò n'ô dwi. Ò ywẽ́ né wɔ́ nyàlpyɛ̀ ǹdə́ ò nyimə shíyə́. Ò nyu òdù gakó pú pyɛ̀lɛ̀ yə́-pú. Bə̀ kɛ̃ yilə nyɛ̀bɛ́ nə̀ n'ê tùrh Yi ò ywẽ́ né nyàlpyɛ̀ y gakó ne. 2Bǔ-ku w à nɔ mɔ́ nyɛ̌ ǹdə jə̀l ta. Ò nə̀-pyìlsí nyɛ̌ námpə́pǎr ǹdə cílə́-kùlú nə̀-pyìlsì ta. Ò nyí rí zɛ̃̀ rə̀ nyɛ̌ ǹdə bɔrɔ nyí ta. Dɔm mɔ́ nánjə́gɔ́rɔ́ w pə w mə̀ jàn dɛ́ nánfɔ̀lɔ̀ w ǹdə́ mə̀ pyɛ̀lɛ̀ rɛ́, e súlí mə̀ ŋwɔ̀nɔ́ w gakó. 3Bǔ-ku w yó w òdù nyɛ̌ ǹdə ò y'à cɛ̀mɛ̀ ò la cú ta, sə ò ká wárh. Lũ w lyì bí swéné rə̀myɛ́, bə já tó ò kùrə̀. 4Lyì bí gakó wùlì tɛ̃́ bə cèrhé dɔm mɔ́ nánjə́gɔ́rɔ́ wá, mə̀ gə́ pɔ ŋwɔ̀nɔ́ w bǔ-ku w ni mú yilə. Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê cèrhé bǔ-ku w myɛ bə̀ zhe: "Wɔ́ mɔ̌ ń mà n zə ń cìn n myɛrhɛ bǔ-ku wə́? Mɔ̌ lò ń wɔ̌ ń mà n bú ǹdə́ wa?" 5Bə zɛ̃̀ bə pə sɔ́má bǔ-ku w ni, ò la mó zɔ̀m cìn-byilu zɔ̀mà, sə o fulsi Yi. Ò nɔ sɔ́má ò la rə̀myɛ́ tũ̌ cànsɛ̀ shə́-èna ǹdə́ sə̀lyè. 6O ji kùr ò n'ô tùrh Yi, ò n'ô fulsi rə̀ yil lé, ǹdə́ rə̀ gə́ jě má mɔ́, ǹdə́ lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ ŋwɛ́nɛ́ gàà Arəzana w mɔ́. 7Bə pɔ w sɔ́má ò la bú ǹdə́ Yi lyì bí myɛ, só ŋwɛ̀nɛ́ bɛ. Ò nɔ ŋwɔ̀nɔ́ lũ w tənèsé gakó lyì bí yó, dwə́ kùrə̀ gakó lyì bí yó, dwə́ zɔ̀mà dúdúmə́ dúdúmə́ lyì bí yó. 8Lũ w lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ yilə né yə̀ nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ kɛ̃ kùr-ju yi ní ga mɔ́ bá wùlì tɛ̃́ ò yé né bə cèrhé wə. Sɛ́bɛ́ rɛ́ rə̀myɛ́ wɔ́ Pyì-bwɛ̀lɛ́ y bə̀ zwə́l mó è cǐ ri. 9Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhe zhã̌, sə́ cili! 10Kɔn gə wɔ́ Yi pùbùlə̀ bə̀ lò twĩ̌ byə̀nə́-jì, ǹ b'ǎ twĩ̀ yə̀. Kɔn gə wɔ́ Yi pùbùlə̀ bə̀ bə̀ gu lò ǹdə́ shù, bə̀ bá gu mu ǹdə́ wa. Rə̀myɛ́ ce, byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ Yi lyì bí mú mə̌ sə bə pyɛ́nɛ́ bə zhí Yi ni. 11Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, à ká nə ku dõ ò shí tɛ̃́ cɛ y wẽ́ ò n'ô dwi. Ò y'à zhe nyimə nə̀lyè ǹdə pyì-bwɛ̀lɛ́ nyimə ta. Sə ò y'à n'ô zɔ̀m ǹdə dɔm nánjə́gɔ́rɔ́ ta. 12Ò y'à zhe bǔ-ku w jàn dɛ́. Wɔ́ rə̀myɛ́ ò y'à m'ô twĩ̀ bǔ-ku w yé né. Bǔ-ku w y'à cɛ̀mɛ̀ ò la cú, sə ò ká wárh. Ku w kɔ̀bɔ́ ò shí tɛ̃́ cɛ y wẽ́ mó nyɛ́ɛ́ lũ w lyì bí púlə́púlə́ bə wùlì tɛ̃́ bə cèrhé bǔ-ku wə́. 13Ku w ò shí tɛ̃́ cɛ y wẽ́ mó y'à n'ô wɛ̀rhɛ́ wò-jààrɛ̀. O ce myǐn shí dɛ̃̌ yi w mə só tɛ̃́ lyì bí gakó yírh wə. 14Ò y'à n'ô zə wò-jààrɛ́ ò nɔ ŋwɔ̀nɔ́ o wɛ̀rhɛ́ bǔ-ku w yé né mó ò yǔr lũ w lyì bí, o wɔ̀ bɛ bə̀ bə̀ mɔ bǔ-ku w bə̀ y'à cɛ̀mɛ̀ ǹdə́ swé ré o ká wárh mɔ́ nyɔrhɔ. 15Ku w ò shí tɛ̃́ cɛ y wẽ́ mó nə ŋwɔ̀nɔ́ o ce bǔ-ku w nyɔrhɔ w bə̀ mɔ mɔ́ zɛ̃̀ ò n'ô shìrhə́, ò n'ô zɔ̀mà. Lò mɔ̀bɔ́ gakó ń tá ń yǎl n cèrhé wə, ò wɔ̌ ò gwi mu. 16O nyɛ́ɛ́ lyì bí púlə́púlə́, náncɛrh ǹdə́ bə̀sɔ́ná, nə̀cɛ̀nà ǹdə́ nə̀mwà, lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ cǐ bə̀ cìnə̀, ǹdə́ yómə́ ga, bə cĩ́ myɔrhɔ bə̀ jə̀jĩ́sí ráá bə̀ cílə́ né ne. 17Myɔrhɔ w òmyɛ́ mɔ́ wɔ́ bǔ-ku w yil lé, ráá ò yil lé gál-byǎ bɛ́. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ gə zɛ̃̀ ǹ bə myɔrhɔ w òmyɛ́ mɔ́ zhe, ǹ wàr ǹ la dɔ̌l yé. 18Èlǎsɛ̃́, wɔ́ surhə cìnə́ bə̀ wɔ̌ bə̀ má lwar ywẽ né nyɛ̀bɛ́ kùrə̀. Bǔ-ku w yil lé gál-byǎ bɛ́ wɔ́ numbyíní yil. Ò gál-byǎ bɛ́ wɔ́ zɔ̃̌-nyə̀ldù ǹdə́ shí-shə̀ldù ǹdə́ bwə̀ldù (666). Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhe lárma ǹ wɔ̌ ǹ lwar rə̀ yé-shò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\