Kɔn dɛ̀bɛ́ Zhã nɔ mɔ́ 14

1A zɛ̃̀ à k'â la nyǔ, a pwírí Pyì-bwɛ̀lɛ́ y è zhǐ Səyɔ̃ pyɔ̀ w yó. Lyì mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ zɔ̌m ǹdə́ shə́-èna ǹdə́ rə̀na (144.000) tó y bə̀ zhǐ. Sə èmyɛ́ ǹdə́ è Da ga yilə né y'à kɛ̃ bə̀ cílə́ né ne. 2A zɛ̃̀ a nyɛ̀ɛ̀ cəl rə̀ shí dɛ̃̌ yi wə, ǹdə wɔ́ nə̀-fɔ̀lɔ̀ nɛ̃̌ mə̀ n'ê dom, ráá dwà è bya dɛ̃́dɛ̃́ ta, rə j'à nyɛ̌ ǹdə wɔ́ dàkɔ̌ndɛ rə̀ cìnə́ n'ê dwí ta. 3Lyì bí bə̀myɛ́ nánjə̀jóló w zɛ̃̀ bə̀ n'ê nún nwə̃́ nándwə̃̀ pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y ǹdə́ wò-nyùùrí rə̀na y ǹdə́ náncɛsɛ́ yé né. È gə də̀ lyì bí mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ zɔ̌m ǹdə́ shə́-èna ǹdə́ rə̀na y (144.000) Yi vwǎrh cɛ yó mó dúdú, lò lò wàr nwə̃́ y èmyɛ́ ń la nún yé. 4Lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́ wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ zɔ bə̀ cìn náàcɛ̀nɛ́, bə̀ yə̀ kɛ̃ dwə̀rh gaga yé. Bə̀ n'ê tó Pyì-bwɛ̀lɛ́ y nɛ bə̀ zhə̀l è gə́ la mə̀gã̌ gakó. Yi vwǎrh bɛ cɛ yó, rə cĩ́ bə̀ dúdú rə̀ cìcì ǹdə́ Pyì-bwɛ̀lɛ́ y yilə. 5Kɔma də́-byǐ yə̀ bə̀ nyú w shí yé. Bə̀ bə yò zhe lò la byilu yé. 6Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, a nə màlɛ́ka dɛ̃̌ dɛ̃̌ yi wə. Wɔ́ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí tɛ̀bɛ́ rə̀ zhe kùr twéé twéé è y'à zhe è la byilu. Sə wɔ́ lũ w tənə̀rh gakó lyì, dwə́ kùrə̀ gakó lyì, dwə́ zɔ̀mà dúdúmə́ dúdúmə́ lyì nì è la rɛ byilu. 7È y'à n'ê bya dɛ̃́dɛ̃́ è zhe: "Nyámna Yi s'á cèrhé re, bə̀ bùrsí kɔ́ yi yúwə́. Cèrhénə mɔ̀bɔ́ ń wɛ̀rhɛ́ dɛ̃̌ yi rí ǹdə́ cɛ y ǹdə́ nə̀-fɔ̀lɔ̀ w ǹdə́ nə̀-bùlsí mú." 8Màlɛ́ka dõ pú, èmyɛ́ wɔ̀: "Babyəlɔnɛ wǔr, ò wǔr, òmyɛ́ nánfɔ̀lɔ̀ w ò yǔr lũ w cɛmɛ nɛ́ gakó lyì bí, bə tó bə nyɔ̀ ò sɛ̃́ mɔ́ mə̀ wɔ́ ò fwə̌l tumə mó." 9Màlɛ́ka dõ ké pú, èmyɛ́ bya e wɔ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ ǹ cèrhé bǔ-ku w ǹdə́ ò nyɔrhɔ w bə̀ mɔ mɔ́, ń jà ǹ zhe ò myɔrhɔ ǹ cíl yó, ráá ǹ jɛ̃̀ nɛ̀, 10ǹmyɛ b'ǎ nyɔ̀ Yi lyim sɛ̃́ mɔ́. Bə̀ yə̀ sɛ̃́ mɔ́ mə̀myɛ́ mɔ́ pùl ǹdə́ nɛ̃̌ yé. Yi ló mo rə̀ lyim dí kǎ-zɔ̌m mɔ́ wa. Bə̀ má zə myǐn mú ǹdə́ púrhú cə́m mó bə nwɛ̀nɛ̀ mɔ́ dɛ̃́dɛ̃́ Yi màlɛ́kabá ǹdə́ Pyì-bwɛ̀lɛ́ y yé né. 11Myǐn mú mə̀ n'ê nwɛ̀nɛ̀ bɛ̀ mɔ́ nyɛ̀ɛ̀sɛ́ n'ê dwi byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə. Zhə̀nà, lò mɔ̀bɔ́ ǹ cèrhé bǔ-ku w ǹdə́ ò nyɔrhɔ w bə̀ mɔ mɔ́, ò yil lé myɔrhɔ w j'à dɛ̃ ǹ yala nɛ, ǹ b'ǎ nwɛ̀nɛ̀ cəcɛ̃ ǹdə́ nə̀nyɔ́nɔ́ ga, ǹ tá ǹ la shìrhə́ nɔ yé." 12Rə̀myɛ́ ce, byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ Yi lyì, bə̀ n'ê zwẽ rə̀ nyə́ né, bə já zhí Yezu ni mú mə̌ sə bə zə cìn-pyɔ́nɔ́. 13Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, à nyɛ̀ɛ̀ cəl dɛ̃̌ yi w rə̀ wò nè: "Kɛ̃ ń wɔ̀: 'Kɔn zhí èlǎsɛ̃́, wu-nyɔ̃̀ cìnə́ wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ cù ǹdə́ bə̀ zù Cinu mú.' Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ wòwə̀: 'Zhə̀nà, bə̀ bá yẽ̌ bə̀ lyààrɛ́ nɛ bə shǐrh, sə bə̀ tùm-ècɛ̀nà nɛ́ tó be.' " 14À gwẽ̌ la nyǔ, a pwírí ébɔ̃ námpõ̀ ò duwə, sə à nɔ lò ǹdə wɔ́ numbyíní ta è jě ò yó. È y'à pú sánə́má pyɛ̀lɛ̀ yə́-pú, dã̀mə̀kɔ̀lɔ̀ ŋwɛ́nɛ́ è jɔ̃̀ wà, ò zhe nyí dɛ̃́dɛ̃́. 15Màlɛ́ka dõ shí Yi jì y wẽ́ e du, e bya e ce mɔ̀bɔ́ ń jě ébɔ̃ w yó mó ne e wɔ̀: "Zə ǹ dã̀mə̀kɔ̀lɔ̀ w ń jə̀r, bə̀ jòró w yi yúwə́. Lũ w jíjí rí byìl rə yí jə̌r." 16Rə̀myɛ́ yó, mɔ̀bɔ́ ń jě ébɔ̃ w yó mó dul ń dã̀mə̀kɔ̀lɔ̀ w lũ w wẽ́, e já yə̀ jòró lũ w púlə́púlə́ wẽ́. 17Màlɛ́ka dõ shí Yi jì y è ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌ Arəzana w mɔ́ wẽ́ e du. Dã̀mə̀kɔ̀lɔ̀ ŋwɛ́nɛ́ èmyɛ jɔ̃̀ wà, ò zhe nyí dɛ̃́dɛ̃́. 18Màlɛ́ka dõ zɛ̃̀ e shí vwĩ̀-jìlú w səta. Wɔ́ èmyɛ́ è y'à cǐ myǐn mú. E bya e ce kɛ̀bɛ́ è zhe dã̀mə̀kɔ̀lɔ̀ w ò zhe nyí mú ni e wɔ̀: "Zə ǹ dã̀mə̀kɔ̀lɔ̀ w ń kwẽ sɛ̃́-cǒ byǎ bɛ́ lũ w wẽ́ mó pwəərhé, bə̀ rə̀ byìlə̀." 19Màlɛ́ka y zhə̀n ga dul è dã̀mə̀kɔ̀lɔ̀ w lũ w wẽ́, e kwẽ sɛ̃́-cǒ byǎ bɛ́, e ló Yi lyim dí kùlkṍ w nánfɔ̀lɔ̀ w bə̀ m'ê wɛ̀rhɛ́ sɛ̃́ mɔ́ mɔ́ wẽ́. 20Bə zə rɛ bə du cɔ w wa, bə nɔ̀ rɛ̀. Jal shí kùlkṍ w bə̀ m'ê wɛ̀rhɛ́ sɛ̃́ mɔ́ mɔ́ wẽ́ mə du mə dùr nə̀-gɔ̀lɔ̀ mə yí ǹdə coló zwã̌-àtɔ̀ ta, sə mə̀ lyìmə̀. Eshã gə zù mə̀ wẽ́, mə̀ bá yí è nyì-kwẽ́ ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\