Kɔn dɛ̀bɛ́ Zhã nɔ mɔ́ 17

1Rə̀myɛ́ yó, màlɛ́kabá bwàlpyɛ̀ y nə̀zhĩ̌sí shàlpyɛ̀ y ŋwɛ́nɛ́ bə̀ jɔ̃̀ w mɔ́ èdù zɛ̃̀ e yí à nyí ni, e wɔ̀ nɛ̀: "Bà, à má byili mú cɔ w nánfɔ̀lɔ̀ w ò wɔ́ ǹdə kə-nə̀fòló ta, ò jě bǔrh nánzhəzhɔ̌ yó mó bùrsí gə́ la nɛ́ tó. 2Lũ w pyǎ bɛ́ twĩ̀ ywǎl tumə ǹdə́ wa. O pə ò sɛ̃́ mɔ́ lũ w lyì bí ni bə nyɔ̀ dɛ̃́dɛ̃́. Sɛ̃́ mɔ́ mə̀myɛ́ wɔ́ ò ywǎl tumə né." 3Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ bə̀ e só à yó. Màlɛ́ka y kwè nè e mé vò gɔ-elũ èpòlò wə̀. A nə kɛ̃ mə̀dù ń jě bǔ-ku nánshɔ̃̀ yó. Bǔ-ku w òmyɛ́ ywẽ́ né wɔ́ nyàlpyɛ̀, ò nyimə né wɔ́ shíyə́, sə yilə nyɛ̀bɛ́ nə̀ n'ê tùrh Yi y'à kɛ̃ ò yala nɛ́ gakó ne. 4Kɛ̃ mɔ́ yà ń co gɔ̀nɔ̀ nánshɔ̃̀ ò càn, n ce sánə́má cìbyǔr ń jɛ̀rh nɛ̀, n ce nə́kulə dɔ̀msɛ̀ náncə̀cǎnsɛ dwə́ nánzhəzhɔ̌. Sə wẽ̀ námməywààlɛ̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ sánə́má nə̀zhĩ̌ ń jɔ̃̀ w mɔ́ wa. Wẽ̀ dé rə̀myɛ́ mɔ́ y'à wɔ́ ń ywǎl mɔ́ tùntwə̃̀ə̃̀ né. 5Bə̀ y'à kɛ̃ yil rə̀dù rə̀ kùr nɔ zum bə dɛ̃ ń cíl ne bə wɔ̀: "À wɔ́ Babyəlɔnɛ, cɔ nánfɔ̀lɔ̀, lũ w kə-nə̀fwə̀ə́lé ǹdə́ wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ numbyíní bə mə̌ sé wɛ̀rhɛ́ mɔ́ ná." 6A zɛ̃̀ à la kɛ̃ mɔ́ nyǔ, a pwírí ń bə ń cìn cǐ yé, bə̀ ń nyɔ̀ Yi lyì bí bə̀ gu mú jal mɔ́ dɛ̃́dɛ̃́. Lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́ wɔ́ Yezu zhə̀n-cínnə. À gə nɔ mɔ, à wu zɛ̃̀ dɛ̃́dɛ̃́. 7Màlɛ́ka y zɛ̃̀ e bwə̀rh nè e wɔ̀: "Byè yil ǹ wu zɛ̃̀ èta mɔ́? Lwar bə̀ kɛ̃ mɔ́ ń jě bǔ-ku w ò ywẽ́ né nyàlpyɛ̀ y ò nyimə né shí y mú: à má byili mú ńmyɛ̌ ǹdə́ òmyɛ́ ga gə́ wɔ́ kɔn ná-dwí yilə. 8Bǔ-ku w kɔ̀bɔ́ ǹ nɔ mɔ́ y'à ŋwɛ́nɛ́ shãã ga, sə ò k'ô tɛ̀nɛ́ yé. Ò bá du gɔ́rɔ́ w nánlyilyìmú w wẽ́ ò yò zhìlì. Cɛ yó lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ yilə né yə̀ nyǔ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ kɛ̃ lũ w kùr-ju yi ní ga mɔ́ gə nɔ bǔ-ku wə́, bə̀ wun bá zɛ̃̀, b'ò y'à ŋwɛ́nɛ́, sə ò k'ô tɛ̀nɛ́ yé, o j'à k'â bànà. 9"Nyɔ̀nɔ̀ wɔ́ surhə ǹdə́ lárma cìnə́ bə̀ wɔ̌ bə̀ má lwar ywẽ̀ né nyɛ̀bɛ́ kùrə̀. Ywẽ́ né nyàlpyɛ̀ y wɔ́ pyààrɛ́ tàlpyɛ̀ y kɛ̃ mɔ́ jě rə̀ yó mó. Nə j'à wɔ́ pyǎ bwàlpyɛ̀ myɛ. 10Sə bə̀ ló pyǎ bɛ́ bə̀myɛ́ mɔ́ bə̀nu tɛ̃́, bə̀ k'ê tɛ̀nɛ́ yé. Wɔ́ bwə̀ldù nyǎn mɔ́ ń cǐ èlǎsɛ̃́, sə bwàlpyɛ̀ nyǎn mɔ́ gwẽ̌ yə̀ twí yé. Sə ń gə túwə́, ń tá ń la dɔnɔ yé. 11Wɔ́ bǔ-ku w ò y'à ŋwɛ́nɛ́ shãã ga, o zɛ̃̀ ò k'ô tɛ̀nɛ́ mɔ́, ò wɔ́ pyǎ lyɛlɛ nyǎn mɔ́. O j'à wɔ́ pyǎ bɛ́ bwàlpyɛ̀ y myɛ mə̀dù, sə ò la ò yò zhìlù jàà wà. 12"Nyimə né shí y ǹ nɔ mɔ́, wɔ́ pyǎ bə̀ gwẽ̌ bə tənə̀rh cǐ yé, sə bə̀ má bé nə ŋwɔ̀nɔ́ bə tó bǔ-ku w ni bə cìní tənə̀rh lù òdù sásá. 13Sə kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ pyǎ bɛ́ bə̀myɛ́ gakó n'ê bùl mó wɔ́ rə̀dù; bə̀ n'ê yǎl bə zə bə̀ jàn dɛ́ ǹdə́ bə̀ ŋwɔ̀nɔ́ w bə sɛ̃ bǔ-ku w ni. 14Bə̀ má zɛ̃̀ búlə́ ne ǹdə́ Pyì-bwɛ̀lɛ́ yá, sə è bá ŋwɛ̀nɛ́ bɛ, bə̀ wɔ́ èmyɛ́ è cǐ cǐnnə bé gakó, e j'à wɔ́ pyǎ bɛ́ gakó pyɔ̌. Sə è lyì bí byɛ̀bɛ́ è byẽ̀ e cír bə̀ zhǐ bə̀ nà èdù yó mó bá tó y bə jí bɛlɛ." 15Màlɛ́ka y ké wɔ̀ nɛ̀: "Bwǐsí shɛ̀bɛ́ ǹ nɔ kə-nə̀fòló w jě sə̀ yó mó wɔ́ dwə́ kùrə̀ gakó lyì, bə̀ wɔ́ nunə nánjə̀jóló, bə̀ shí lũ w tənèsé gakó wə, bə̀ zɔ̀mà nɛ́ wɔ́ dúdúmə́ dúdúmə́. 16Nyimə né shí y ǹ nɔ mɔ́ ǹdə́ bǔ-ku w cìcì mú bá jí zùùrì ǹdə́ kə-nə̀fòló wə́, bə zwẽ ò wẽ̀ dé gakó, bə lwə̌r ò gàndɛ́ bə yẽ̌ w nánlwè. Bə̀ má dɔ̃̀ ò gaga mɔ́, bə ji ò wẽ́ dé tɛ̀bɛ́ rə̀ dàl mɔ́ myǐn rə jí dɔ́dɔ́. 17Wɔ́ Yi cìcì rə̀ co rə̀ pùbùlə̀ né pyǐrh mó nyimə né wẽ́, mùnì ga nə wɛ̀rhɛ́ nyí rə̀dù nə zə nə̀ ŋwɔ̀nɔ́ w nə sɛ̃ bǔ-ku w ni, kɔn mé yí Yi zɔ̀mà nɛ́ pyǐrh mó dɛ̃ rɛ́. 18Sə kɛ̃ mɔ́ ǹ nɔ mɔ́ wɔ́ cɔ w nánfɔ̀lɔ̀ w ò cǐ cɛ yó pyǎ bɛ́ mɔ́."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\