Kɔn dɛ̀bɛ́ Zhã nɔ mɔ́ 18

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, à nɔ màlɛ́ka dõ è shí dɛ̃̌ yi w è n'ê swé tɛ̃́ ǹdə́ jàn nánfɔ̀lɔ̀. È zùwə́ y pwẽ̀ dé yə̌r cɛ y gakó. 2E bya dɛ̃́dɛ̃́ e wɔ̀: "Babyəlɔnɛ nánfɔ̀lɔ̀ w wǔr, ò wǔr, ò wǔr o ló tɛ̃́! Ò jàà y jǐrh nə̀cílsi námməlwǎlsɛ jàà. Nə̀cílsi námməlwǎlsɛ dwí gakó n'ê twí sə̀ nɛ dwã gàà. Kúmdi námməywààlɛ̀ tɛ̀bɛ́ lò bə rə̀ tum zhe dwí gakó, ((ǹdə́ gɔ-wẽ̀ námməywààlɛ̀ dwí gakó)) n'ê twí rə̀ nɛ dwã gàà. 3Ò pɔ ò sɛ̃́ mɔ́, mə̀ wɔ́ ò tùntùm-bəywààlɛ́ nə̀ lyɛ̃ cɛ nɛ mɔ́, lũ w lyì bí ni bə nyɔ̀. Lũ w pyǎ bɛ́ twĩ̀ ywǎl tumə ǹdə́ wa, sə cɛ yó dɔ̌lna bɛ́ tó ò nə̀cɛ̀ndɛ́ nánzhəzhɔ̌ w dɛnnɛ bə jǐrh nə̀cɛ̀nà." 4A ká nyɛ̀ɛ̀ cəl dõ rə̀ zhì dɛ̃̌ yi w rə wɔ̀: "À lyì, shə́rnə cɔ w kɔ̀bɔ́ wẽ́! Á twə́r bə̀ká yə̀ ò yə̀-bəlwàálɛ́ wẽ́ yé, mùnì á lú zwini rí tɛ̀bɛ́ rə̀ la w zal mɔ́ yé né. 5Ò yə̀-bəlwàálɛ́ púl lé zhì tɛ̃́ rə yí dɛ̃̌ yi wə, Yi zɛ̃̀ rə lyǐrh ò tùntùm-bəywààlɛ́ yò. 6Wɛ̀rhɛ́na w ǹdə ò gə́ wɛ̀rhɛ́ ò dwã bɛ́ nɛ́. Cǎrhna w lwɛlɛ rɛ́ tɛ̀bɛ́ ò wɛ̀rhɛ́ mɔ́ twər rə̀lyè. Kǎ-zɔ̌m mɔ́ mɔ̀bɔ́ ò co sɛ̃́ mɔ́ mə̀ wẽ́ o pə ò dwã bɛ́ nɛ mɔ́, cenə sɛ̃́ mɔ̀bɔ́ mə̀ jàn dɛ́ du ò nyǎn mɔ́ twər rə̀lyè mó mə̀ wẽ́ á pə wa. 7Ò n'ô wə̀l ò cìn nì ò wẽ́: 'À jě pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ yó. À də̀ ejə̃̀-kɛ̃ yé, à t'â la cu wu-zhìlù nɔ gaga yé.' Rə̀myɛ́ ce, cenə ò nɔ̀nɔ̀ w ǹdə́ ò wu-zhìlù w, mɛrhɛ ǹdə zùwə́ y ǹdə́ nə̀cɛ̀ndɛ́ ò jú mú ta. 8Dɛ̃ rə̀dù, zwini bá zə wa, sə zwini rí rə̀myɛ́ mɔ́ wɔ́ cu ǹdə́ wu-zhìlù ǹdə́ nɔrh; myǐn bá jí wə; bə̀ wɔ́ Cinu Yi jàn cə́bal mɔ́ ń kɔ́ ò bùrsí." 9Lũ w pyǎ bɛ́ bə̀ twĩ̀ tùntùm-bəywààlɛ́ ǹdə́ wa, bə já jí ò nə̀cɛ̀ndɛ́ nánzhəzhɔ̌ w mɔ́ gə́ má nə w ò zhe myǐn mə̀ nyɛ̀rh la dɛ̃̌, bə̀ má kúrh wə. 10Zwini rí ywẽ bá zə bɛ, bə twə̀r bə zhì kwã nɛ́ kwã nɛ́ bə wɔ́wɛ́lɛ́ bə wɔ̀: "Nyǐ wɔ́ zwini, nyǐ wɔ́ zwini tã̀! Babyəlɔnɛ, ǹ wɔ́ cɔ nánfɔ̀lɔ̀ ǹ zhe jàn, e jà bə kə́ ǹ bùrsì lù òdù sásá!" 11Cɛ yó dɔ̌lna bɛ́ myɛ wun zhìlì bə̀ n'ê kúrhə́, lò gə́ kə́ ń tɛ̀nɛ́ ń la bə̀ wẽ̀ dé yǒ mó yilə. 12Wẽ̀ dé rə̀myɛ́ y'à wɔ́: sánə́má, ǹdə́ sə̀byǐ, ǹdə́ nə́kuuli ná-ècɛ̀ndɛ̀, ǹdə́ dɔ̀msɛ̀, ǹdə́ kàmə̀-jɛ̃̀-shɛ̃̀rh ná-ècǎnsɛ, sə̀ jàlà wɔ́ nánlyəlyansɛ, sə̀ jàlà nyɛ̌ nã́məmɔ̌rsɛ, ǹdə́ dǎr tɛ̀bɛ́ rə̀ t'â nɛ nàná yé, ǹdə́ wẽ̀ kùrə̀ nánzhəzhɔ̌ bə̀ zə nàntú yə́lə́ bə mé wɛ̀rhɛ́, ǹdə́ dǎr ná-ècɛ̀ndɛ̀, ǹdə́ kã̀mɔ, ǹdə́ lù, ǹdə́ nə́kuuli tɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê jə́jɛ̀mɛ́, 13ǹdə́ myííri ǹdə́ ãsã́, ǹdə́ wẽ̀ dwã rə̀ lwẽ́ nã́nyə̀nyɛ̀lɛ́, ǹdə́ sɛ̃́ ǹdə́ nwə̃̌, ǹdə́ mún ǹdə́ jíjí byǎ, ǹdə́ nɛ̃ ǹdə́ pyììsì, ǹdə́ shəshərh ǹdə́ eshã-zhírsi, e súlí numbyínsi. 14Dɔ̌lna bɛ́ zɛ̃̀ bə̀ n'ê zɔ̀m ǹdə́ cɔ w bə̀ zhe: "Wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ ǹ yà ǹ nə́ ǹ yǎl mɔ́ gakó jé ǹ yé né. Wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ rə̀ y'à zhe kùr rə j'à càn mɔ́ gakó jé ǹ yé né. Bə̀ k'ê t'â la òdù ga nɔ gaga yé." 15Dɔ̌lna bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ dɔ̌l bə jǐrh nə̀cɛ̀nà cɔ w òmyɛ́ wẽ́ mó bá vò bə zhì pyépyé bə yẽ̌ wə. Ò zwini rí ywẽ bá zə bɛ, bə kúrh ǹdə́ wu-zhìlù, 16bə wɔ̀: "Nyǐ wɔ́ zwini, nyǐ wɔ́ zwini cə-fɔ̀lɔ̀ w kɔ̀bɔ́ yil tã̀! Ò y'à zù kàmə̀-zù-elyansɛ, ǹdə́ kàmə̀-jɛ̃̀-shɛ̃̀rh ná-ècǎnsɛ. O ce sánə́má cìbyǔr. Ò y'à zhe nə́kulə ná-ècɛ̀ndɛ̀ kùrə̀ nánzhəzhɔ̌ ǹdə́ dɔ̀msɛ̀. 17Nə̀cɛ̀ndɛ́ rə̀myɛ́ gakó zɛ̃̀ rə já cɔ̀ lù òdù sásá!" Byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à cǐ bǔ-bwələ né nánfwààlɛ́ nyɛ̀bɛ́ nə̀ n'ê dùr nə̀-fɔ̀lɔ̀ w wẽ́ mó, ǹdə́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bǔ-bwələ né nə̀myɛ́ n'ê pwà mɔ́, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê twĩ̀ nə̀ wẽ́ mó, e súlí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ n'ê twĩ̀ nə̀-fɔ̀lɔ̀ w wẽ́ bə̀ m'ê pyà bə̀ nyí kùjú mú gakó zhì kwã nɛ́ kwã nɛ́. 18Bə̀ gə́ nɔ cɔ w ò n'ô jí myǐn ò nyɛ̀rh la dɛ̃̌, bə̀ búbwéé bə wɔ̀: "Cɔ gwẽ̌ yə̀ nɛ́ yàl ò yú cə-fɔ̀lɔ̀ w kɔ̀bɔ́ gaga yé!" 19Bə zɛ̃̀ bə pwà shó bə ló bə̀ yó wə, bə̀ n'ê kúrh ǹdə́ bə̀ n'ê búbwéé bə̀ zhe: "Nyǐ wɔ́ zwini, nyǐ wɔ́ zwini, cə-fɔ̀lɔ̀ w kɔ̀bɔ́ yil tã̀! Wɔ́ òmyɛ́ dɛnnɛ byɛ̀bɛ́ bə̀ cǐ bǔ-bwələ né nyɛ̀bɛ́ nə̀ n'ê dùr nə̀-fɔ̀lɔ̀ w wẽ́ mó tó né bə jǐrh nə̀cɛ̀nà. Ò nə̀cɛ̀ndɛ́ rə̀myɛ́ gakó já zɛ̃̀ rə cɔ̀ lù òdù sásá!" 20Ámyɛ̌ dɛ̃̌ yi cìnə́ bé, ǹd'ámyɛ̌ Yi lyì bí, ǹdə́ rə̀ tùntúmə́ bé ǹdə́ rə̀ nyì-zwennə bé, fǔnə ǹdə́ wu-nyɔ̃̀, bə̀ Yi kɔ́ cɔ w òmyɛ́ bùrsì lwɛlɛ tɛ̀bɛ́ ò wɛ̀rhɛ́ ába mɔ́ yilə. 21Rə̀myɛ́ yi ní, màlɛ́ka kɛ̀bɛ́ è jɛ̀ kwè nə́kulu nánfɔ̀lɔ̀ ǹdə nə̀mú-byǐ nánfɔ̀lɔ̀ ta, e ji nə̀-fɔ̀lɔ̀ w wẽ́ e wɔ̀: "Wɔ́ èta bə bá ji Babyəlɔnɛ y, ò wɔ́ cə-fɔ̀lɔ̀ mɔ́ tɛ̃́ nɛ́. Lò lò kə́ ń tá ń la w nɔ ń yírh yó gaga yé. 22Lò kə́ ń tá ń la dàkɔ̌n-dúrnə, ǹdə́ núnnə, ǹdə́ wúrh wúlnə, ǹdə́ pɔ́lsɛ wúlnə dweme nyɔ̀ɔ̀ ǹ sõ gaga yé. Bə̀ k'ê t'â la lò mə̀dù ga nɔ ǹdə́ ń nə́ ń twĩ̀ tum dwí tə̀ltə̀l gaga yé. Bə̀ k'ê t'â la nə̀mú cəl nyɔ̀ɔ̀ ǹ sõ gaga yé. 23Pàntɛ́mɛ́ pwẽ̀ k'ê t'â la nɛ́ yál ǹ sõ gaga yé. Lò kə́ ń tá ń la nyɔ̀ɔ̀ bə̀ bal ǹdə́ kɛ̃ jú dwã ǹ sõ yé. Ǹ dɔ̌lna bɛ́ y'à wɔ́ lyì-fwààlɛ̀ du lyì bí dwã bɛ́ cɛ yó mó gakó, ń jà ń zə ǹ càl-tumə né ń mə́ yǔr lyì bí gakó. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce rə̀myɛ́ gakó la wɔ̀rhɔ́. 24Kɔn súlí myɛ, wɔ́ ǹmyɛ́ sõ Yi nyì-zwennə bé ǹdə́ Yi lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ gu cɛ yó mó gakó jal mɔ́ ló né."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\