Kɔn dɛ̀bɛ́ Zhã nɔ mɔ́ 19

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, a ká nyɛ̀ɛ̀ cəl nánfɔ̀lɔ̀ ǹdə lyì nánjə̀jóló dweme ta, rə̀ zhì dɛ̃̌ yi w rə wɔ̀: "Àlɛ́lɔyà! Cinu nə còrhó! Wɔ́ nə́ Yi rí rə̀ vwǎrh nə́ba mɔ́. Rə̀ zhe zùwə́, rə j'à wɔ́ jàn cí. 2Rə̀ n'ê kɛ́ rə̀ bùrsí cángá ǹdə́ zhə̀nà. Rə̀ pɔ còrhò-tum kə-nə̀fòló w páá mɔ́ nɛ, bə̀ ò y'à n'ô zə ò fwə̌l tumə né ò cɔ̀ lũ wə́. Ò gə́ gu Yi tùntùnnə̀ bé mó ce rə̀ zhìlì ò yò." 3Bə ké wɔ̀: "Àlɛ́lɔyà! Cinu nə còrhó! Zhə̀nà, cɔ w nánfɔ̀lɔ̀ w ò kwɛ̃́ myǐn mú nyɛ̀rh la dɛ̃̌ yi w byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə." 4Rə̀myɛ́ yi ní, náncɛsɛ́ shí-èlyè ǹdə́ sə̀na y ǹdə́ wò-nyùùrí rə̀na y ga tu bə̀ nə̀dwə́nə́ yó, bə wùlì Yi rí rə̀ jě rə̀ pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y yó mó yé né, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê cèrhé re bə̀ zhe: "Amɛ̀n! Àlɛ́lɔyà! Cinu nə còrhó!" 5Cəl rə̀dù zɛ̃̀ rə zhì pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y gə́ zhǐ má rə wɔ̀: "Ámyɛ̌ Yi tùntùnnə̀ bé, lyì-fwààlɛ̀ ǹdə́ yə̀-yírh-swí cìnə́ ga á n'á nyàm dɛ̀ mɔ́, cèrhénə nə́ Yi rí!" 6Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, a nyɛ̀ɛ̀ cəl ǹdə lyì-zhǎ nánjə̀jóló cələ ta, ráá ǹdə wɔ́ nɛ̃̌ mə̀ n'ê wùl ta, ráá ǹdə wɔ́ dwà è n'ê kúkwìrí ta, rə̀ zhe: "Àlɛ́lɔyà! Cinu nə còrhó! Èlǎsɛ̃̌, wɔ́ Cinu nə́ Yi jàn-bə-swɛ̃́-zhe cə́bal mɔ́ dúdú ń wɔ́ pyɔ̌. 7Bànà nə́ fùù ǹdə́ wu-nyɔ̃̀, nə́ cèrhé mo, bə̀ èlǎsɛ̃́ wɔ́ Pyì-bwɛ̀lɛ́ y kɛ̃-jú wə́, è kɛ̃ mɔ́ tɛnɛ n zhɛ̀. 8Bə̀ pɔ sɔ́má kɛ̃ mɔ́ nɛ n zù kàmə̀-zù-pwã̀ è bə jìmdì zhe, è n'ê jə́jɛ̀mɛ́. È n'ê myɛrhɛ Yi lyì bí tùntwə̃̀ə̃̀ né nə̀ wɔ́ cángá mɔ́." 9Màlɛ́ka y wɔ̀ nɛ̀: "Kɛ̃ ń byili bə̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ byẽ̀ Pyì-bwɛ̀lɛ́ y kɛ̃-jú w jàà w mɔ́ wɔ́ wu-nyɔ̃̀ cìnə́." E ké wɔ̀: "Zhə̀nà, zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ wɔ́ Yi cìcì zɔ̀mà páá." 10A zɛ̃̀ a tu à nə̀dwə́nə́ yó è yé né à la y còrhó. Sə è wò nè: "Dɛ̃̌ ǹ cìnə̀, bə̀ká wɛ̀rhɛ́ èta yé, b'à wɔ́ Yi tùntùnnə̀ ǹdə ǹmyɛ́ ǹdə́ ǹ da-byǎ bɛ́ bə̀ zhí zhə̀n dɛ́ Yezu byili mú ni mú ta. Wɔ́ Yi yé né ǹ mə̌ sə́ wùlì ní, ń cèrhé re." Zhə̀n dɛ́ tɛ̀bɛ́ Yezu byili mú, wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ n'ê ce yə̀wǎl lyì bí bə̀ n'ê zɔ̀m zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ Yi byili bi mú wẽ́. 11Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, a nə dɛ̃̌ yi rí rə̀ pul. A pwírí eshã námpwã̀ è duwə. Mɔ̀bɔ́ ń jě y mó yíl "Zhə̀n cə́bal, lò mɔ̀bɔ́ ń zhǐ ń nà yó". Ń nə́ ń bùr ń bùrsí cángá; ń búlə́ né ń nə́ ń bwí mú myɛ wɔ́ cángá. 12Ń yírhə́ né n'ê yə̌r ǹdə myǐn ta. Ń pú pyɛ̀lɛ̀ yə́-púr nánzhəzhɔ̌. Yil rə̀dù y'à kɛ̃ rə dɛ̃ mɔ. È gə də̀ ńmyɛ̌ cìcì, lò dõ yə̀l yil lé rə̀myɛ́ yé. 13Ń yà ń zù kàmə̀-zù-èdɔ̀lɔ̀, ò gakó wɔ́ jal dúdú. Bə̀ n'ê byẽ̀ mò bə̀ "Yi zɔ̀mɛ̀". 14Dɛ̃̌ yi shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ tó mo ǹdə́ shəshərh námpwə̀rh. Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ gakó zù kàmə̀-zù-pwə̀rh pwɛ̃́pwɛ̃́ sə̀ bə jìmdì zhe yé. 15Búlə́ shù ò zhe nyí dɛ̃́dɛ̃́ n'ô shí mɔ̀bɔ́ ń jě eshã y mɔ́ nyú w ò dwi. Ń la zə w n mə n zhìlì tənèsé lyì bí gakó yò. Ń mà n cìní bi ǹdə́ jàn nánkùlù. Ń mà n ce sɛ̃́-cǒ byǎ kùlkṍ w kɔ̀bɔ́ bə̀ m'ê wɛ̀rhɛ́ sɛ̃́ mɔ́ mɔ́ wẽ́, n zù n nɔ̀ bɛ̀ ǹdə́ ń nə̀rh. Kùlkṍ w òmyɛ́ n'ô myɛrhɛ Yi jàn-bə-swɛ̃́-zhe cə́bal mɔ́ lyim dí nánfɔ̀lɔ̀ wá. 16Bə̀ y'à kɛ̃ yil rə̀dù ń kàmə̀-zù-èdɔ̀lɔ̀ w ǹdə́ ń cí rí ni. Bə̀ n'ê byẽ̀ mò bə̀ "Pyǎ bɛ́ gakó Pyɔ̌, ǹdə́ Cǐnnə bé gakó Cinu". 17Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, a nə màlɛ́ka èdù è zhǐ nə̀nyɔ́nɔ́ w wẽ́, e zɛ̃̀ e búbwéé dɛ̃́dɛ̃́ e ce dɛ̃̌ yi kúmdí gakó ne e wɔ̀: "Bànà dwã yó á jí Yi címsí nánfɔ̀lɔ̀ w kùjú wə́. 18Bànà á dɔ̃̀ pyǎ bɛ́ ǹdə́ jàn cìnə́ bé ǹdə́ eshesé ǹdə́ sə̀ jòmnə̀ bé gakó, s'á dɔ̃̀ yómə́ ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ cǐ bə̀ cìnə̀, e súlí lyì-fwààlɛ̀ ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ yírh swí ga." 19A zɛ̃̀ a ká nə bǔ-ku w ǹdə́ cɛ yó pyǎ bɛ́ ǹdə́ bə̀ shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ gakó. Bə̀ zhǐ dwã yó bə̀ la bú ǹdə́ eshə-pwã̀ y jòmnə̀ mó ǹdə́ ń shə̀dɛ́ɛ́sɛ́. 20Sə bə̀ zɔ bǔ-ku w ǹdə́ mɔ̀bɔ́ ǹ yà ń nə́ ń myìnì lyì bí bə̀ ńmyɛ̌ wɔ́ Yi nyì-zwennə mó. Ń yà ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ màmyaarhɛ bǔ-ku w yé né ń mə́ ń yǔr lyì bí byɛ̀bɛ́ ò myɔrhɔ w y'à wɔ bə̀ yala nɛ, bə̀ n'ê cèrhé ò nyɔrhɔ w bə̀ mɔ mɔ́. Bə zɛ̃̀ bə ji bǔ-ku w ǹdə́ mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń myìnì lyì bí bə̀ ńmyɛ̌ wɔ́ Yi nyì-zwennə mó ga púrhú cə́m myǐn mə̀ lɛ̀lɛ̀ tɛ̃́ ǹdə bù-sà ta wẽ́ ǹdə́ bə̀ yírhə́ ga. 21Búlə́ shù w ò n'ô dwi mɔ̀bɔ́ ń jě eshã y nyǔ w mú gu byɛ̀bɛ́ bə̀ dàl mɔ́ ga, kúmdí gakó bə̀ rə jí bi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\