Kɔn dɛ̀bɛ́ Zhã nɔ mɔ́ 2

1"Kɛ̃ sɛ́bɛ́ ń pə Efɛɛzɛ Kristə-lyì gùlú w màlɛ́ka y nɛ, ń byili bə̀ mɔ̀bɔ́ cã̀mə́sɔ̌sɛ́ shàlpyɛ̀ y ŋwɛ́nɛ́ ń jə̀jĩ́ y w n jà ń nə́ ń zhə̀l sánə́má pàntámsɛ́ cəcəl w mó wòwə̀: 2'À yě ǹ gə́ nə́ ǹ twĩ̀ ní mú gakó. À yě ǹ gə́ nə́ ǹ nwɛ̀nɛ̀ nɛ́ mɔ́, ǹdə́ ǹ gə́ nə́ ǹ pyɛ́nɛ́ ǹ cìn ní mú gakó; à yě bə̀ ǹmyɛ́ ǹdə́ lyì-bəlwǎlsɛ́ wàr dwã nɛ́ yé. Jàlà n'ê wə̀l bə̀ bə̀myɛ́ wɔ́ à tùntúmə́ sə ǹ dwẽ́ be n nə bə̀ kùrə̀ né, ń pwírí wɔ́ kɔma bə̀ n'ê gòmə̀. 3Ǹ nə́ ǹ pyɛ́nɛ́ ǹ cìnə̀, ǹ nə́ ǹ nwɛ̀nɛ̀ àmyɛ́ yilə, sə ǹ tá ǹ gɛ ǹ wu yé. 4Sə kɔn rə̀dù ŋwɛ́nɛ́ à la mɔ́ búlə́ ju rə̀ yilə: ǹ kə́ ǹ bə nɛ só èlǎsɛ̃́ ǹdə ǹ gə́ yà ǹ ju kùr né yé. 5Ká lyǐrh ǹ gə́ yà ǹ ju kùr né mó. Ǹ yà ǹ ju kùr náàcɛ̀nɛ́, sə ǹ ká tu tɛ̃́. Pyìrhí ǹ wu, ń wɛ̀rhɛ́ ǹdə ǹ gə́ yà ǹ ju kùr ǹ nə́ ǹ wɛ̀rhɛ́ nɛ́. È gə də̀ rə̀myɛ́, à bá bə̀ a kwè ǹ pàntɛ́mɛ́ y è jàà y wa. 6E jà ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, ǹ nə́ ǹ wɛ̀rhɛ́ kɔn rə̀dù rə̀ càn. Ǹ zhɔ̃̀ Nəkwala lyì bí tùntùm-bəlwǎlsɛ́ ǹdə àmyɛ gə́ zhɔ̃̀ sɛ̀ nɛ́. 7'Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhe zhã̌, sə́ cili kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ n'ê byili Kristə-lyì gùúlí ni mú! 'Lò mɔ̀bɔ́ ǹ la bɛlɛ jú mú, à bá pɔ̃́ sɔ́má ń jí nyǔ cǒ w ò ŋwɛ́nɛ́ Yi bɔ́ɔ́ w wẽ́ mó byǎ bɛ́.' 8"Kɛ̃ sɛ́bɛ́ ń pə Səmyirni Kristə-lyì gùlú w màlɛ́ka y nɛ, ń byili bə̀ mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ kùr-jirə́ ǹdə́ yó-gurə́ ga, n jà ń yà ń cùwə̀, sə ń ká n bwìrhì mú wòwə̀: 9'À yě ǹ nɔ̀nɔ̀ w ǹdə́ ǹ nə̀mɔ̀ɔ̀rɛ́ yò, ń jà ń wɔ́ nə̀cɛ̀m-bal. À yě bə̀ lyì jàlà n'ê zhìlì ǹ yilə. Bə̀ n'ê wə̀l bə̀ bə̀myɛ́ wɔ́ Zhwifubá, e j'à wɔ́ kɔma. Lyì bí bə̀myɛ́ wɔ́ Shətana gùlú w lyì. 10Bə̀ká dùr ywẽ nɔ̀nɔ̀ w kɔ̀bɔ́ ǹ la nɔ mɔ́ yil yé. Nyǐnə Shətana bá ce á lyì jàlà byə̀nə́-jù wə̀, è la mé dwẽ́ ába, sə á b'ǎ nwɛ̀nɛ̀ dwã shíyə́. Cə̀ə̀lè ń zhì nà èdù yó kɔn mé yí ǹ cu, sə́ yẽ̌ b'à má pɔ̃́ nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ mə yə̀ ǹ kwǎndɛ. 11'Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhe zhã̌, sə́ cili kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ n'ê byili Kristə-lyì gùúlí ni mú! 'Cu mú twər rə̀lyè nyǎn mɔ́ wàr kaka mə̀ la mɔ̀bɔ́ ń la bɛlɛ jú mú ni wɔ̀rhɔ́ yé.' 12"Kɛ̃ sɛ́bɛ́ ń pə Pɛrgamɛ Kristə-lyì gùlú w màlɛ́ka y nɛ, ń byili bə̀ mɔ̀bɔ́ ń zhe búlə́ shù w ò yésé ga zhe nyí mú wòwə̀: 13'À yě ǹ gə́ ŋwɛ́nɛ́ mə̀gã̌. Wɔ́ Shətana è cǐ gàà mɔ́. Ǹdə́ bə̀ gu à zhə̀n-cínnə Antəpaasɛ á sõ, Shətana y gə́ ŋwɛ́nɛ́ mə̀gã̌ mɔ́ ga, ǹ zhì ǹ nà y yó ń zhí ni. 14Sə kɔn rə̀dù ŋwɛ́nɛ́ à la mɔ́ búlə́ ju rə̀ yilə: lyì jàlà ŋwɛ́nɛ́ ǹ sõ bə̀ zù Balaamɛ, e jà wɔ́ ńmyɛ̌ ń yà ń wò Balakɛ nɛ bə̀ ń swèlè Esərayɛl lyì bí bə dɔ̃̀ vwàmá nyɛ̀bɛ́ bə̀ zwə́l wẽ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ də̀ Yi yó nàmá, sə bə zù fwə̌l tumə wẽ́. 15Lyì dwã myɛ ŋwɛ́nɛ́ ǹ sõ bə̀ n'ê tó Nəkwala lyì bí kàrmɔ́. 16Pyìrhí ǹ wu, sə́ yẽ̌ tùntwə̃̀ə̃̀ né nə̀myɛ́ nɛ. È gə də̀ rə̀myɛ́, kɔn gə yàl námpɔ́lɛ́ à má bə̀ ǹ sõ, sə à bá zə búlə́ shù w ò n'ô dwi à nyú w mú a bú ǹdə́ lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́. 17'Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhe zhã̌, sə́ cili kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ n'ê byili Kristə-lyì gùúlí ni mú! 'Lò mɔ̀bɔ́ ǹ la bɛlɛ jú mú, à bá pɔ̃́ mã́nɛ è shèè, sə à bá pɔ̃́ nə́kul-põ̀, yil nándùl kɛ̃ ò yó, sə lò lò tá ń la yil lé rə̀myɛ́ lwar, è gə də̀ ǹmyɛ́ mɔ̀bɔ́ à la mɔ́ nə́kulu w pɔ mɔ́ dúdú.' 18"Kɛ̃ sɛ́bɛ́ ń pə Tiyətiiri Kristə-lyì gùlú w màlɛ́ka y nɛ, ń byili bə̀ Yi Byǐ mú ń yírhə́ né n'ê jə́jɛ̀mɛ́ ǹdə myǐn ta, ń nèsé jɛ̀ ǹdə wɔ́ lù bə̀ mé wɛ̀rhɛ́ sɛ nɛ mɔ́ wòwə̀: 19'À yě kɔn dɛ̀bɛ́ gakó ǹ nə́ ǹ wɛ̀rhɛ́ mɔ́. À yě ǹ gə́ só ǹ dwã bɛ́ nɛ́; à yě ǹ gə́ zhí Yi ni ní; à yě ǹ tùm-ècɛ̀nà nɛ́ yò; à yě ǹ gə́ nə́ ǹ pyɛ́nɛ́ ǹ cìn ní; à yě bə̀ ǹ nə́ ǹ twĩ̀ dɛ̃́dɛ̃́ èlǎsɛ̃́ du ǹ gə́ ju kùr ǹ yà ǹ nə́ ǹ twĩ̀ ní. 20Sə kɔn rə̀dù ŋwɛ́nɛ́ à la mɔ́ búlə́ ju rə̀ yilə: ǹ yẽ̌ Zhəzabyəə ne ń nə́ ń twĩ̀. Kɛ̃ mɔ́ ńmyɛ̌ mɔ́ zhe bə̀ ńmyɛ̌ wɔ́ Yi nyì-zwennə, ń nə́ ń yǔr à tùntùnnə̀ bé bə yẽ̌ Yi ni, bə zù fwə̌l tumə wẽ́, sə bə dɔ̀m vwàmá nyɛ̀bɛ́ bə̀ zwə́l wẽ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ də̀ Yi yó nàmá. 21À y'à yẽ̌ mo mùnì ga n zhɛ́rhɛ́ ń tùntwə̃̀ə̃̀ né, sə n lwə̀l sǔbri ń fwə̌l mó yilə, sə ń tá ń yǎl n lwə̀l sǔbri yé. 22Nyǐnə à bá ce n tu címí, n nwɛ̀nɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́, ńmyɛ̌ ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê fwə̌l ǹdə́ mɔ mɔ́ ga. Rə̀myɛ́ wɔ́ bə̀ gə yẽ̌ bə̀ tùntwə̃̀ə̃̀ né nyɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê twĩ̀ ǹdə́ mɔ mɔ́ nɛ fòró a yẽ̌ be. 23À bá gu ń bə̀sɔ́ná bɛ́. Rə̀myɛ́ yi ní, Kristə-lyì gùúlí bá lwar b'à yě numbyínsí wun bùlə̀ né ǹdə́ sə̀ shilə né. À má kwɛ̃̌ á mə̀dù mə̀dù gakó kɔn mɛrhɛ ǹdə́ ń tùntwə̃̀ə̃̀ né. 24'Sə è gə wɔ́ ámyɛ̌ Kristə-lyì bí byɛ̀bɛ́ á dàl Tiyətiiri ní, á zhɔ̃̀ lyì bí bə̀myɛ́ còrhò mó, á j'ǎ yə̀ pyà s'á lwar ywẽ̀ né nyɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Shətana ywẽ̀ né nə̀ shèè mó mó yilə, cilinə: à t'â la ába zhĩĩ dõ zhũ yé. 25J'á zə kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ á cèrhè mó kẽkẽ á m'á dɛ̃̀ à twírí yə́. 26Lò mɔ̀bɔ́ ǹ la tũ̌ àmyɛ́ yil kɔn mé yí cə-kɔ́lɛ́ y mɔ́, wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ b'ǎ jí bɛlɛ. À má pɔ̃́ ŋwɔ̀nɔ́ ǹdə à Da gə́ pɔ àmyɛ ŋwɔ̀nɔ́ nɛ́ ń cìní tənə̀rh, ń kál sə̀ lyì bí ǹdə́ jàn nánkùlù. È bá yə̀ ǹdə bə̀ gə́ yá lo dɔ nə́kwánsɛ nɛ́. 28Sə à bá pɔ̃́ nəkɔkɔ́lɛ́ nə̀ŋwɔ wá. 29'Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhe zhã̌, sə́ cili kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ n'ê byili Kristə-lyì gùúlí ni mú!'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\