Kɔn dɛ̀bɛ́ Zhã nɔ mɔ́ 20

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, a nə màlɛ́ka è shí dɛ̃̌ ǹdə́ gɔ́rɔ́ w nánlyilyìmú w bwə̀l-byǐ y ǹdə́ nyɛ́nɛ́ nánfɔ̀lɔ̀ è jɔ̃̀ wà. 2E zə dɔm mɔ́ nánjə́gɔ́rɔ́ w mə̀ j'â ŋwɛ́nɛ́ lũ w kùr-ju yi ní ga bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ zù-bal ráá Shətana mɔ́. E lyẽ mo kɔn la mé yí byinə mɔ̀rhɔ̀. 3Màlɛ́ka y ji mu gɔ́rɔ́ w nánlyilyìmú w wẽ́, e zə bwə̀l-byǐ y e sàásɛ mə̀ nyí ni, e cĩ́ myɔrhɔ nɛ́, mùnì byinə né mɔ̀rhɔ̀ w lyɛ̃ ǹdə́ mə̀ k'ê yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ mə myìnì lyì bí yé. Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, bə̀ má zɛ̃̀ bə vùr mò bə yẽ̌ dwã màngɛlɛ́ yilə. 4Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, a nə pyɛ̀lɛ̀ də̀gwə́rh, lyì tú bə̀ jě sə̀ yó, bə pə bɛ ŋwɔ̀nɔ́ bə̀ la mé bùr bùrsì. A nə byɛ̀bɛ́ bə̀ zhí zhə̀n dɛ́ Yezu byili mú ni bə mé bwə̀l Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ bə zɛ̃̀ bə gu bi rə̀myɛ́ yil mó. Bə̀ yə̀ shɛ̀nɛ́ bə wùlì bǔ-ku w ǹdə́ ò nyɔrhɔ w bə̀ mɔ mɔ́ yé né bə cèrhé yé. Bə̀ cẽ ò myɔrhɔ w bə̀ cílə́ né ǹdə́ bə̀ jɛ̀sɛ́ nɛ cṹ yò. Bə̀ ká bwìrhì bə̀ la tó Kristə ne bə jí pyɛ̀lɛ̀ byinə mɔ̀rhɔ̀. 5Wɔ́ mə̀myɛ́ mə̀ wɔ́ bùrhù mú nã́yə́ə́ mó. Cùùrí dwã bɛ́ t'â la tó rə bwìrhì ǹdə́ byinə né mɔ̀rhɔ̀ w yə̀ yí yé. 6Byɛ̀bɛ́ Yi la jɛ̀rɛ̀ rə bwìrhì mú bá yə̀ wu-nyɔ̃̀ cìnə́, bə̀ bə̀ má yə̀ Yi lyì. Cu mú mɔ̀bɔ́ mə̀ k'â la bórhó mə bə̀ mɔ́ k'ê bə bə̀ yàlà zhe yé. Bə̀ má yə̀ Yi ǹdə́ Kristə vwĩ̀-zwə́lnə, bə tó Kristə ne bə jí pyɛ̀lɛ̀ byinə né mɔ̀rhɔ̀ w wẽ́. 7Byinə né mɔ̀rhɔ̀ w gə tú è lyɛ̃, bə̀ má vùr Shətana y è byə̀nə́-jì y wẽ́ bə yẽ̌, 8e du e vò lũ w tənèsé gakó wẽ́ e yǔr lyì bí. Bə̀ n'ê byẽ̀ tənèsé sə̀myɛ́ bə̀ Googe ǹdə́ Məgooge. Shətana y bá kal lyì bí gakó e cĩ́ dwã yó búlə́ yilə. Lyì bí bá yə̀ nánjə̀jóló ǹdə mwə̃́ y nyí ni nyɔ̀rhɔ́ ta. 9Bə̀ zɛ̃̀ bə làà lũ w cə-yala gakó w bə kə́kɛ́lɛ́ Yi lyì bí rə̀ só mó jàà y bə ce ecəl wə. Sə myǐn shí dɛ̃̌ yi w mə jí lyì bí byɛ̀bɛ́ Shətana y y'à kal e cĩ́ dwã yó mó. 10Rə̀myɛ́ yó, bə̀ zɔ Shətana y è y'à n'ê yǔr be mó bə ji púrhú cə́m myǐn mú mə̀ lɛ̀lɛ̀ tɛ̃́ ǹdə bù-sà ta mɔ́ wẽ́, bǔ-ku w ǹdə́ mɔ̀bɔ́ ń yà ń nə́ ń myìnì lyì bí bə̀ ń wɔ́ Yi nyì-zwennə mó gə́ ŋwɛ́nɛ́ mə̀gã̌. Bə̀ má nwɛ̀nɛ̀ gàà dɛ̃́dɛ̃́, cəcɛ̃ ǹdə́ nə̀nyɔ́nɔ́ ga, byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə. 11Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, a nə pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ námpwã̀ pwɛ̃́pwɛ̃́ nánfwɛ̀lɛ̀, lò jě è yó. Dɛ̃̌ ǹdə́ cɛ y ga dùr ń nyí ni rə vò pyépyé, lò lò kə́ ń yə̀ rɛ nɛ yé. 12A zɛ̃̀ a nə lyì-fwààlɛ̀ ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ yírh swí bə̀ cù mú ga bə̀ zhǐ pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y yé né. Sábá y'à púr nə̀ zhǐ tɛ̃́. Nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ sɛ́bɛ́ rɛ́ myɛ púr. Byɛ̀bɛ́ bə̀ cù mú bùrsí já ká, lò gakó ǹdə ǹ tùntwə̃̀ə̃̀ né gə́ yàl nɛ́, ǹdə bə̀ gə́ kɛ̃ sábá nɛ́ wẽ́ né. 13Nə̀-fɔ̀lɔ̀ w càrh cùùrí tɛ̀bɛ́ rə̀ mɛ̃ ò wẽ́ mó gakó o ce pwẽ̀ nè. Cu mú ǹdə́ cílú w myɛ dwĩ̀ rə̀ nyǎn dɛ́ nɛ. Bə zɛ̃̀ bə kə́ lò gakó bùrsì ǹdə ǹmyɛ tùntwə̃̀ə̃̀ né gə́ yàl nɛ́. 14Bə cìrh cu mú ǹdə́ cílú w bə ló myǐn mú mə̀ n'ê jí ǹdə bù-sà ta mɔ́ wẽ́. Wɔ́ myǐn mú mə̀myɛ́ mɔ́ mə̀ wɔ́ cu mú bə̀lyè nyǎn mɔ́. 15Lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ yil lé yə̀ nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ kɛ̃, bə̀ má ji ǹmyɛ myǐn mú mə̀myɛ́ mɔ́ wẽ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\