Kɔn dɛ̀bɛ́ Zhã nɔ mɔ́ 21

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, à nɔ dɛ̃̌ nándwə̃̀ ǹdə́ cɛ nándwə̃̀. Dɛ̃̌ nándwã́ y ǹdə́ cɛ nándwã́ y k'ê tɛ̀nɛ́ yé. Nə̀-fɔ̀lɔ̀ w myɛ k'ô tɛ̀nɛ́ yé. 2À nɔ cɔ náàcɔ̀nɔ̀ ò shí dɛ̃̌ Yi sõ ò n'ô swé tɛ̃́. Wɔ́ Zhərəzalɛm nándwə̃̀ yə́. È kwɛrhɛ è cìn ǹdə kə-dùl gə́ ya n kwɛrhɛ ń cìn ń mə́ ń dɛ̃̀ ń byal nɛ́. 3Sə à nyɛ̀ɛ̀ cəl nánfɔ̀lɔ̀ rə̀ shí Yi sõ pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ yó rə wɔ̀: "Nyǐnə Yi lù rə̀ kɛ̀lɛ́ numbyínə́ bé sõ. Rə̀ la jǒm ǹdə́ bɛ, sə bə̀ má yə̀ rə̀ lyì, rə̀ cìcì bá yə̀ nɛ́ ǹdə́ bɛ. 4Rə̀ bá pɔ́pɔ̌ bə̀ yə́-nàná nɛ́ gakó. Cu ǹdə́ cìlə́ ǹdə́ wu-zhìlù ǹdə́ zwini k'ê t'â la nɛ́ yál yé, bə̀ wẽ̀ dé nándwẽ́ dé nyí rí lyɛ̃." 5Sə mɔ̀bɔ́ ń jě pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y yó mó wòwə̀: "Nyǐnə à n'â lyə́r kɔn gakó, rə̀ la jǐrh nándùl." N súlí n wɔ̀: "Kɛ̃ zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́, bə̀ nə̀ wɔ́ zhə̀n pamparɛ̃ɛ̃, nə̀ bə tə́tɔ̀ná zhe yé." 6N kə́ n wɔ̀ nɛ̀: "Èlǎsɛ̃́, kɔn gakó wɛ̀rhɛ́ rə zhɛ̀. Àmyɛ́ wɔ́ Aləfa ǹdə́ Omɛga, rə̀ kùr wɔ́: kɔn gakó kùr-jirə́ ǹdə́ rə̀ yó-gurə́ ga. Lò mɔ̀bɔ́ nə̀nyɛ̀lsɛ̀ zhe, à bá pɔ̃́ nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ nə̀-bùlì nɛ̃̌ ń nyɔ̀ nánfò. 7Lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ ŋwɛ̀nɛ́ ń jí bɛlɛ, à má pɔ̃́ pɛnɛ́ y èmyɛ́. À má yə̀ ǹ Yi, sə ǹ m'ǎ yə̀ à byǐ. 8Sə è gə wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ bəywẽ-nə̀pwə̀nə̀ mó, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ Yi ni zhí mú, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ tùntùm-bəywààlɛ̀, ǹdə́ lyì-gurnə bé, ǹdə́ nə̀fwə̀ə́lé, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ càl-tumə, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zwə́l vwə̃̀ wẽ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ də̀ Yi yó, ǹdə́ kɔ̀mdɛ́ yilə, bə̀ má ce bə̀ gakó vò púrhú cə́m myǐn mú mə̀ lɛ̀lɛ̀ tɛ̃́ ǹdə bù-sà ta mɔ́ wẽ́. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ wɔ́ cu mú bə̀lyè nyǎn mɔ́." 9Rə̀myɛ́ yi ní, à nɔ màlɛ́kabá bwàlpyɛ̀ y bə̀ zhe nə̀zhĩ̌sí shàlpyɛ̀ y zwini rí nánkwaá rɛ́ kùrə̀ né nyàlpyɛ̀ y sú si mú èdù. Màlɛ́ka y zɛ̃̀ e wɔ̀ nɛ̀: "Bà! À má byili mú kɛ̃ mɔ́ mɔ̀bɔ́ Pyì-bwɛ̀lɛ́ y jú mú." 10Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ só à yó. Màlɛ́ka y zə nɛ e jì pyɔ̀ dɛ̃̌ dɛ̃̌ yó, e byili ni cɔ náàcɔ̀nɔ̀. Sə cɔ w òmyɛ́ mɔ́ wɔ́ Zhərəzalɛm; ò shí dɛ̃̌ Yi sõ ò n'ô swé tɛ̃́. 11Sə Yi zùwə́ y pwẽ̀ dé y'à n'ê jə́jɛ̀mɛ́ ò wẽ́. Cɔ w cìcì mú y'à n'ô jə́jɛ̀mɛ́ ǹdə nə́kulu náàcɔ̀nɔ̀ ta, o jà ò n'ô jə́jɛ̀mɛ́ ǹdə nə́kulu námpùlú myɛ ta. Ò nyɛ̌ ǹdə bútóló ta, námpõ̀ pwɛ̃́pwɛ̃́. 12Bə̀ y'à lù byílí nánkəkoro e vò dɛ̃̌ dɛ̃̌ bə mé kə́kɛ́lɛ́ wa. O ce ò bwə̀rsè shí ǹdə́ sə̀lyè. Màlɛ́kabá shí ǹdə́ bə̀lyè y'à n'ê yìlì bwə̀rsé ne, sə Esərayɛl lyì bí kwálsɛ́ shí ǹdə́ sə̀lyè y yilə né y'à kɛ̃ bwə̀rsé yó. 13Ò bwə̀rsé sə̀tɔ̀ y'à zǎ yi-pwírhí səta, sə̀tɔ̀ zǎ yi-zùr səta, sə̀tɔ̀ zǎ lũ jə̀jĩ́ səta, sə̀tɔ̀ zǎ lũ jə̀gwã̀ səta. 14Bə̀ y'à zə nə́kulə shí ǹdə́ nə̀lyè bə mé ji ò byílí y jì-byòló wə́, sə Pyì-bwɛ̀lɛ́ y tùntúmə́ bé shí ǹdə́ bə̀lyè y yilə né y'à kɛ̃ nə́kulə né nə̀myɛ́ shí ǹdə́ nə̀lyè y yó. 15Màlɛ́ka y è y'à n'ê zɔ̀m ǹdə́ nɛ mɔ́ y'à zhe sánə́má də̀-dɔ̀lɔ̀ è jɔ̃̀ wà, è la mé mɛrhɛ cɔ w ǹdə́ ò bwə̀rsé, ǹdə́ ò byílí yə́. 16Ò vɔ̀mɛ̀ nɛ́ nə̀na y ga dwɛ̀lɛ̀ rɛ́ mə̌ dwã. Màlɛ́ka y zə sánə́má də̀-dɔ̀lɔ̀ w e mé mɛrhɛ cɔ w twər mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ shí ǹdə́ rə̀lyè (12.000). Ò dwɛ̀lɛ̀ rɛ́ ǹdə́ ò wɛ̀n dɛ́ ǹdə́ ò dɛ̃̌-zhìyə́ y ga wɔ́ kɔn rə̀dù. 17Màlɛ́ka y zɛ̃̀ e mɛrhɛ byílí y jə̀-tórhó yírhə́ zɔ̌m ǹdə́ shə́-èna ǹdə́ nə̀na (144), ǹdə lyì bí gə́ y'à n'ê mɛrhɛ nɛ́ gaga mɔ́. 18Bə̀ y'à zə nə́kulə námpǔlsi bə mé lù cɔ w byílí yə́. Cɔ w cìcì mú y'à nyɛ̌ ǹdə sánə́má páá mɔ́ nɛ, è n'ê jə́jɛ̀mɛ́ ǹdə zhə̀zhé ne. 19Bə̀ y'à zə nə́kulə námpǔlsi kùrə̀ nánzhəzhɔ̌ bə mé kwɛrhɛ byílí y jì-byòló w nə́kulə né nə jǐrh námpɔ̀pɔ̀ɔ̀lɛ̀. Nə́kulu w nã́yóó w yala nɛ́ y'à nyɛ̌ ǹdə yá-vɔ ta; nə̀lyè nyɔ̃̌ w y'à nyɛ̌ námpùlú; nə̀tɔ̀ nyɔ̃̌ w y'à nyɛ̌ námpɔ̀pɔ̀lɔ̀; nə̀na nyɔ̃̌ w yala nɛ́ y'à nyɛ̌ ǹdə yá-vɔ ta ò n'ô jə́jɛ̀mɛ́; 20nə̀nu nyɔ̌ w y'à nyɛ̌ nánshɔ̃̀ ǹdə jal ta; nyə̀ldù nyɔ̃̌ w y'à nyɛ̌ nánshɔ̃̀ gwɛ̃́gwɛ̃́; nyàlpyɛ̀ nyɔ̃̌ w yala nɛ́ y'à nyɛ̌ ǹdə yá-vɔ ta, o já gùlí námpwã̀; lyɛlɛ nyɔ̃̌ w y'à la ǹdə nánshɔ̃̀ ta; nə̀bɔ́ nyɔ̃̌ w y'à nyɛ̌ nánshimú; shí nyɔ̌ w myɛ y'à nyɛ̌ nánshimú, o j'à y'à la ǹdə yá-vɔ ta; shí ǹdə́ òdù nyɔ̃̌ w y'à nyɛ̌ nánshɔ̃̀, o j'à y'à la ǹdə nánshimú ta; shí ǹdə́ nə̀lyè nyɔ̃̌ w y'à nyɛ̌ ǹdə nyam ta. 21Bwə̀rsé shí ǹdə́ sə̀lyè y y'à wɔ́ nə́kuuli ǹdə dɔ̀msɛ̀ nánfwààlɛ̀ shí ǹdə́ sə̀lyè ta bə̀ mé lù sì. Bwə̀rə̀ èdù gakó wɔ́ dɔ̀mɛ̀ èdù bə̀ mé lù yə̀. Cɔ w lyì bí dwã-joló jàà y nyɛ̌ ǹdə sánə́má páá mɔ́ nɛ, è n'ê jə́jɛ̀mɛ́ ǹdə zhə̀zhé ne. 22À yə̀ Yi jì nɛ cɔ w wẽ́ yé; wɔ́ Yi jàn-bə-swɛ̃́-zhe cə́bal mɔ́ ǹdə́ Pyì-bwɛ̀lɛ́ y bə̀ wɔ́ ò Yi jì. 23Ò bə nə̀nyɔ́nɔ́ ráá cànà pwẽ̀ tum zhe yé; wɔ́ Yi zùwə́ y pwẽ̀ dé rə̀ n'ê yə̌r wə, sə wɔ́ Pyì-bwɛ̀lɛ́ y è wɔ́ ò pàntɛ́mɛ́. 24Ò pwẽ̀ dé bá yə̌r lũ w tənèsé lyì bí bə̀ m'ê zhə̀lə̀. Cɛ yó pyǎ bɛ́ gakó bá zə bə̀ nə̀cɛ̀ndɛ́ bə bə̀ ò wẽ́. 25Ò bwə̀ə̀lé pul twéé twéé. Rə̀ k'ê t'â la pyu gaga yé, bə̀ cɛ k'ê t'â yìì gàà yé. 26Bə̀ má zə lũ w lyì bí nə̀cɛ̀ndɛ́ ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ n'ê zhẽ̌ bə̀ yó dɛ̃̌ mɔ́ bə mé bə̀ gàà. 27Kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ zhe jìmdì t'â la cɔ w òmyɛ́ wẽ́ zú yé. Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê twĩ̀ tumə námməywààlɛ̀ mɔ́ ǹdə́ kɔ̀mdɛ́ myɛ t'â la ò wẽ́ zú yé. Wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ yilə né kɛ̃ nyǔ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ mó dúdú bə̀ má zù ò wẽ́. Sɛ́bɛ́ rɛ́ rə̀myɛ́ wɔ́ Pyì-bwɛ̀lɛ́ y nyǎn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\