Kɔn dɛ̀bɛ́ Zhã nɔ mɔ́ 22

1Màlɛ́ka y zɛ̃̀ e byili ni bwǐ è nɛ̃̌ mɔ́ n'ê pɛ nyǔ. Mə̀ nyɛ̌ zwẽ́zwẽ́ ǹdə bútóló námpõ̀ ta. Mə̀ n'ê shí Yi ǹdə́ Pyì-bwɛ̀lɛ́ y pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y kùr wə̀. 2Mə̀ n'ê dùr mə̀ tó cɔ w lyì bí dwã-joló jàà y cəcəl wə. Bwǐ y y'à ywə̀r dwã nɛ nə̀gwààlɛ̀ rə̀lyè. Wɔ́ rə̀myɛ́ cəcəl w cǒ w kɔ̀bɔ́ ò byǎ bɛ́ n'ê pɛ nyǔ mú y'à zhǐ ní. Ò n'ô ce byǎ twər shí ǹdə́ rə̀lyè byin gakó. Ò n'ô ce byǎ cànà cànà gakó, sə ò vɔɔrɛ́ myɛ wɔ́ cə́m rə̀ n'ê shili lũ w lyì bí. 3Sə kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê ce Yi zhìlì numbyíní yò mó k'ê t'â la nɛ́ yál gaga yé. Yi ǹdə́ Pyì-bwɛ̀lɛ́ y pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y bá zhì cɔ w wa, sə Yi tùntùnnə̀ bé bá cèrhé re. 4Bə̀ má nə rɛ ǹdə́ bə̀ yírhə́, sə rə̀ yil lé bá kɛ̃ bə̀ cílə́ né yó. 5Cə-byṹ k'ê t'â la nɛ́ yál, sə bə mé zə pàntɛ́mɛ́ ráá nə̀nyɔ́nɔ́ pwẽ̀ tum yé, bə̀ Cinu Yi mà n ce ń pwẽ̀ dé yə̌r be, bə jí pyɛ̀lɛ̀ byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə. 6Màlɛ́ka y ké wɔ̀ nɛ̀: "Zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ wɔ́ zhə̀nà, nə̀ bə tə́tɔ̀ná zhe yé. Cinu Yi mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń pɛ ń Eshirhə y ń nyì-zwennə bé ne mó twĩ̀ ń màlɛ́ka y e bə̀ e byili kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bàn rə̀ k'ê t'â la jíjírhú mú ń tùntùnnə̀ bé ne." 7Yezu wòwə̀: "Nyǐ à k'â t'â la jíjírhú a má bə̀ yé. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zwẽ Yi zɔ̀mà nɛ́ nə̀ ŋwɛ́nɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ wẽ́ mó, ǹ m'ǎ yə̀ wu-nyɔ̃̀ cí." 8Wɔ́ àmyɛ́ Zhã à nyɛ̀ɛ̀ ywẽ̀ né nyɛ̀bɛ́ a já nə nɛ ǹdə́ à yírhə́ mó. À gə́ nyɛ̀ɛ̀ nɛ̀ a já nə nɛ ǹdə́ à yírhə́, rə̀myɛ́ kwã nɛ́, a zɛ̃̀ a wùlì màlɛ́ka y è byili ni ywẽ̀ né nə̀myɛ́ mɔ́ yé né à la y còrhó, 9sə è wò nè: "Dɛ̃̌ ǹ cìnə̀, bə̀ká wɛ̀rhɛ́ èta yé, b'à wɔ́ Yi tùntùnnə̀ ǹdə ǹmyɛ́ ǹdə́ ǹ da-byǎ Yi nyì-zwennə bé ǹdə́ lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ n'ê zwẽ Yi zɔ̀mà nɛ́ nə̀ ŋwɛ́nɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ wẽ́ mó ta. Wɔ́ Yi yé né ǹ mə̌ sə́ wùlì ní, ń cèrhé re." 10E ké wɔ̀ nɛ̀: "Bə̀ká shèè Yi zɔ̀mà nɛ́ nə̀ ŋwɛ́nɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ wẽ́ mó yé, bə̀ yi rí tɛ̀bɛ́ Yi y'à byili mú yú rə zhɛ̀. 11Lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń twĩ̀ lwɛlɛ, sə n já n cə̀ə̀lè ń nə́ ń twĩ̀ dì. Lò mɔ̀bɔ́ ń só tùntùm-bəywààlɛ̀ tũ̌, sə n já n cə̀ə̀lè ń nə́ ń twĩ̀ dì. Sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ wɔ́ wu-cángá cə́bal, sə́ cə̀ə̀lè ǹ nə́ ǹ wɛ̀rhɛ́ rɛ. Sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ wɔ́ Yi lò, sə́ já ń cə̀ə̀lè ǹ wɔ́ rə̀ lò." 12Yezu wòwə̀: "Nyǐ à k'â t'â la jíjírhú a má bə̀ yé, sə à má bə̀ a kwɛ̃̌ lò gakó kɔn mɛrhɛ ǹdə́ ǹ tùntwə̃̀ə̃̀ né. 13Àmyɛ́ wɔ́ Aləfa ǹdə́ Omɛga; à wɔ́ nã́yə́ə́ mó ǹdə́ nánkwaá mɔ́, kɔn gakó kùr-jirə́ ǹdə́ rə̀ yó-gurə́ ga." 14Wu-nyɔ̃̀ cìnə́ wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ shàrh bə̀ gàndɛ́ mɔ́, bə̀ bə̀ má nə sɔ́má bə jí nyǔ cǒ w byǎ bɛ́, sə bə ŋwɛ̀nɛ́ bə tó cɔ w bwə̀rsé bə zù ò wẽ́. 15È gə wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê twĩ̀ tùntùm-bəywààlɛ́ mɔ́, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê twĩ̀ càl-tumə né mó, ǹdə́ nə̀fwə̀ə́lé, ǹdə́ lyì-gurnə bé, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê cèrhé wẽ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ də̀ Yi mú, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ nyí só kɔma góm mó yilə, bə̀ má ce be pwẽ̀ nè, bə̀ t'â la cɔ w wẽ́ zú yé. 16"Àmyɛ́ Yezu, à twĩ̀ à màlɛ́ka y b'è bwə̌l rə̀myɛ́ e byili ába á gùúlí wẽ́. Wɔ́ àmyɛ́ à wɔ́ pyɔ̌ Dəvyidi dwí rí lò mó, à wɔ́ cə-lár nə̀ŋwɔ ò n'ô jə́jɛ̀mɛ́." 17Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ ǹdə́ kə-dùl mó zɛ̃̀ bə wɔ̀: "Bà!" Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nyɛ̀ɛ̀ zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́, sə ǹmyɛ wɔ̀: "Bà!" Lò mɔ̀bɔ́ nə̀nyɛ̀lsɛ̀ zhe mó, sə́ bà. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ gə nə́ ǹ yàlá, sə́ bə̀ ń zwẽ nɛ̃̌ mɔ̀bɔ́ mə̀ n'ê pɛ nyǔ mú ń nyɔ̀ nánfò. 18Ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ gakó á nyɛ̀ɛ̀ Yi zɔ̀mà nɛ́ nə̀ ŋwɛ́nɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ wẽ́ mó, àmyɛ́ Zhã, à n'â wə̀l ába: lò mɔ̀bɔ́ ǹ súlí kɔn zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́ yó wə, Yi bá pɔ̃́ còrhò-tum ǹdə zwini rí bə̀ zɔ̀m rə̀ yò w sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ wẽ́ mó ta. 19Lò mɔ̀bɔ́ ǹ gə kə́ ǹ vùr kɔn Yi zɔ̀mà nɛ́ nə̀ kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ wẽ́ mó wə, Yi bá võ̀ mó kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ bwəl rə̀ nyí sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ wẽ́ mó: ǹ tá ǹ la cəl nɔ nyǔ cǒ w byǎ bɛ́ wẽ́ yé, ń jà ǹ tá ǹ la jàà nɔ Yi cɔ w wẽ́ yé. 20Mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ ywẽ̀ né nə̀myɛ́ zhə̀n-cínnə mó nə́ ń wə̀lə̀: "Zhə̀nà, à k'â t'â la jíjírhú a má bə̀ yé." Wɔ́ zhə̀nà. Cinu Yezu, bà! 21Cinu Yezu mà n cĩ́ bwəl á gakó yó!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\