Kɔn dɛ̀bɛ́ Zhã nɔ mɔ́ 3

1"Kɛ̃ sɛ́bɛ́ ń pə Sardɛ Kristə-lyì gùlú w màlɛ́ka y nɛ, ń byili bə̀ mɔ̀bɔ́ ń zhe éshìrhə́ né nyàlpyɛ̀ y ǹdə́ cã̀mə́sɔ̌sɛ́ shàlpyɛ̀ y mɔ́ wòwə̀: 'À yě ǹ gə́ nə́ ǹ twĩ̀ ní mú gakó. Lyì bí n'ê bùl bə̀ ǹ wɔ́ nã́nyì, ń jà ǹ wɔ́ cùù. 2Zɛ̃̀ ń wárh ǹ yala nɛ làlà ǹ Yi-ni-zhú mú wẽ́, ń zhì kẽkẽ mùnì ga ǹ nyənsɛ́ sə̀ dàl mɔ́ bə̀ká cì rə báásɛ yé. À pwírí, è gə wɔ́ à Yi ri yilə, ǹ tùntwə̃̀ə̃̀ né bə càn yé. 3Lyǐrh zɔ̀mɛ̀ rɛ́ bə̀ y'à byili mú ń zwẽ de mó yò. Zə rɛ náàcɛ̀nɛ́, sə́ zhɛ́rhɛ́ ǹ tùntwə̃̀ə̃̀ né wẽ́. Ǹ gə yə̀ zɛ̃̀ ń wárh ǹ yala nɛ, à má bə̀ a jàr mɔ́ ǹdə ŋwɔ̀l-bal ta, ǹ tá ǹ la à nyí ni lwar yé. 4Ǹ lyì jàlà ŋwɛ́nɛ́ Sardɛ nɛ́ gàà, bə̀ yə̀ bə̀ gàndɛ́ byèlè yé. Bə̀myɛ́ mɔ́ bá tó ne ǹdə́ bə̀ gã̀-pwèndé, bə̀ bə̀ mə̌ dwã sə bə tó ne. 5'Lò mɔ̀bɔ́ ǹ la bɛlɛ jú mú, ǹmyɛ b'ǎ zù kàmə̀-zù-pwã̀ èta. Sə à t'â la ǹ yil lé pɔ́pɔ̌ nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ yé. À má byili à Da ǹdə́ ń màlɛ́kabá yé né bə̀ ǹ wɔ́ àmyɛ́ lò. 6'Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhe zhã̌, sə́ cili kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ n'ê byili Kristə-lyì gùúlí ni mú!' 7"Kɛ̃ sɛ́bɛ́ ń pə Filədelfi Kristə-lyì gùlú w màlɛ́ka y nɛ, ń byili bə̀ cɛ̀nɛ̀ cə́bal mɔ́ ń nə́ ń zɔ̀m zhə̀nà, n jà ń zhe pyɔ̌ Dəvyidi bwə̀l-byǐ yə́; ń gə pul bòlò w lò wàr w ń nə́ ń pyi; ń gə pyi w lò wàr w ń nə́ ń pul mó wòwə̀: 8'À yě ǹ gə́ nə́ ǹ twĩ̀ ní mú gakó. Nyǐ à pul bòlò ǹ yilə, lò wàr w ń la pyu yé. Ǹ jàn dɛ́ bə já yé. Ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, ǹ wɛ̀rhɛ́ ǹdə à zɔ̀mɛ̀ rɛ́ gə́ n'ê byili ní, ǹ yə̀ wə̀l bə̀ ǹ yə̀l à pár yé. 9Shətana gùlú w lyì bí zhe bə̀ bə̀myɛ́ wɔ́ Zhwifubá, e j'à wɔ́ kɔma. Nyìwé, à bá nyɛ́ɛ́ bɛ bə jòm bə̀ nə̀dwə́nə́ yó ǹ yé né, sə bə̀ má lwar b'à só mó. 10Ǹ gə́ zwẽ à zɔ̀mɛ̀ rɛ́ ń zə rɛ kẽkẽ mó ce, àmyɛ bá yìlì mú zwini tɛ̀bɛ́ rə̀ bàn lũ w gakó wẽ́ rə zhẽ̀ lyì bí mú yé né. 11À t'â la dɔnɔ a má bə̀ yé. Ce jàn nɛ́ ń zə tɛ̀bɛ́ ǹ zhe mó kẽkẽ, mùnì ga lò dõ bə̀ká n zwẽ kwǎndɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ mə̌ ǹdə́ mɔ́ mɔ́ yé. 12'Lò mɔ̀bɔ́ ǹ la bɛlɛ jú mú, à bá ce ń yə̀ ǹdə dã̀ ta à Yi rí jì y wə. Ǹ tá ǹ la du gàà gaga yé. À bá kɛ̃ à Yi rí ǹdə́ rə̀ cɔ w yilə né ǹ cíl lé yó. Cɔ w òmyɛ́ mɔ́ wɔ́ Zhərəzalɛm nándũ̀ w ò la dɛ̃̌ yi w shú o só tɛ̃́ mɔ́. À bá kɛ̃ à yil lé nándùl lé myɛ ǹ yó. 13'Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhe zhã̌, sə́ cili kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ n'ê byili Kristə-lyì gùúlí ni mú!' 14"Kɛ̃ sɛ́bɛ́ ń pə Laɔdɛɛsɛ Kristə-lyì gùlú w màlɛ́ka y nɛ, ń byili bə̀ lò mó mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ zhə̀n-cí páá, ń wɔ́ Yi zhə̀n-cínnə, Yi tó ń dɛnnɛ rə wɛ̀rhɛ́ kɔn gakó mó wòwə̀: 15'À yě ǹ gə́ nə́ ǹ twĩ̀ ní mú gakó. Ǹ də̀ tɔ́nɔ́nɔ́, ń jà ǹ də̀ bárhɛ́ myɛ yé. Ǹ yà ǹ wɔ̌ ǹ b'ǎ yə̀ tɔ́nɔ́nɔ́ ráá bárhɛ́! 16Sə ǹ gə́ wɔ́ taltal, ǹ də̀ tɔ́nɔ́nɔ́ ǹ də̀ bárhɛ́ myɛ mɔ́, à bá tɔlɛ mɔ́ tɛ̃́ ǹdə́ à nyí. 17Ǹ nə́ ǹ wə̀l bə̀ ǹmyɛ́ wɔ́ nə̀cɛ̀m-bal, bə̀ ǹ jɛ̃̀ zhe kɔn dɛ̃́dɛ̃́, bə̀ kaka yə̀ mɔ́ mwìrì yé. Ń jà ǹ yə̀l bə̀ ǹ wɔ́ zúzúnú cí yé; ǹ yə̀l bə̀ ǹ wɔ́ nɔ̀nnà yé; ǹ yə̀l bə̀ ǹ wɔ́ nə̀mɔ̀ yé; ǹ yə̀l bə̀ ǹ wɔ́ lyìlyǒ yé; ǹ yə̀l bə̀ ǹ wɔ́ nánlwè yé. 18Rə̀myɛ́ ce, à n'â cící mú sə́ b'à sõ ń zwẽ sánə́má bə̀ zə myǐn bə yə̌l mə jǐrh wárhgáá ń yè, mùnì ga ń jǐrh nə̀cɛ̀m-bal, sə́ yè gàndɛ̀ ń bə́ círhí ǹ cìnə̀. Èta, ǹ kə́ ǹ tá ǹ la nánlwè yál yé, cìzhìl k'ê t'â la mɔ́ zal yé, sə́ yè cə́m ń ce ǹ yírhə́ né wə, mùnì ga nə nɛ nɛ́ pamparɛ̃ɛ̃. 19Lyì byɛ̀bɛ́ à só mó, à yá cící bi, a j'à yá pɛ bɛ còrhò-tum myɛ. Ce jàn nɛ́ ń zhɛ́rhɛ́ ǹ tùntwə̃̀ə̃̀ né. 20Nyǐ à zhǐ étwí-ènyí ni à n'â kɔ́kwá. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nyɛ̀ɛ̀ à cəl lé, ń pul ǹ bòlò wə́, à bá zù ǹ sõ, sə nə́ b'ǎ tó dwã nə́ jí. 21Àmyɛ́ jú bɛlɛ, a vò a jòm à Da pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y yó. Rə̀myɛ́ ce, lò mɔ̀bɔ́ ǹ la bɛlɛ jú mú, àmyɛ bá zə mɔ́ ń vò ń jòm à pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y yó. 22'Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhe zhã̌, sə́ cili kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ n'ê byili Kristə-lyì gùúlí ni mú!' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\