Kɔn dɛ̀bɛ́ Zhã nɔ mɔ́ 5

1A nə sɛ́bɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ mɔ̀bɔ́ ń jě pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y yó mó jə̀jĩ́ y wə, rə̀ yé y ǹdə́ rə̀ kwã y ga kɛ̃, sə bə̀ y'à pyípyílí ri, bə pyə́l lɛ ǹdə́ pyə́lsɛ shàlpyɛ̀ sə̀ cĩ́ myaarhɛ. 2A nə màlɛ́ka èdù è wɔ́ jàn cə́bal è n'ê bya è m'ê bwə̀rh è zhe: "Mɔ̌ lò ń mə̌ ǹdə́ pyə́lsɛ́ vǔr sə n púr sɛ́bɛ́ rɛ́?" 3Sə lò yà ń tɛ̀nɛ́ dɛ̃̌ yi wə, ráá cɛ yó, ráá cɛ y kùr w ń wɔ̌ sɛ́bɛ́ rɛ́ ń la púr n kàrmə̀ yé. 4À gə́ pwírí lò tɛ̀nɛ́ ń mə̌ ǹdə́ sɛ́bɛ́ rɛ́ púr n kàrmə̀, a kúrh yə́-nàná. 5Sə náncɛ y èdù wò nè: "Bə̀ká kúrh yé. Nyǐ pyɔ̌ Dəvyidi nɔ̃̌ w Zhidə kwálá y bɔrɔ w jú bɛlɛ. Ò wɔ̌ sɛ́bɛ́ rɛ́ pyə́lsɛ́ shàlpyɛ̀ y ò la vǔr o púr re." 6Rə̀myɛ́ yi ní, à nɔ Pyì-bwɛ̀lɛ́ è zhǐ cəcəl w pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y yé né, wò-nyùùrí rə̀na y ǹdə́ náncɛsɛ́ zɛ̃̀ bə kə́kɛ́lɛ́ ya. È nyɛ̌ ǹdə wɔ́ zwə́l bə̀ y'à zwə́l y ta; è nyimə né y'à wɔ́ nyàlpyɛ̀, è yírhə́ né myɛ nyàlpyɛ̀. Sə è yírhə́ né wɔ́ éshìrhə́ né nyàlpyɛ̀ y Yi twĩ̀ cɛ yó jààsɛ́ gakó wẽ́ mó. 7E twẽ̌ e yí e zwẽ sɛ́bɛ́ rɛ́ rə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ mɔ̀bɔ́ ń jě pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y yó mó jə̀jĩ́ y w mú. 8È gə́ zwẽ de, wẽ̀ dé rə̀na y ǹdə́ náncɛsɛ́ shí-èlyè ǹdə́ sə̀na y tu bə̀ nə̀dwə́nə́ yó, bə wùlì è yé né. Mə̀dù gakó zhe dàkɔ̀nɔ́ ǹdə́ sánə́má nə̀zhǐrh ń jɔ̃̀ wà, wẽ̀ rə̀ lwẽ́ nã́nyə̀nyɛ̀lɛ́ y'à sú nə̀zhĩ̌sí. Rə̀myɛ́ n'ê myɛrhɛ Yi lyì bí Yi-cəəré. 9Sə bə̀ ju nwə̃́ nándwə̃̀ bə̀ n'ê nún bə̀ zhe: "Ǹmyɛ́ mə̌ ǹdə́ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ kǒ, ń vùr rə̀ pyə́lsɛ́ sə̀ pyə́l lɛ mɔ́, bə̀ wɔ́ ǹmyɛ́ bə̀ zwə́l. Ǹ zə ǹ jal mɔ́ ń zwẽ lyì dwí dwí, bə̀ zɔ̀mà nɛ́ wɔ́ dúdúmə́ dúdúmə́, bə̀ shí lũ w tənèsé gakó wə. 10Ǹ ce bə jǐrh Yi tənà y lyì, bə jǐrh vwĩ̀-zwə́lnə Yi tum dí yilə, sə bə̀ má jí pyɛ̀lɛ̀ lũ w wẽ́." 11À y'à gwẽ̌ n'â nyǐ. Sə à nyɛ̀ɛ̀ màlɛ́kabá nánzhəzhɔ̌ cələ, bə̀ y'à wɔ́ mɔ̀rh-fwààlɛ̀ nánjə̀jóló, bə̀ kə́kɛ́lɛ́ pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y ǹdə́ wò-nyùùrí rə̀na y ǹdə́ náncɛsɛ́. 12Bə̀ n'ê bya bə̀ zhe: "Pyì-bwɛ̀lɛ́ y bə̀ zwə́l mó mə̌ ǹdə́ ŋwɔ̀nɔ́, ǹdə́ nə̀cɛ̀ndɛ̀, ǹdə́ surhə, ǹdə́ jàn, ǹdə́ zùwə́, ǹdə́ còrhó!" 13A nyɛ̀ɛ̀ wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ gakó Yi wɛ̀rhɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌ yi wə, ǹdə́ cɛ y yó ǹdə́ cɛ y kùr w mó, ǹdə́ nə̀-fɔ̀lɔ̀ w wẽ́ mó, ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ ŋwɛ́nɛ́ lũ w wẽ́ mó cələ rə̀ n'ê wə̀lə̀: "Mɔ̀bɔ́ ń jě pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y yó mó, ǹdə́ Pyì-bwɛ̀lɛ́ y yil bá du ǹdə́ còrhó, ǹdə́ zùwə́, ǹdə́ ŋwɔ̀nɔ́, byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə!" 14Sə wò-nyùùrí rə̀na y wòwə̀: "Amɛ̀n!" Náncɛsɛ́ tu sə̀ nə̀dwə́nə́ yó sə cèrhé Yi ǹdə́ Pyì-bwɛ̀lɛ́ yá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\