Kɔn dɛ̀bɛ́ Zhã nɔ mɔ́ 6

1Rə̀myɛ́ yó, à nɔ Pyì-bwɛ̀lɛ́ y è vùr sɛ́bɛ́ rɛ́ pyə́lɛ́ y nã́yə́ə́ yə́. Rə̀myɛ́ yi ní, a zɛ̃̀ a nyɛ̀ɛ̀ wẽ̀ dé rə̀na y òdù cəl, ò n'ô bya ǹdə dwà ta, o búbwéé o wɔ̀: "Bà!" 2À la nyǔ, a pwírí eshə-pwã̀, mɔ̀bɔ́ ń jě y mó zhe twã ń jɔ̃̀ wà. Ń jú bɛlɛ, sə bə̀ pɔ mɔ bɛlɛ jú yə́-pú, n zhǐr ń la vò n jí bɛlɛ kə́dò. 3Pyì-bwɛ̀lɛ́ y gə́ vùr pyə́lsɛ́ sə̀lyè nyǎ yá, a nyɛ̀ɛ̀ wẽ̀ dé rə̀lyè nyɔ̃̌ w cəl ò bya o wɔ̀: "Bà!" 4Eshã dõ du, è nyɛ̌ nánshɛ̃̀. Bə pə mɔ̀bɔ́ ń yà ń jě y mó búlə́ shù, n nə sɔ́má ń la búlə́ ju cɛ yó, mùnì ga n ce lyì bí gu dwã. 5Pyì-bwɛ̀lɛ́ y gə́ vùr pyə́lsɛ́ sə̀tɔ̀ nyǎ yá, a nyɛ̀ɛ̀ wẽ̀ dé rə̀tɔ̀ nyɔ̃̌ w cəl ò bya o wɔ̀: "Bà!" À k'â la nyǔ, a pwírí eshə-byĩ́. Mɔ̀bɔ́ ń yà ń jě y mó yà ń zhe ku kɔ̀bɔ́ bə̀ m'ê myɛrhɛ kɔn dùmì ń jɔ̃̀ wà. 6A nyɛ̀ɛ̀ dweme ǹdə lò cəl ta rə̀ shí wẽ̀ dé rə̀na y cəcəl w rə bya rə wɔ̀: "Búrú mún nə̀zhĩ̌ yírh wɔ́ dɛ̃ rə̀dù tum wársɛ. Mún nánfò myɛ nə̀zhĩ̌ yírhə́ nə̀tɔ̀ wɔ́ dɛ̃ rə̀dù tum wársɛ. Sə nwə̃̌ y ǹdə́ sɛ̃́ mɔ́ twə́r tɛ̀nɛ́ gàà yé." 7Pyì-bwɛ̀lɛ́ y gə́ vùr pyə́lsɛ́ sə̀na nyǎ yá, a nyɛ̀ɛ̀ wẽ̀ dé rə̀na nyɔ̃̌ w cəl ò bya o wɔ̀: "Bà!" 8À k'â la nyǔ, a pwírí eshə-pùlí. Mɔ̀bɔ́ ń yà ń jě y mó yíl Bəcu. Sə cílú y'à tó mo. Bə pə bɛ ŋwɔ̀nɔ́ lũ w yó. Lũ w gə y'à wɔ̌ ò la dwã w bɔ̌n kùkùlə̀ nə̀na, wɔ́ kùkùl lé rə̀dù y bə̀ y'à la ŋwɔ̀nɔ́ bə zə búlə́ shù ǹdə́ nɔrh ǹdə́ címsi, e súlí gɔ-wẽ̀, bə gu rə̀ lyì bí. 9Pyì-bwɛ̀lɛ́ y gə́ vùr pyə́lsɛ́ sə̀nu nyǎ yá, a nə byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à ce bə gu bə̀ gə́ bwəl Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́, bə já yə̀ Yezu zhə̀n-cínnə yil mó, vwĩ̀-jìlú w kùr wə̀. 10Bə̀ y'à n'ê bya ǹdə́ bə̀ jàn gakó bə̀ zhe: "Nə́ yó-cə́bal, cɛ̀nɛ̀ ǹdə́ zhə̀n cə́bal, ǹ nə́ ǹ dɛ̃̀ kɔn la mé yí dǒ ń bə́ bùr lũ w lyì bí bùrsí, sə́ tu ǹ lyim ni bə̀ gə́ ló nə́ jal mɔ́ tɛ̃́ mó yilə?" 11Bə pə lò gakó kàmə̀-zù-pwã̀, bə zɛ̃̀ bə wɔ̀ bɛ̀ bə̀ bə̀ zhìlì bə̀ yala nɛ námpɔ́lɛ́ gwẽ̌, bə̀ lyì dwã gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ bə̀ da-byǎ bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀myɛ n'ê twĩ̀ Kristə tum dí mú wẽ́, bə̀ la gu ǹdə bə̀ gə́ gu bə̀myɛ nɛ́. Sə bə̀ gakó gwẽ̌ tɛ̀nɛ́ yé. 12À ká nə Pyì-bwɛ̀lɛ́ y kə́dò. E vùr pyə́lsɛ́ shə̀ldù nyǎ yá. Sə rə̀myɛ́ yi ní, cɛ y já zhízhǐ dɛ̃́dɛ̃́. Nə̀nyɔ́nɔ́ w jǐrh námbyṹ fúrí, cànà y jǐrh nánshɔ̃̀ ǹdə jal ta. 13Cã̀mə́sɔ̌sɛ́ n'ê kwẽ sə̀ lwé tɛ̃́ cɛ y yó ǹdə zho nánfɔ̀lɔ̀ gə́ yá zɛ̃̀ ò n'ô lwé épyǐl-gwə́r tɛ̃́ nɛ́. 14Dɛ̃̌ yi rí wɛ̀rhɛ́ námpɔ́lɛ́ námpɔ́lɛ́ ǹdə bə̀ gə́ yá pyípyílí sá-vɔ nɛ́ rə jé. Pyààrɛ́ ǹdə́ cɛmɛ nɛ́ nə̀ ŋwɛ́nɛ́ nə̀-fɔ̀lɔ̀ cəcəl w mó gakó zhǐr rə̀ jààsɛ́ wa. 15Lũ w pyǎ bɛ́ ǹdə́ lyì-fwààlɛ́, ǹdə́ shə̀dɛ́ɛ́sɛ yó-cìnə́, ǹdə́ nə̀cɛ̀nà, ǹdə́ jàn cìnə́, ǹdə́ yómə́, e súlí lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ cǐ bə̀ cìn mú gakó dùr bə shèè myə̀lə́ wẽ́ ǹdə́ nə́kuuli bwə̀lə́ w pyǎr wa. 16Sə bə̀ y'à n'ê wə̀l pyààrɛ́ ǹdə́ nə́kuulí ni, bə̀ rə̀ wǔr rə pú bi tɛ̃́ rə shèè bè, mùnì mɔ̀bɔ́ ń jě pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y yó mó bə̀ká n nə bɛ yé, sə bə lú Pyì-bwɛ̀lɛ́ y lyim dí yé né, 17bə̀ Yi ǹdə́ Pyì-bwɛ̀lɛ́ y lyi-shùùrí dɛ̃ rɛ́ nánfɔ̀lɔ̀ w wɔ́ zà. Wɔ́ mɔ̌ lò ń mà n ŋwɛ̀nɛ́ n zhì?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\