Kɔn dɛ̀bɛ́ Zhã nɔ mɔ́ 7

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, à nɔ màlɛ́kabá bə̀na bə̀ zhǐ lũ w vɔ̀mɛ̀ nɛ́ nə̀na y wẽ́. Bə̀ y'à zhe lũ w zhəəré rə̀na yá, mùnì rə̀ bə̀ká fúfǔ cɛ y ráá nə̀-fɔ̀lɔ̀ w ráá cǒ òdù ga myɛ yé. 2A nə màlɛ́ka dõ yi-pwírhí səta, è y'à n'ê zɛ̃̀ è la dɛ̃̌. Ku w kɔ̀bɔ́ bə̀ la mé cĩ́ Yi nã́nyì y myɔrhɔ w rə̀ lyì bí cílə́ né ne mó ŋwɛ́nɛ́ è jɔ̃̀ wà. E bya ǹdə́ jàn e ce màlɛ́kabá bə̀na y bə̀ y'à nɔ sɔ́má bə̀ la cɛ y ǹdə́ nə̀-fɔ̀lɔ̀ w lwɛlɛ wɔ̀rhɔ́ mɔ́ nɛ e wɔ̀: 3"Zhǐnə shɛ́ɛ́, á bə̀k'á wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ cɛ y ǹdə́ nə̀-fɔ̀lɔ̀ w ǹdə́ cèmé né ne, ǹdə́ nə́ gwẽ̌ yə̀ nə́ Yi rí myɔrhɔ w rə̀ tùntùnnə̀ bé cílə́ né ne cĩ́ yé." 4Sə bə̀ byili ni lyì bí byɛ̀bɛ́ myɔrhɔ w cĩ́ bə̀ cílə́ né ne mó yó. Bə̀ y'à wɔ́ nunə mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ zɔ̌m ǹdə́ shə́-èna ǹdə́ rə̀na (144.000). È y'à wɔ́ Esərayɛl kwálsɛ́ gakó lyì. 5Zhidə kwálá y wẽ́, wɔ́ lyì mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ shí ǹdə́ rə̀lyè (12.000), Arəbɛn kwálá y wẽ́, wɔ́ lyì mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ shí ǹdə́ rə̀lyè, Gaadɛ kwálá y wẽ́, wɔ́ lyì mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ shí ǹdə́ rə̀lyè, 6Asɛɛrɛ kwálá y wẽ́, wɔ́ lyì mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ shí ǹdə́ rə̀lyè, Nəfətəlyi kwálá y wẽ́, wɔ́ lyì mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ shí ǹdə́ rə̀lyè, Manasɛ kwálá y wẽ́, wɔ́ lyì mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ shí ǹdə́ rə̀lyè, 7Shəmənyɔ̃ kwálá y wẽ́, wɔ́ lyì mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ shí ǹdə́ rə̀lyè, Levyi kwálá y wẽ́, wɔ́ lyì mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ shí ǹdə́ rə̀lyè, Yəsakaarɛ kwálá y wẽ́, wɔ́ lyì mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ shí ǹdə́ rə̀lyè, 8Zabyəlɔnɛ kwálá y wẽ́, wɔ́ lyì mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ shí ǹdə́ rə̀lyè, Zhozefu kwálá y wẽ́, wɔ́ lyì mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ shí ǹdə́ rə̀lyè, Bɛ̃zhamɛ kwálá y myɛ wẽ́, wɔ́ lyì mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ shí ǹdə́ rə̀lyè.Wɔ́ bə̀myɛ́ gakó cílə́ né ne bə̀ cĩ́ Yi myɔrhɔ w nɛ́. 9Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, à k'â la nyǔ, a pwírí lyì nánjə̀jóló, lò wàr bɛ ń la gál n nə bə̀ yó yé. È y'à wɔ́ lũ w tənèsé gakó lyì, dwə́ kùrə̀ gakó lyì, dwə́ zɔ̀mà dúdúmə́ dúdúmə́ lyì. Bə̀myɛ́ gakó y'à zù kàmə̀-zù-pwə̀rh, bə zɛ̃̀ bə̀ zhe kwã̌ vɔr bə̀ jɛ̀rh w bə̀ m'ê zhǐ pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y ǹdə́ Pyì-bwɛ̀lɛ́ y yé né, 10bə̀ n'ê bya bə̀ zhe: "Wɔ́ nə́ Yi rí rə̀ jě pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y yó mó ǹdə́ Pyì-bwɛ̀lɛ́ y bə̀ vwǎrh nə́ba." 11Màlɛ́kabá gakó y'à zhǐ bə kə́kɛ́lɛ́ pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y ǹdə́ náncɛsɛ́ ǹdə́ wò-nyùùrí rə̀na yá. Bə̀ gakó tu bə̀ nə̀dwə́nə́ yó, bə wùlì tɛ̃́ bə cèrhé Yi, 12bə̀ n'ê wə̀lə̀: "Zhə̀nà, nə́ Yi rí mə̌ ǹdə́ còrhó ǹdə́ zùwə́, ǹdə́ surhə ǹdə́ nə̀bán-co ǹdə́ ŋwɔ̀nɔ́ ǹdə́ jàn, byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə! Amɛ̀n!" 13Náncɛsɛ́ èdù zɛ̃̀ e bwə̀rh nè e wɔ̀: "Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ zù kàmə̀-zù-pwèsé èta mɔ́ wɔ́ byɛ̌ lyì? Yẽ̀ bə̀ shí ní?" 14A wɔ̀: "Yó-cə́bal, wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ yě wɛ̀!" Náncɛ y wɔ̀ nɛ̀: "Lyì bí bə̀myɛ́ èta mɔ́ tó nɔ̀nɔ̀ nánfɔ̀lɔ̀ wẽ́ bə lyɛ̃, bə̀ shàrh bə̀ gàndɛ́ Pyì-bwɛ̀lɛ́ y jal mɔ́ wẽ́ rə pwèlè. 15Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce bə̀ zhǐ Yi pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y yé né, bə̀ n'ê cèrhé re cəcɛ̃ ǹdə́ nə̀nyɔ́nɔ́ ga rə̀ jì y wẽ́. Sə mɔ̀bɔ́ ń jě pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y yó mó mà n yìlì bì. 16Nɔrh ǹdə́ nə̀nyɛ̀lsɛ̀ ǹdə́ nə̀nyɔ́nɔ́ ǹdə́ cə-lumu k'ê t'â la bɛ zal yé, 17bə̀ Pyì-bwɛ̀lɛ́ y è zhǐ cəcəl w pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y yé né mó bá yə̀ bə̀ nə̀nɔ̀n e kál bɛ e bé vò nɛ̃̌ mɔ̀bɔ́ mə̀ n'ê pɛ nyǔ nə̀-bùlsì jàà wà. Yi bá pɔ́pɔ̌ bə̀ yə́-nàná nɛ́ gakó."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\