Kɔn dɛ̀bɛ́ Zhã nɔ mɔ́ 8

1Pyì-bwɛ̀lɛ́ y gə́ vùr pyə́lsɛ́ shàlpyɛ̀ nyǎ yá, kɔn já yə̀ shɛ́ɛ́ dɛ̃̌ yi wə, kɔn dɛnɛ e yí lù òdù kə̀kàlà. 2A zɛ̃̀ a nə màlɛ́kabá bwàlpyɛ̀ y bə̀ zhǐ Yi yé né mó. Bə pə bɛ pɔ́lsɛ shàlpyɛ̀. 3Màlɛ́ka dõ bə̀ e zhì vwĩ̀-jìlú w səta ǹdə́ sánə́má nə̀zhĩ̌ bə̀ n'ê ji wẽ̀ rə̀ lwẽ́ nã́nyə̀nyɛ̀lɛ́ è wẽ́. Bə pə y wẽ̀ nánzhəzhɔ̌ rə̀ lwẽ́ nã́nyə̀nyɛ̀lɛ́. E zə rɛ e mù dwã nɛ ǹdə́ Yi lyì bí Yi-cəəré, e pə Yi ni sánə́má vwĩ̀-jìlú w yó pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y yé né. 4Wẽ̀ dé rə̀ lwẽ́ nã́nyə̀nyɛ̀lɛ́ y nyɛ̀ɛ̀sɛ́ y'à n'ê shí màlɛ́ka y jɔ̃̀ w sə̀ dwi sə̀ mwì dwã nɛ ǹdə́ Yi lyì bí Yi-cəəré sə̀ zhə̀l Yi yé né. 5Màlɛ́ka y kwè wẽ̀ dé rə̀ lwẽ́ nã́nyə̀nyɛ̀lɛ́ y nə̀zhĩ̌ yə́, e ce myǐn mú mə̀ ju vwĩ̀-jìlú w yó mó sú yə. E dwĩ̀ nə̀zhĩ̌ y tɛ̃́ cɛ y yó. Sə kɔn yàl ǹdə wɔ́ dwà è bya e ce sɔ̀, e lyə́lyɔ̌ ta, cɛ y gakó já zhízhǐ. 6Màlɛ́kabá bwàlpyɛ̀ y pɔ́lsɛ́ ŋwɛ́nɛ́ bə̀ jɔ̃̀ w mɔ́ y'à n'ê tɛnɛ bə̀ la sɛ wúl. 7Màlɛ́ka y nã́yéé gə́ wúl è pɔ́lá yá, bədũ̀kwələ ǹdə́ myǐn ǹdə́ jal gùlí dwã rə ló tɛ̃́. Cɛ y gə y'à bɔ̀n dwã nɛ kə̀kàlsɛ̀ sə̀tɔ̀, wɔ́ kə̀kàlà èdù è ju myǐn; cèmé né myɛ gə y'à bɔ̀n dwã nɛ kùrə̀ nə̀tɔ̀, wɔ́ kùr rə̀dù rə̀ ju myǐn. Gɔ-lyɔ̀ w gakó súlí o ji myǐn. 8Màlɛ́kabá bə̀lyè nyǎ y gə́ wúl è pɔ́lá yá, ku òdù ò zhe myǐn, ò nyɛ̌ nánfɔ̀lɔ̀ ǹdə pyɔ̀ ta, shí dɛ̃̌ o tu nə̀-fɔ̀lɔ̀ w wa. Nə̀-fɔ̀lɔ̀ w y'à bɔ̀n dwã nɛ kùkùlə̀ nə̀tɔ̀. Kùkùl rə̀dù jǐrh jal. 9Bǔ wẽ̀ dé rə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ kùkùl lé rə̀myɛ́ mɔ́ wẽ́ mó gakó já cì. Bǔ-bwələ né nyɛ̀bɛ́ nə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ gàà mɔ́ myɛ cɔ̀. 10Màlɛ́kabá bə̀tɔ̀ nyǎ y gə́ wúl è pɔ́lá yá, bə̀ gə y'à bɔ̀n bwǐsí ǹdə́ sə̀ nə̀-bùlsí dwã w kùkùlə̀ nə̀tɔ̀, cã̀mə́sɔ̌ nánfɔ̀lɔ̀ òdù já shí dɛ̃̌ ò n'ô jí ǹdə myìn-pyìlù ta, o tu rə̀ kùkùl lé rə̀dù yó. 11Cã̀mə́sɔ̌ w òmyɛ́ mɔ́ yíl "Cɛ̀ɛ́". Bwǐsí ǹdə́ sə̀ nə̀-bùlsí kùkùl rə̀dù gə́ jǐrh cɛ̀ɛ́ mɔ́ ce, lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ nyɔ̀ sə̀ nɛ̃̌ mɔ́ mɔ́ nánzhəzhɔ̌ cùwə̀. 12Màlɛ́kabá bə̀na nyǎ y gə́ wúl è pɔ́lá yá, nə̀nyɔ́nɔ́ w gə y'à bɔ̀n dwã nɛ kə̀kàlsɛ̀ sə̀tɔ̀, wɔ́ kə̀kàlà èdù è cɔ̀. Cànà y myɛ gə y'à bɔ̀n dwã nɛ kùrə̀ nə̀tɔ̀, wɔ́ kùr rə̀dù rə̀ cɔ̀. Cã̀mə́sɔ̌sɛ́ myɛ gə y'à bɔ̀n dwã nɛ kə̀kàlsɛ̀ sə̀tɔ̀, wɔ́ kə̀kàlà èdù è cɔ̀. Rə̀ kə̀kàlsɛ́ shɛ̀bɛ́ sə̀ cɔ̀ mɔ́ jǐrh námbyín. Dɛ̃ gakó myɛ gə y'à bɔ̀n dwã nɛ kə̀kàlsɛ̀ sə̀tɔ̀, wɔ́ kə̀kàlà èdù è cɔ̀. Cəcɛ̃ y myɛ nyǎ y yə̀ èta. 13À k'â la nyǔ, a pwírí zhú ò ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌ dɛ̃̌ yi wə. Ò n'ô bya dɛ̃́dɛ̃́ ò zhe: "Nyǐ wɔ́ zwini, wɔ́ zwini cɛ yó lyì bí yil tã̀! Màlɛ́kabá bə̀tɔ̀ y bə̀ dàl mɔ́ gə tú bə̀ wúl bə̀ pɔ́lsɛ́ yi ní, zwini bá zə bɛ!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\