Kɔn dɛ̀bɛ́ Zhã nɔ mɔ́ 9

1Màlɛ́kabá bə̀nu nyǎ y gə́ wúl è pɔ́lá yá, a pwírí cã̀mə́sɔ̀wá è shí dɛ̃̌ e tu tɛ̃́. Bə pə y gɔ́rɔ́ òdù bwə̀l-byǐ. Gɔ́rɔ́ w òmyɛ́ nyɛ̌ nánlyilyìmú dɛ̃́dɛ̃́, ò kùr t'â nɛ yé. 2Cã̀mə́sɔ̀wá y gə́ pul gɔ́rɔ́ wá, nyɛ̀rh shí ò wẽ́ sə̀ n'ê dwi ǹdə myìn-cɔ̀lɔ̀ nyɛ̀rh ta, sə ce nə̀nyɔ́nɔ́ w ǹdə́ cɛ y ga jǐrh bùrə̀mm. 3Səsɔ̀mɛ̀ shí nyɛ̀sɛ́ wẽ́ nə du nə sú cɛ yá. Bə pə nɛ swã̀ è wɔ́ ǹdə cɛ yó nɛ̀mɛ̀ nɛ́ swã̀ y ta. 4Bə pə nɛ nyí bə̀ nə̀ bə̀ká wɛ̀rhɛ́ kaka gaarɛ́ ǹdə́ cèmé né ǹdə́ ka kɛ̀bɛ́ è n'ê lyĩ tɛ̃́ gaga nɛ yé, sə nə wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ lyì bí byɛ̀bɛ́ Yi myɔrhɔ w tɛ̀nɛ́ bə̀ cílə́ né ne mó dúdú ni. 5Sə bə̀ yə̀ nɛ sɔ́má pɛ bə̀ nə̀ gu bi yé. Wɔ́ nɔ́nɔ́ nə̀ la bɛ nɔ̀nɔ̀ cànsɛ̀ sə̀nu wẽ́, sə nɔ̀nɔ̀ w òmyɛ́ bá yì bì ǹdə nɔ̃̀ gə́ yá dɔ̃̀ o yì ní. 6Cànsɛ́ sə̀myɛ́ wẽ́ numbyínə́ bé bá pyà cu, sə bə̀ t'â la mɔ nɔ yé. Bə̀ bá n'ê yǎl bə cì, sə cu mú bá dùr mə vò pyépyé. 7Səsɔ̀mɛ̀ nɛ́ nə̀myɛ́ nyɛ̌ ǹdə shəshərh shɛ̀bɛ́ sə̀ tɛnɛ sə̀ zhǐ búlə́ yil ta. Wẽ̀ y'à pú nə̀ yó w ǹdə pyɛ̀lɛ̀ yə́-púr bə̀ zə sánə́má bə wɛ̀rhɛ́ rɛ ta. Nə̀ yésé nyɛ̌ ǹdə numbyínsi yə́rh ta. 8Nə̀ ywésé nyɛ̌ ǹdə kɛ̃ ywə́rh ta. Nə̀ yə́lə́ né nyɛ̌ ǹdə bɔrɔ yə́lə́ ta. 9Nə̀ zù wẽ̀ nə̀ nə̀báná nɛ ǹdə cə̌brɛ ta, nə̀ vɔ̀mɛ̀ nɛ́ wùlì rí wɔ́ ǹdə shəshərh nánzhəzhɔ̌ sə̀ n'ê vwɛ̃ búlə́ zhírsi ta. 10Nə̀ nə̀byílə́ né nyɛ̌ ǹdə nɛ̀mɛ̀ nə̀byílə́ ta, nə̀ nyə́ nánsə́sɔ́msɛ. Bə̀ pɔ nɛ sɔ́má nə̀ la zə nə̀ nə̀byílə́ né nə nwɛ̀nɛ̀ numbyínə́ bé cànsɛ̀ sə̀nu wẽ́. 11Wɔ́ gɔ́rɔ́ w nánlyilyìmú w màlɛ́ka y è wɔ́ nə̀ pyɔ̌. Bə̀ n'ê byẽ̀ è yil lé ǹdə́ ebərə́ bə̀ "Abadɔ̃"; bə byẽ̀ dè ǹdə́ gə̀rɛ́kɛ bə̀ "Apɔlɔyɔ̃". Rə̀ kùr wɔ́: "Cɔ̀rnà". 12Zwini rí nã́yéé ré lyɛ̃, sə́ nyǐ zwini kùrə̀ nə̀lyè gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ kwã nə̀ bànà. 13Màlɛ́kabá bwə̀ldù nyǎ y gə́ wúl è pɔ́lá yá, à nyɛ̀ɛ̀ cəl rə̀ shí sánə́má vwĩ̀-jìlú w ò zhǐ Yi yé né mó vɔ̀mɛ̀ nɛ́ nə̀na y byíl-kwə́nə́ né yó, 14rə wɔ̀ màlɛ́kabá bwə̀ldù nyǎ y è zhe pɔ́lá y mɔ́ nɛ: "Lwə̌r màlɛ́kabá bə̀na y bə̀ lyẽ ǹdə́ nyáná nɛ́ Efəratɛ bwǐ y yó mó ń yẽ̌." 15Bə lwə̌r màlɛ́kabá bə̀na y nɛ bə yẽ̌. Numbyínə́ bé gə y'à wɔ̌ bə̀ la bɔ̌n kùrə̀ nə̀tɔ̀, wɔ́ kùr rə̀dù màlɛ́kabá bə̀myɛ́ y'à tɛnɛ bə̀ zhǐ bə̀ la gu ǹdə́ bə̀ gu mú yi rí cìcì gə tú rə̀ yúwə́. 16Shɛ̀bɛ́ sə̀ y'à jě eshesé mó yó w bə̀ byili ni mú y'à wɔ́ mɔ̀rh-fwààlɛ̀ zwã̌-àlyè (200.000.000). 17À nɔ eshesé ǹdə́ sə̀ jòmnə̀ bé gə́ y'à wɔ́ nɛ́ mɔ́ à dàrhà nɛ́ wẽ́. Sə̀ jòmnə̀ bé y'à zù cə̌brɛ kàmə̀-zǔrh nánshɛ̀rh ǹdə myǐn ta, sə j'à nyɛ̌ námpǔlsi myɛ, sə j'à nyɛ̌ nánshimsi ǹdə púrhú cə́m ta. Eshesé ywẽ́ né nyɛ̌ ǹdə bwaarɛ ywẽ́ ta. Myǐn ǹdə́ nyɛ̀rh ǹdə́ púrhú cə́m n'ê shí sə̀ nyú w rə̀ dwi. 18Myǐn mú ǹdə́ nyɛ̀sɛ́ ǹdə́ púrhú w cə́m mó rə̀ n'ê shí sə̀ nyú w mú wɔ́ zwini nánfwààlɛ̀ kùrə̀ nə̀tɔ̀. Rə̀myɛ́ já gu numbyínə́ bé bə̀ bɔ̀n kùrə̀ nə̀tɔ̀ w mɔ́ kùr rə̀dù. 19Eshesé lwɛlɛ rɛ́ jàn dɛ́ wɔ́ sə̀ nyə́ né ǹdə́ sə̀ nə̀byílə́ né wẽ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́. Sə̀ nə̀byílə́ né nyɛ̌ ǹdə dɔma ta, nə̀ zhe ywẽ́, wɔ́ nə̀myɛ́ sə̀ b'ê nwɛ̀nɛ̀ lyì bí. 20Sə lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ dàl zwini rí rə̀myɛ́ yə̀ gwi mú, cẽ bə̀ yə̀ bə̀ wun pyìrhí yé, bə j'â gwẽ̌ n'ê zwə́l nə̀cílsi námməlwǎlsɛ, ǹdə́ wẽ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ də̀ Yi, nə̀ yírhə́ bɛ̃́ nɛ, nə̀ zhã̌ bə nyɛ̌, nə̀ j'à t'â zhə̀l yé. Wẽ̀ dé rə̀myɛ́ mɔ́ wɔ́ bə̀myɛ́ cìcì bə̀ zə sánə́má ǹdə́ cə̀byì-shɔ̃̀ ǹdə́ kã̀mɔ, ǹdə́ dɔ̌ ǹdə́ nə́kulu bə mé wɛ̀rhɛ́ rɛ. 21Lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́ j'â gwẽ̌ yə̀ lyì-guurí ǹdə́ càl-tumə né wɔ̀rhɔ́ mɔ́ ǹdə́ fwə̌l mó ǹdə́ ŋwɔ̀lɛ̀ rɛ́ nɛ dwĩ̀ yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\