Orɔm 1

1Wɔ́ àmyɛ́ Pwəə à n'â kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à la ába pɔ. À wɔ́ Yezu Kristə tùntùnnə̀. Yi byẽ̀ nè b'à yál ń tùntúm, rə̀ cír ne rə̀ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí bwə̌l yilə. 2Rə̀ tó rə̀ nyì-zwennə bé dɛnnɛ rə bwəl yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí rə̀myɛ́ mɔ́ nyí shãã shãã ga rə̀ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́. 3Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ n'ê zɔ̀m Yi Byǐ nə́ Cinu Yezu Kristə yò. Ń kwè numbyíní yala, bə lù mù Dəvyidi dwí rí wẽ́. 4Sə ń gə́ bwìrhì Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jàn yil mó n'ê byili bə̀ ń wɔ́ Yi Byǐ ń zhe jàn nánfɔ̀lɔ̀. 5Yi sɛ̃ nɛ, rə ce a jǐrh rə̀ tùntúm, Yezu Kristə jàn yilə, mùnì ga tənə̀rh dwí gakó lyì ŋwɛ̀nɛ́ bə zwẽ nyí bə zù mù, sə bə wɛ̀rhɛ́ ń pùbùlə̀, ń yil lé còrhó yilə. 6Yi gə́ byẽ̀ ámyɛ á jǐrh Yezu Kristə lyì mú ce, á ŋwɛ́nɛ́ lyì bí bə̀myɛ́ wẽ́. 7Ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ gakó á ŋwɛ́nɛ́ Orɔm nɛ́ mɔ́, Yi só ába, rə byẽ̀ ába á jǐrh rə̀ lyì. Nə́ Da Yi ǹdə́ Cinu Yezu Kristə bá cĩ́ bwəl á yó, sə bə pə ába yə̀-zùlə́! 8À bá jɛ̀rɛ̀ a tó Yezu Kristə dɛnnɛ a ce à Yi rí nə̀bán á gakó yilə, bə̀ lyì bí n'ê zɔ̀m á Yi-ni-zhú mú yò lũ w púlə́púlə́ wẽ́. 9À n'â bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí à m'â twĩ̀ Yi tum dí ǹdə́ à wu gakó. À gə n'â lwə̀l lè gakó, à t'â swě á yò yé, sə Yi cìcì yě bə̀ wɔ́ zhə̀n à n'â zɔ̀mà. 10À n'â lwə̀l lè twéé twéé, ǹdə́ kɔn gə wɔ́ rə̀myɛ́ pùbùlə̀, sá ŋwɛ̀nɛ́ a bə̀ á sono. 11À n'â yǎl ǹdə́ à wu gakó a bà, mùnì ga Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ tó à dɛnnɛ e pə ába è pansɛ́, mùnì á ŋwɛ̀nɛ́ á zhí Yi ni kẽkẽ. 12Kɔn du, à yě bə̀ à gə tú á sono, á Yi-ni-zhú mú bá pɛ̃ wu-jɔ̀, sə àmyɛ nyǎn mɔ́ bá pə wu-jɔ̀ ámyɛ nɛ. 13Da-byǎ, à n'â yǎl b'ǎ lwar bə̀ twər nánzhəzhɔ̌ à y'à n'â yǎl a bə̀ á sõ, sə wɔ́ kɔn rə̀ cə̀r nè; wɔ́ rə̀myɛ́ è ce à gwẽ̌ yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ a bə̀ yé. À y'à n'â yǎl b'à tum dí zə kùr á sõ ǹdə cɛmɛ nɛ́ dwã bɛ́ wẽ́ mó ta. 14Kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́ ǹdə́ nɛ b'à twĩ̌ byɛ̀bɛ́ bə̀ yírhə́ púr bə̀ yě sɛ́bɛ́ mɔ́, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ yírhə́ yə̀ púr bə̀ yə̀l sɛ́bɛ́ mɔ́ ga yilə. 15Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, à n'â yǎl a bə̀ a bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí a byili ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á ŋwɛ́nɛ́ Orɔm nɛ́ mɔ́ myɛ nɛ. 16À t'â dùr cìzhìl ǹdə́ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí bwə̌l yé, bə̀ rə̀ wɔ́ Yi jàn rə̀ m'ê vwǎrh lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ zhí Yi ni, e ji kùr ǹdə́ Zhwifubá e mé yí byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó. 17Yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí n'ê byili bə̀ lò gə zhí Yi ni, rə̀ n'ê vùr ǹ dwə́ə́ré, bə̀ kɔn gakó wɔ́ ǹdə́ Yi-ni-zhú mú jàn. Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhí Yi ni, ǹ kə́ ǹ bə dóó zhe yé. Ǹ b'ǎ zə nyǔ." 18Yi zhǐ Arəzana w rə̀ lyim n'ê yì lyì bí yə̀-bəlwàálɛ́ ǹdə́ lwɛlɛ tɛ̀bɛ́ gakó bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ mɔ́, ǹdə́ bə̀ tùntùm-bəywààlɛ́ rə̀ n'ê cə̀r zhə̀n dɛ́ yé ne mó yilə. 19Lò gə́ wɔ̌ ń mà n tó né n lwar Yi gə́ wɔ́ nɛ́ mɔ́ wɔ́ pamparɛ̃ɛ̃ ǹdə́ bɛ, bə̀ rə̀ cìcì mú byili ri bi. 20Rə̀ jàn dɛ́ rə̀ bə swɛ̃́ zhe mó ǹdə́ rə̀ gə́ wɔ́ nɛ́ mɔ́ y'à shèè, sə lũ w kùr-ju yi ní ga, lyì bí wɔ̌ bə tó wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ mɔ́ dɛnnɛ bə nə tɛ̀bɛ́ rə̀ y'à shèè mó ǹdə́ bə̀ surhə. Rə̀myɛ́ ce, lò ǹ gə zɛ̃̀ ǹ wò bə̀ ǹ bə rə̀myɛ́ nɛ, wɔ́ ǹmyɛ́ yò. 21Lyì bí yě Yi párá, sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, bə̀ t'â cèrhé re, bə̀ j'à t'â ce rə̀ nə̀bán ǹdə bə̀ gə́ y'à mə̌ sə bə wɛ̀rhɛ́ nɛ́ yé. Bə̀ surhə né gə́ yə̀ pul, kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê bùl bə̀ wẽ́ mó myɛ j'à bə kùr zhe mó ce, bə̀ ŋwɛ́nɛ́ cə-byṹ wẽ́. 22Bə̀ zhe bə̀ bə̀myɛ́ lɔ́wá, bə j'à yə̀ lɛ́ yé. 23Bə̀ t'â cèrhé Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ də̀ cu kɔn gaga mɔ́ ǹdə bə̀ gə́ y'à mə̌ sə bə cèrhé re né yé. Bə̀ k'â n'ê wɛ̀rhɛ́ wẽ̀ rə̀ nyɛrhɛ numbyíní y è t'â mɛ̃ nɛ́ mɔ́, bə̀ wɛ̀rhɛ́ wẽ̀ rə̀ nyɛrhɛ kúmsi myɛ, rə̀ tɛ̀ nyɛrhɛ nə̀rh sə̀na wẽ̀, rə̀ tɛ̀ nyɛrhɛ dɔma, bə̀ n'ê cèrhé. 24Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, Yi yẽ̌ be bə j'â n'ê twĩ̀ tùntùm-bəywààlɛ́ ǹdə bə̀ gə́ n'ê yǎl nɛ́, bə̀ m'ê cɔ̀ bə̀ yala nɛ́ bə̀ cìcì nì ǹdə́ bə̀ cìzhìl tumə né. 25Bə̀ kwè zhə̀n dɛ́ bə mé lyə́r kɔma, bə̀ k'â n'ê wùlì tɛ̃́ bə̀ cèrhé wẽ̀ tɛ̀bɛ́ Yi wɛ̀rhɛ́ mɔ́, bə yẽ̌ rə̀ Wǎrhna mɔ́ cìcì mú ni. E jà wɔ́ ńmyɛ̌ ń mə̌ dwã ǹdə́ còrhó byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə! Amɛ̀n! 26Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, Yi yẽ̌ be bə̀ cìzhìl tùntwə̃̀ə̃̀ né shilə né wẽ́. Bə̀ kana bɛ́ yẽ̌ bə̀ gə́ y'à mə̌ sə bə pyẽ̀ né ǹdə́ bə̀ byə́nə́ bé mó ne, bə̀ k'â n'ê zə dwã bə̀ pyẽ̀. Numbyíní j'à bə mə̌ sé wɛ̀rhɛ́ èta yé. 27Bə̀ bala bɛ́ myɛ yẽ̌ kana bɛ́ nɛ, k'â wɔ́ bə̀ dwã bala bɛ́ shil rə̀ zù bì, bə̀ n'ê zə dwã bə̀ pyẽ̀. Bə̀ n'ê twĩ̀ tùm-bəywààlɛ̀ ǹdə́ dwã, e jà numbyíní bə mə̌ sé wɛ̀rhɛ́ èta yé. Sə bə̀ cìcì tùm-bəywààlɛ́ ce bə̀ n'ê nɛ còrhò-tum. 28Bə̀ gə́ yə̀ shɛ̀nɛ́ bə tó Yi ni mú ce, Yi yẽ̌ be bə tó bə̀ surhə né námbəjə́ə́lé kùrə̀, bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ bə̀ bə mə̌ sə bə wɛ̀rhɛ́. 29Bə̀ wun ní sú ǹdə́ tùntùm-bəjə́ə́le dwí gakó. Bə̀ n'ê twĩ̀ lwɛlɛ; bə̀ wɔ́ sə̀cír-nyəla; bə̀ n'ê dùr bə̀ dwã bɛ́ bwɛ̃̌. Bə̀ wun nyɛ̌ bárhɛ́; bə̀ wɔ́ lyì-gurnə; bə̀ wɔ́ búlə́ cìnə́; bə̀ n'ê myìnì bə̀ dwã bɛ́; bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ yààyàà. 30Bə̀ n'ê shèè bə̀ dwã bɛ́, bə̀ m'ê zɔ̀m bə̀ sõ. Bə̀ wɔ́ Yi zwə̀. Bə̀ n'ê fulsi bə̀ dwã bɛ́; bə̀ zhe cìn-còrhó; bə̀ n'ê zhẽ̌ bə̀ cìn dɛ̃̌. Bə̀ wɔ́ surhə námməlwǎlsɛ cìnə́; bə̀ t'â zwẽ bə̀ dabá ǹdə́ bə̀ nábá nyí ni yé. 31Bə̀ wɔ́ bə-surhə-zhe cìnə́; bə̀ t'â pyìrh bə̀ nyì-bwelé yé. Bə̀ wɔ́ bə-wun-zhe cìnə́; bə̀ wɔ́ wu-kùùlì cìnə́. 32Ǹdə́ bə̀ yě bə̀ nyǐ Yi bá kə́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ èta mɔ́ bùrsì ǹdə́ cu ga, bə̀myɛ́ cìcì mú n'ê wɛ̀rhɛ́ èta, bə j'à só lyì bí dwã bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀myɛ n'ê wɛ̀rhɛ́ èta mɔ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\