Orɔm 10

1Da-byǎ, à n'â yǎl ǹdə́ à wu gakó bə̀ Zhwifubá nə vwǎrh. Wɔ́ rə̀myɛ́ à n'â lwə̀l Yi ni bə̀ yilə. 2Zhə̀nà, à yě bə̀ bə̀ zhe Yi-ni-tó mó yə̀wǎl dɛ̃́dɛ̃́. Sə ǹdə́ bə̀ yə̀wǎl lɛ́ ga, bə̀ yə̀ zhə̀n dɛ́ pár lwar pamparɛ̃ɛ̃ yé. 3Bə̀ yə̀ Yi gə́ n'ê tó né rə̀ ce numbyíní k'ê bə dóó zhe mó kùr swí yé. Rə̀myɛ́ ce, bə̀ y'à zɛ̃̀ bə̀ n'ê pyà ǹdə́ bə̀ sə̀pwà jàn sə bə̀ bə̀ká ké zə dwə́ə́re yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce bə yẽ̌ sɔ́má y kɛ̀bɛ́ Yi n'ê tó rə̀ b'ê ce numbyíní k'ê bə dóó zhe mó ne. 4Wɔ́ Kristə dɛnnɛ Muyiisi nyə́ né tó né nə pyìrh, mùnì lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ zhí Kristə ne, sə Yi ce ǹ bə̀ká kə́ zə dóó yé. 5È gə wɔ́ numbyíní gə́ bá tó nyə́ né zõ dɛnnɛ è bə̀ká ké zə dóó mó yilə, Muyiisi kɛ̃ n wɔ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ ǹ wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó nyə́ né byili mú, ǹ b'ǎ zə nyǔ nyə́ né jàn yilə." 6Ń zɔ̀m Yi gə́ má ce numbyíní k'ê t'â la dóó zal è gə́ zhí ri jàn yil mó yò. Ń wòwə̀: "Bə̀ká zɔ̀m ǹ wẽ́ ń wɔ̀: wɔ́ mɔ̌ lò ń mà n zɛ̃̀ n vò dɛ̃̌ Arəzana wa?" (Sə rə̀myɛ́ n'ê yǎl e wɔ̀ bə̀ wɔ́ mɔ̌ ń mà n zə Kristə n ká n mə n bə̀ cɛ yó?) 7"Sə ǹ bə̀ká zɔ̀m ǹ wẽ́ ń wɔ̀: wɔ́ mɔ̌ lò ń mà n zù tɛ̃́ cɛ y kùr wə?" (Sə rə̀myɛ́ n'ê yǎl e wɔ̀ bə̀ wɔ́ mɔ̌ ń mà n vùr Kristə cùùrì wẽ́ n du pwẽ̀ nè?) 8Wɔ́ bə̀kɔ́n bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə byili rə̀myɛ́ yilə? Bə̀ wòwə̀: "Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ bə̀ bwə̀l mó ŋwɛ́nɛ́ ǹ nyú wə, ǹdə́ ǹ wu w wẽ́." Wɔ́ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ tɛ̀bɛ́ nə́ r'é bwə̀l nə́ byili Yi-ni-zhú mú shò-kwã nɛ́ mɔ́. 9Ǹ gə púr ǹ nyí ǹ byili bə̀ Yezu wɔ́ Cinu, ǹ gə zwẽ nyí ǹ wu w wẽ́ bə̀ Yi bwìrhì mu, ǹ b'ǎ nə vwǎrh. 10Zhə̀nà, numbyíní gə zhí Yi ni è wẽ́, rə̀ n'ê ce è k'ê bə dóó zhe yé. È gə púr è nyí è byili bə̀ Yezu wɔ́ Cinu, Yi n'ê vwǎrh ya. 11Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhí Yi ni, cìzhìl t'â la mɔ́ jú gaga yé." 12Rə̀myɛ́ ce, Zhwifubá ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá ga jǐrh kɔn rə̀dù. Wɔ́ Cinu mú ńmyɛ̌ mə̀dù y ń cǐ bə̀ gakó, ń nə́ ń pɛ ń nə̀cɛ̀ndɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê lwə̀l mò mó ne. 13Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ jàà dõ wẽ́ bə wɔ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ lwə̀l Cinu sãɔ̃, ń mà n vwǎrh mɔ́." 14Sə lò nə gə yə̀ Cinu zwì, wɔ́ etər ǹ b'ǎ tó né ń lwə̀l ń sãɔ̃? Bə̀ gə yə̀ ń yò zɔ̀m ǹdə́ mɔ́, wɔ́ etər ǹ b'ǎ tó né ń zù mù? Sə bə̀ gə yə̀ ń yò bwə̀l bə byili, wɔ́ etər lò mà n tó né n nyɛ̀ɛ̀ ń yò wə́? 15Sə bə̀ gə yə̀ lò twĩ̀ ń yò bwə̌l e byili yilə, wɔ́ etər ò bá tó né o bwə̀l? Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Ǹ gə nɔ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí mú bə̀ n'ê zhə̀l bə̀ bànà, ǹ já ǹ só." 16Ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, lyì bí gakó yə̀ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí zwẽ yé. Zhə̀nà, Ezəyi bwə̀l n wɔ̀: "Cinu, wɔ́ mɔ̌ ń zwẽ nyí rí nə́ byili mú?" 17Lwarna bə̀ wɔ́ Kristə zɔ̀mɛ̀ rɛ́ bwə̌l e byili mú lò ya n cili, n zɛ̃̀ n zhí Yi ni rə̀myɛ́ jàn yilə. 18Sə è gə wɔ́ èta, à n'â yǎl a bwə̀rh a nyǐ Zhwifubá yə̀ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ nyɛ̀ɛ̀ nà? Zhə̀nà, bə̀ nyɛ̀ɛ̀ rɛ̀. Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Bə̀ nyɛ̀ɛ̀ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ bwə̀lnə̀ bé cələ bə̀ bwə̀l le rə yí lũ w cə-yala gakó." 19Zɔ̀mɛ̀ dõ ŋwɛ́nɛ́ à n'â yǎl a bwə̀rh kə́dò: Esərayɛl lyì bí yə̀ rə̀myɛ́ kùr nyɛ̀ɛ̀ nà? Yi tə̀ rə̀myɛ́ yil rə tó Muyiisi dɛnnɛ rə zɔ̀m ǹdə́ bɛ rə wɔ̀: "À má ce á yírh zù lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ à lyì mú. À má ce á lyimə zɛ̃̀ bə̀ yó, bə j'à wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀l nə̀ kùrə̀ yé." 20Ezəyi gaga mɔ́ kwɛrhɛ n bwə̀l n byili bə̀ Yi wòwə̀: "Wɔ́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à t'â pyà nɛ̀ mɔ́, wɔ́ bə̀myɛ́ bə̀ nɔ nɛ. À byili à cìn byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à t'â lwə̀l nè kaka mɔ́ nɛ." 21Ń zɔ̀m Esərayɛl lyì bí yò gwẽ̌, n wɔ̀ bə̀ Yi wòwə̀: "Cɛ gə lɔ́ gakó, à y'à cèlè à jɛ̀rh a byẽ̀ byẽ̀ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ yó-kùùlì cìnə́ mó yi rí vò rə zù, sə bə̀ bə shɛ̀ nyí zõ yé."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\