Orɔm 11

1A zɛ̃̀ à n'â yǎl a bwə̀rh a nyìwé: Yi nə zɛ̃̀ wɔ́ zhɔ̃́ rə̀ zhɔ̃̀ rə̀ lyì bí? Gaga! Àmyɛ́ cìcì mú də̀ Esərayɛl lò nà? Wɔ́ Abəraham nɔ̃̌ Bɛ̃zhamɛ kwálá y wẽ́ bə̀ lùl nè né. 2Yi yə̀ rə̀ lyì bí rə̀ dámǎ rə cír mó zhɛ̃̀ yé. Lyǐrhnə kɔn dɛ̀bɛ́ bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə mé zɔ̀m Elyi yò, ń gə́ yà ń nə́ ń zhərh ǹdə́ Yi Esərayɛl lyì bí shò-kwã nɛ́ ǹdə́ wu-zhìlù mú yò. 3Ń wòwə̀: "Cinu, bə̀ gu ǹ nyì-zwennə bé gakó, bə wǔr ǹ vwĩ̀-jùúlí. Wɔ́ àmyɛ́ dúdú à dàl. Sə bə̀ n'ê pyà àmyɛ bə̀ la gu." 4Wɔ́ bə̀kɔ́n Yi zɛ̃̀ rə byili? Rə̀ wòwə̀: "Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ shɛ̀nɛ́ bə wùlì yi rí tɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Baalɛ yé né mó wɔ́ nunə mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ tàlpyɛ̀. Wɔ́ bə̀myɛ́ à cír à cìcì yilə." 5Zà zà myɛ gwẽ̌ wɔ́ èta. Lyì màngɛlɛ́ gwẽ̌ dàl, sə wɔ́ Yi sónó w ò ce rə cír be. 6È də̀ bə̀ tùm-ècɛ̀nà yil rə̀ cír be yé. Wɔ́ rə̀ gə́ só be mó dúdú yilə. È gə y'à wɔ́ bə̀ tùntwə̃̀ə̃̀ yilə, sə́ nyǐ rə̀ sónó w y'à də̀ sónó páá yé. 7Wɔ́ bə̀kɔ́n nə́ nə b'ǎ wɔ̀? Esərayɛl lyì bí yə̀ tɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê pyà mɔ́ nɛ yé. Wɔ́ byɛ̀bɛ́ Yi cír mó dúdú bə̀ nɔ rɛ, sə byɛ̀bɛ́ bə̀ dàl mɔ́ y'à t'â yǎl bə sú rə̀ kùr yé. 8Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Rə̀myɛ́ yi ní ga, Yi pyi bə̀ surhə, rə pyi bə̀ yírhə́, rə shĩ bə̀ zhã̌, kɔn mé yí zà." 9Dəvyidi myɛ wòwə̀: "Kùjú kɔ̀bɔ́ bə̀ la jú bá yə̀ zhẽ́ bə̀ la bé zhẽ̀ bè; ò yə̀ gɔ́rɔ́ bə tu ò wẽ́, bə nə còrhò-tum. 10Bə̀ yírhə́ bá pyi, bə jǐrh lyìlyə̌r, sə də̀-kúrhú bá kə́ bɛ, bə̀ k'ê wàr bə kwẽ̌ yé." 11È gə wɔ́ èta, à n'â yǎl a bwə̀rh gwẽ̌: Zhwifubá tu tɛ̃́. Sə rə̀myɛ́ n'ê byili bə̀ bə̀ k'ê wàr bə̀ la zã̀ɔ̃̀ gaga nà? Ɔ̃́ɔ̃́, è də̀ èta yé. Zhə̀nà, bə̀ dówə́; byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mɔ́ zɛ̃̀ bə tó rə̀myɛ́ dɛnnɛ bə nə vwǎrh. Zhwifubá tə̀ rə̀myɛ́ yil bə̀ n'ê dùr bwɛ̃̌. 12Zhwifubá dóó w ce lũ w lyì bí dwã bɛ́ nə cɛ̀nɛ̀. Bə̀ gə́ tu tɛ̃́ mɔ́ myɛ ce byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó nə cɛ̀nɛ̀. È gə wɔ́ èta, sə́ nyǐ Zhwifubá púlə́púlə́ gə ká tú bə̀ zù Yi, rə̀ bá pə bɛ cɛ̀nɛ̀ rɛ́ kɔn lyɛ̃ cɛ nɛ. 13Èlǎsɛ̃́, wɔ́ ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á də̀ Zhwifubá mó à ba. Wɔ́ ámyɛ̌ yil à wɔ́ Yezu Kristə tùntúm. Sə tum dí rə̀myɛ́ ń pɔ nɛ mɔ́ zhe kùr à yilə. 14Sə à n'â bùl bə̀ à dwí lyì bí bá tə̀ rə̀myɛ́ yil bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê dùr bwɛ̃̌. Èta, bə̀ jàlà bá tó rə̀myɛ́ dɛnnɛ bə nə vwǎrh. 15Zhə̀nà, Yi y'à yẽ̌ Zhwifubá ne rə mé kwɛrhɛ lũ w lyì bí dwã bɛ́ yò ǹdə́ rə̀ cìcì. Sə rə̀ gə k'â tú rə̀ zwẽ be, etər kɔn bá yə̀ nɛ́? Kɔn má yə̀ ǹdə lò gə́ ya n cì, n zɛ̃̀ n ká n bwìrhì ní! 16Bə̀ gə fɔ́n búrú kə̀kàlà bə̀ pɔ Yi ni, ò kùr ré rə̀ dàl mɔ́ gakó wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ cǐ. Bə̀ gə pɔ cǒ nə̀rh Yi ni, sə́ lwar bə̀ rə̀ j'â cǐ ǹdə́ ò jɛ̀sɛ́ myɛ ga. 17Esərayɛl lyì bí nyɛ̌ ǹdə cǒ bə̀ zhele ta. Bə zɛ̃̀ bə gõ̀ ò jɛ̀sɛ́ jàlà. Ǹmyɛ́ mɔ̀bɔ́ ǹ də̀ Zhwifu mú nyɛ̌ ǹdə cǒ kɔ̀bɔ́ ò lyĩ tɛ̃́ nánfò jɛ̃̀ ta, bə̀ gòm bə mé lyə́r kɔ̀bɔ́ ò zhele mó jɛ̀sɛ́ sə̀ gòm mó. Èlǎsɛ̃́, ǹmyɛ zɛ̃̀ ǹ nə́ ǹ tó ǹ jí kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ n'ê shí cǒ w bə̀ zhele mó nèsé wẽ́ mó. 18Rə̀myɛ́ ce, ǹ bə mə̌ sə́ zhẽ̌ ǹ cìn cǒ w jɛ̀sɛ́ bə̀ gòm mó sono yé. Ǹmyɛ́ zɛ̃̀ ǹ nə́ ǹ yǎl ń zhẽ̌ ǹ cìnə̀, lwar b'è də̀ ǹmyɛ́ ǹ zə cǒ w nèsé ǹ zhǐ yé. Wɔ́ sə̀myɛ́ sə̀ zə mɔ́ sə̀ zhǐ. 19Dɛ̀ga, ǹ b'ǎ wɔ̀: "Bə̀ gòm cǒ w jɛ̀sɛ́ mùnì ga bə kwè àmyɛ́ bə mé lyə́r se." 20Ǹ gə byili èta, rə̀ wɔ́ zhə̀nà. Wɔ́ cǒ w jɛ̀sɛ́ gə́ yə̀ Yi ni zhí yil bə̀ gòm sè, ǹmyɛ́ zɛ̃̀ ǹ zhǐ sə̀ jàà w ǹ gə́ zhí Yi ni mú yilə. Sə bə̀ká zhẽ̌ ǹ cìn dɛ̃̌ yé. Ǹ gaga mɔ́ mə̌ sə́ ce ywẽ zə mɔ́. 21Zhə̀nà, Yi gə gòm cǒ w kɔ̀bɔ́ ò zhele mó jɛ̀sɛ́, sə́ lwar bə̀ rə̀ t'â la ǹmyɛ nɛ yõ̌ yé. 22Lwar bə̀ Yi wɔ́ wu-bɔ̀nɔ̀ cə́bal, rə j'à zum myɛ. Rə̀ n'ê gwirhi rə̀ yé ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ tu tɛ̃́ mɔ́. Sə è gə wɔ́ ǹmyɛ́ yilə, rə̀ zhe wu-bɔ̀nɔ̀ ǹdə́ mɔ́. Ǹ mə̌ sə́ já ǹ ŋwɛ́nɛ́ rə̀ wu-bɔ̀nɔ̀ w wẽ́. È gə də̀ rə̀myɛ́, rə̀ bá gõ̀ ǹmyɛ ǹdə cǒ jɛ̃̀ ta rə ji tɛ̃́. 23Sə è gə wɔ́ Zhwifubá yilə, bə̀ gə tú bə̀ k'â shɛ̀nɛ́ bə̀ zwẽ nyí bə zhí Yi ni, rə̀myɛ́ yi ní, bə̀ má lyə́r be cǒ w ne bə zhì ǹdə shãã ga mɔ́ ta; bə̀ Yi zhe jàn, rə̀ wɔ̌ rə̀ bá ká lyə́r be cǒ w ne kə́dò. 24Zhə̀nà, ǹmyɛ́ mɔ̀bɔ́ ǹ də̀ Zhwifu, ǹ wɔ́ cǒ kɔ̀bɔ́ ò lyĩ tɛ̃́ nánfò jɛ̃̀ bə̀ gòm bə mé lyə́r kɔ̀bɔ́ bə̀ zhele mó, e j'à də̀ èta kɔn mə̌ sə rə tó né yé. Sə è gə wɔ́ Zhwifubá yilə, bə̀myɛ́ wɔ́ cǒ w kɔ̀bɔ́ bə̀ zhele mó jɛ̀rh. Rə̀myɛ́ ce, Yi má lyə́r be cǒ w bə̀ y'à jɛ̀rɛ̀ bə̀ zhǐ ò yó mó ne nàná. 25Da-byǎ, nyǐnə kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ y'à shèè. Wɔ́ rə̀myɛ́ à n'â yǎl a ce á lwar, mùnì ga á bə̀k'á wɔ̀ b'ǎ zhe surhə á yě kɔn gakó yé. Yi ce Esərayɛl lyì bí kə̀kàlà yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ bə sú rə̀ kùr yé, kɔn la mé yí lũ w lyì bí dwã bɛ́ gakó ŋwɛ̀nɛ́ bə nə vwǎrh mɔ́. 26Rə̀myɛ́ yi ní, Esərayɛl lyì bí púlə́púlə́ bá zɛ̃̀ bə nə vwǎrh. Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə̀ Yi wòwə̀: "Zwennə mó mà n shí Səyɔ̃, sə ń mà n vùr Zhakɔɔbɛ kwálá y lyì bí yó-kùùlí. 27Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ wɔ́ dɔbrɛ́ à la zal ǹdə́ bɛ mɔ́, à gə tú à vùr bə̀ yə̀-bəlwàálɛ́ yi ní." 28Bə̀ yə̀ shɛ̀nɛ́ bə zwẽ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí yé, bə jǐrh Yi zwə̀, sə rə̀myɛ́ yàl kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ sɛ̃ ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á də̀ Zhwifubá mó ne. E jà wɔ́ bə̀myɛ́ Yi tə̀ bə̀ nàmbala bɛ́ yil rə cír bə̀ wɔ́ rə̀ lyì rə̀ só. 29Bə̀ Yi t'â pɛ rə̀ k'â zwẽ yé. Lyì byɛ̀bɛ́ rə̀ byẽ̀, rə̀ k'ê t'â zhɛ̃̀ bɛ̀ yé. 30Shãã ga, á y'ǎ cẽ Yi nyí ni. Sə zà zà, Zhwifubá gə́ yə̀ rə̀ nyí ni zwẽ mó yilə, rə̀ dùr á nɔ̀nɔ̀. 31Bə̀ cẽ Yi nyí ni, rə̀ m'ê dùr á nɔ̀nɔ̀ èlǎsɛ̃́, sə rə dùr bə̀myɛ nɔ̀nɔ̀. 32Yi ce numbyínə́ bé gakó cẽ rə̀ nyí ni, mùnì rə dùr bə̀ gakó nɔ̀nɔ̀. 33Nyǐnə Yi cǐ kɔn gakó námpúm! Rə̀ surhə né ǹdə́ rə̀ lwar mɔ́ bə swɛ̃́ zhe yé. Mɔ̌ lò ń wɔ̌ ń mà n lwar kɔn dɛ̀bɛ́ Yi kɔ́ rə cĩ́ rə̀ surhə wẽ́? Mɔ̌ lò ń wɔ̌ ń mà n lwar rə̀ gə́ n'ê wɛ̀rhɛ́ nɛ́ yé-shò? 34Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Mɔ̌ ń wɔ̌ ń mà n lwar kɔn dɛ̀bɛ́ Cinu nə́ ń bùlə̀? Mɔ̌ lò ń wɔ̌ ń mà n yə̀ ń cícírnə? 35Mɔ̌ lò ń jɛ̀rɛ̀ n pə kɔn Yi ni, sə rə̀myɛ́ zɛ̃̀ rə ká mé càrh mɔ̀?" 36Kɔn gakó wɔ́ Yi sõ rə̀ n'ê shí ní; wɔ́ Yi rə̀ ce kɔn gakó ŋwɛ́nɛ́, e j'à wɔ́ rə̀myɛ́ yil kɔn gakó ŋwɛ́nɛ́. Yi mə̌ dwã ǹdə́ còrhó byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə! Amɛ̀n!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\