Orɔm 13

1Lò gakó mə̌ sə́ zwẽ cɔ w yé né cìnə́ bé nyə́ né, bə̀ lò wàr ń mà n jí pyɛ̀lɛ̀ ǹdə́ è də̀ Yi rə̀ pɔ mɔ yé. Pyɛ̀lɛ̀ dwí gakó wɔ́ Yi sõ rə̀ n'ê shí ní. 2Lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń cẽ cɔ w yé né cìnə́ bé nyə́ né, wɔ́ Yi nyí ni ń nə́ ń cẽ né. Sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ cẽ nyí ni, ǹ b'ǎ nə còrhò-tum. 3Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀, cɔ w yé né cìnə́ bé ywẽ bə mɔ́ zhe yé. Sə ǹ gə nə́ ǹ wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ, bə̀ ywẽ zhe mó. Ǹ gə tá ǹ yǎl bə̀ bə̀ ywẽ zə mɔ́, sə́ twĩ̀ cɛ̀nɛ̀. Èta, bə̀ má cèrhé mó. 4Zhə̀nà, wɔ́ Yi rə̀ cĩ́ bi ní bə̀ n'ê twĩ̀, mùnì bə sɛ̃ mɔ́ ǹmyɛ twĩ̀ cɛ̀nɛ̀. Ǹ gə zɛ̃̀ ǹ nə́ ǹ wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ, sə bə̀ ywẽ zə mɔ́. È də̀ nánfò yil bə̀ zhe ŋwɔ̀nɔ́ bə̀ n'ê pɛ còrhò-tum lyì bí ni yé. Bə̀ gə pɔ còrhò-tum lò nè, wɔ́ Yi tum bə̀ twĩ̀, mùnì ga bə tó rə̀myɛ́ dɛnnɛ bə byili mu bə̀ Yi lyim n'ê yì mù. 5Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, cɔ w yé né cìnə́ bé nyə́ né zõ n'ê nyɛ́ɛ́ nə́ba. È də̀ nə́ la m'é lú Yi lyim dí yé né dúdú yil yé. Wɔ́ nə́ gə́ yě nə́ wun ní wẽ́ bə̀ wɔ́ èta nə́ mə̌ sə nə́ wɛ̀rhɛ́ nɛ́ mɔ́ myɛ yilə. 6Wɔ́ rə̀myɛ́ cìcì mú è ce á n'á pɛ myə̌l-kwǎndɛ. Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ vùr bə cĩ́ ní bə̀ n'ê zwẽ myə̌l-kwǎndɛ́ mɔ́, wɔ́ Yi tum bə̀ n'ê twĩ̀. 7Lò mɔ̀bɔ́ gakó á mə̌ s'á pɔ̃ kɔna, s'á pɔ̃ dɛ. È gə wɔ́ myə̌l-kwǎndɛ́ ǹdə́ lɔrɔ́ w yilə, pana rɛ mɔ̀bɔ́ á mə̌ s'á pɔ̃ rɛ mɔ́ nɛ. È gə wɔ́ byɛ̀bɛ́ á mə̌ s'á zwẽ bə̀ nyə́ né mó yilə, zwẽnə bə̀ nyə́ né, s'á nyɛ̀ bɛ. 8Á bə̀k'á zə lò jim yé. Á gə la lò jim zal, sé yə̀ sónó w á mə̌ s'á swéné dwã mɔ́, bə̀ lò mɔ̀bɔ́ ǹ só ǹ dwã bɛ́, wɔ́ Yi nyə́ né gakó ǹ nə́ ǹ zwẽ. 9Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Bə̀ká fwə̌l yé; bə̀ká gu lò yé; bə̀ká ŋwɔ̀ yé; bə̀ká yǎl ǹ dõ kɔn ǹdə́ bwɛ̃̌-dǔr yé." Nyə́ né nə̀myɛ́ ǹdə́ nyɛ̀bɛ́ nə̀ dàl mɔ́ kùr wɔ́: "Swéné ǹ dõ ǹdə ǹ cìcì ta." 10Lò mɔ̀bɔ́ ǹ só ǹ dõ, ǹ tá ǹ wɛ̀rhɛ́ mɔ lwɛlɛ yé. Ǹ gə só ǹ dõ, wɔ́ Yi nyə́ né gakó ǹ nə́ ǹ zwẽ. 11Á yě yi rí tɛ̀bɛ́ nə́ ŋwɛ́nɛ́ rə̀ wẽ́ èlǎsɛ̃́ mɔ́. Kɔn yú b'ǎ zɛ̃̀ á jan dɛ́ wa, bə̀ yi rí tɛ̀bɛ́ Yi la lyì bí vwǎrh mɔ́ bwəlse du nə́ gə́ ju kùr nə́ zù Yezu Kristə yi ní mú. 12Cəcɛ̃ y n'ê lyɛ̃, cɛ y bwə́l lɔ́. Rə̀myɛ́ ce, bànà nə́ yẽ̌ cə-byín tumə né ne, sə nə́ pwà búlə́ wẽ̀ dé nə́ lyɛ̃̀ nə́ m'é bú pwẽ̀ dé wẽ́. 13Bànà nə́ zə nə́ cìn náàcɛ̀nɛ́ ǹdə nə́ gə́ n'é zal nə́ cìn nə̀nyɔ́nɔ́ nɛ nɛ́, sə nə́ bə̀k'á yə̀ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê jí dɛ̃́dɛ̃́ kɔn lyɛ̃ cɛ nɛ yé. Nə́ bə̀k'á nyɔ̀ sɛ̃́ dɛ̃́dɛ̃́ kɔn lyɛ̃ cɛ nɛ yé. Nə́ yẽ̌ fwə̌l ǹdə́ dədalsɛ námməlwǎlsɛ dwí gakó ne, sə nə́ yẽ̌ búlə́ ǹdə́ bwɛ̃̌-dǔr ne. 14Zwínə Cinu Yezu Kristə ǹdə kàmə̀-zwǐ ta, s'á bə̀k'á yẽ̌ shilə námməlwǎlsɛ́ yò zù ába yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\