Orɔm 14

1Zwẽnə lò mɔ̀bɔ́ ń Yi-ni-zhú mú gwẽ̌ də̀ kẽkẽ mó cɛ̀nɛ̀, s'á bə̀k'á wɔ̀ bə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ ń nə́ ń bùl mó bə̀ càn yé. 2Dɛ̀ga mɔ̃̌ ŋwɛ́nɛ́ ń nə́ ń bùl bə̀ ń wɔ̌ ń jí kùjú dwí gakó, sə mɔ̀bɔ́ ń Yi-ni-zhú mú gwẽ̌ də̀ kẽkẽ mó bə shɛ̀ nàmá yò yé; wɔ́ də̀-vɔr ń nə́ ń jí. 3Mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń jí kùjú dwí gakó mó bə mə̌ sə n fulsi mɔ̀bɔ́ ń tá ń jí kùjú dwí gakó mó yé, sə lò mɔ̀bɔ́ ń tá ń jí kùjú dwí gakó bə mə̌ sə n kə́ mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń jí kùjú dwí gakó mó bùrsì yé, bə̀ Yi shɛ̀nɛ́ n zù rì. 4Ǹmyɛ́ wɔ́ mɔ̌ ǹd'ám, ǹ mə́ ǹ kɛ́ lò dõ tùntùnnə̀ bùrsì? Ń gə zhǐ kẽkẽ, ń gə bə zhǐ kẽkẽ myɛ, wɔ́ ń yó-cə́bal mɔ́ rə̀ cə̀l. E jà ń mà n zhì kẽkẽ, bə̀ Cinu zhe jàn ń wɔ̌ ń mà n sɛ̃ mɔ. 5Lò mwə̀lbə́ ŋwɛ́nɛ́ ń nə́ ń bùl bə̀ dwã ŋwɛ́nɛ́ nə̀ du nə̀ dwã bɛ́, ń dõ myɛ zɛ̃̀ ń ŋwɛ́nɛ́ ń nə́ ń bùl bə̀ dwã nɛ́ gakó wɔ́ kɔn rə̀dù. Rə̀myɛ́ ce, kɔn dɛ̀bɛ́ lò gakó nə́ ń bùl mó, sé yə̀ ǹdə́ ń wu gakó. 6Lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń bùl bə̀ dwã ŋwɛ́nɛ́ nə̀ du nə̀ dwã bɛ́, wɔ́ Cinu yil ń nə́ ń bùl èta. Lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń jí kùjú dwí gakó, ńmyɛ wɔ́ Cinu yil ń nə́ ń jí èta, bə̀ wɔ́ Yi ń nə́ ń ce ń mə́ ń jí. Lò mɔ̀bɔ́ ńmyɛ tá ń jí wẽ̀ dwí gakó, wɔ́ Cinu yil ńmyɛ nə́ ń wɛ̀rhɛ́ èta, bə̀ ńmyɛ nə́ ń ce Yi nə̀bán rə̀myɛ́ yilə. 7Nə́ mə̀dù ga tɛ̀nɛ́ ń cìn yil yé. Èta myɛ, nə́ mə̀dù ga tá ń la cú ń cìn yil yé. 8Nə́ gə ŋwɛ́nɛ́ myɛ, wɔ́ Cinu yil nə́ ŋwɛ́nɛ́; nə́ gə k'é cù myɛ, wɔ́ Cinu yil nə́ cùwə̀. Rə̀myɛ́ ce, nə́ gə ŋwɛ́nɛ́ ráá nə́ gə cù myɛ, wɔ́ Cinu ń cǐ nə́ba, 9bə̀ Kristə gə́ cù n ká n bwìrhì mú, wɔ́ mùnì ga n cìní cùùrí ǹdə́ lyì-nyìsí ga. 10Sə ǹmyɛ́, wɔ́ byè yil ǹ nə́ ǹ cĩ́ dóó ǹ da-byǐ mú yó wə? Sə ǹmyɛ́, wɔ́ byè yil ǹ nə́ ǹ fulsi ǹ da-byǐ mú? Nə́ gakó b'ǎ zhì Yi yé né, rə kə́ lò gakó bùrsì. 11Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə̀ Cinu wòwə̀: "Wɔ́ àmyɛ́ Cinu, à wɔ́ nã́nyì. À n'â wə̀l bə̀ nunə dwí gakó bá wùlì tɛ̃́ à yé né, bə cèrhé ne." 12Èta, nə́ mə̀dù mə̀dù gakó b'ǎ byili Yi yé né kɔn dɛ̀bɛ́ ǹ cìcì wɛ̀rhɛ́. 13Yẽ̌nə nə́ yẽ̌ dwã bùrsì kɔ́ nɛ. Nyǐnə kɔn dɛ̀bɛ́ á mə̌ dwã s'á wɛ̀rhɛ́: bə̀k'á shɛ̀nɛ́ á wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bá ce á da-byǐ mà ń nà n tu lwɛlɛ wẽ́ yé. 14À gə́ zhí Cinu Yezu ni mú ce, à yě kɔn rə̀dù rə̀ wɔ́ pamparɛ̃ɛ̃: bə̀ kɔn tɛ̀nɛ́ rə̀ súl ǹdə́ jú yé. Wɔ́ lò ǹ gə bùl bə̀ kɔn súl ǹdə́ jú, fòró rə zɛ̃̀ rə̀ zhe súsúlú ǹ yilə. 15Ǹ gə nə́ ǹ jí kùjú ǹ da-byǐ tə̀ rə̀myɛ́ yil ń wu zhìlì, sə́ lwar bə̀ rə̀myɛ́ də̀ sónó tum yé. Ǹ bə̀k'á tə̀ kùjú yil ń zhìlì ǹ da-byǐ mú Kristə cù ń yil mó yò yé. 16Kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ ámyɛ̌ n'á bùl bə̀ rə̀ càn mɔ́ bə̀ká jǐrh kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bə càn lyì dwã la tó rə̀ dɛnnɛ bə zɔ̀m á yil námməlwɛ̀lɛ́ yé. 17Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ də̀ e jí ráá e nyɔ̀ nyə̀ná yé. Rə̀ pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ kùr wɔ́: nə́ wɛ̀rhɛ́ ǹdə Yi gə́ n'ê yǎl nɛ́, nə́ yə̀ cángá, nə́ zə yə̀-zùlə́ ǹdə́ wu-nyɔ̃̀ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jàn yilə. 18Lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń tó Kristə ne èta, rə̀-ná-cí sú Yi yírh, lyì bí j'à só mo. 19Rə̀myɛ́ ce, pyǎna nə́ pyà kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bá ce yə̀-zùlə́ yə̀ nɛ́, sə rə já súlí nə́ gùlú w jàn. 20Zhə̀nà, kùjú gakó wɔ̌ ò jí. Sə kùjú kɔ̀bɔ́ lò la jú, ǹ dõ zɛ̃̀ n tó ò dɛnnɛ n tu lwɛlɛ wẽ́ mó, bə càn yé. Rə̀myɛ́ ce, lò bə̀ká tə̀ kùjú yil ń cɔ̀ Yi tum dí yé. 21Ǹ gə pwírí ǹ gə dɔ̀m nàmá, ráá ǹ gə nyɔ̀ sɛ̃́, kɔn dɛ̀bɛ́ gakó ǹ gə la jú, rə̀ wɔ̌ rə̀ bá ce ǹ da-byǐ tu lwɛlɛ wẽ́, sə́ yẽ̌ rə̀ jú ni. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ càn. 22Kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ ǹmyɛ́ dúdú zɛ̃̀ ǹ yě yò w òmyɛ́ shò-kwã nɛ́ mɔ́, sə́ zə rɛ ǹ wẽ́ ǹmyɛ́ ǹdə́ Yi. Lò gə zɛ̃̀ ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ kɔn, rə̀ də̀ dóó ń wẽ́, wu-nyɔ̃̀ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ rə̀-ná-cí. 23Sə lò gə nə́ ń jí kùjú, n jà n zɛ̃̀ ń nə́ ń bùl bə̀ ń gə́ nə́ ń jí w mú, ń tá ń wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀, Yi bá pə rə̀-ná-cí dóó, bə̀ ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ t'â tó ǹdə ń Yi-ni-zhú mú gə́ n'ê yǎl nɛ́ yé. E jà lò gə nə́ ń wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ t'â tó ǹdə ń Yi-ni-zhú mú gə́ n'ê yǎl nɛ́, wɔ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\