Orɔm 15

1Nə́myɛ̌ byɛ̀bɛ́ nə́ zhí Yi ni kẽkẽ mó, mə̌ sə nə́ sɛ̃ byɛ̀bɛ́ bə̀ Yi-ni-zhú mú də̀ kẽkẽ mó ne. Nə́ bə mə̌ sə nə́ pyà wu-nyɔ̃̀ nə́ cìn yil yé. 2Nə́ mə̀dù mə̀dù gakó mə̌ sə́ pyà kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bá pə wu-nyɔ̃̀ ǹ dwã bɛ́ nɛ, bə̀ cìn-zɛlɛ́ y yilə, mùnì ga bə̀ Yi-ni-zhú mú yə̀ kẽkẽ. 3Kristə yə̀ ń cìcì wu-nyɔ̃̀ pyà yé. Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə̀ Yi wòwə̀: "Lyì bí tùùrhí tɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê tùrh mó mó, wɔ́ àmyɛ́ bə̀ ba." 4Kɔn dɛ̀bɛ́ gakó bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ kùr-ju yi ní ga mɔ́, wɔ́ nə́myɛ̌ yil bə̀ kɛ̃ dɛ, mùnì ga rə byili nə́ba sɔ́má kɛ̀bɛ́ è càn. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ n'ê pɛ nə́ba cìn-pyɔ́nɔ́ ǹdə́ wu-jɔ̀ nə́ m'é dɛ̃̀ Yi nyì-bwelé y pyǐrh mó. 5Wɔ́ Yi rə̀ n'ê pɛ nə́ba wu-jɔ̀ ǹdə́ cìn-pyɔ́nɔ́. Rə̀ bá ce á zə nyì-dwìì ǹdə́ dwã, á wɛ̀rhɛ́ ǹdə Yezu Kristə ta, 6mùnì ga á mù dwã nɛ á púr á nyí á cèrhé Yi rí rə̀ wɔ́ nə́ Cinu Yezu Kristə Da mɔ́. 7Zwẽnə á dwã bɛ́ cɛ̀nɛ̀, ǹdə Kristə gə́ zwẽ ámyɛ nɛ́, Yi còrhó yilə. 8Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába, Kristə jǐrh tùntùnnə̀ Zhwifubá yilə, n mə n pyìrh Yi nyì-bwelé y rə̀ y'à bwəl nə́ nàmbala bɛ́ nɛ mɔ́. Ń tó rə̀myɛ́ dɛnnɛ n byili bə̀ Yi nyì-bwelé y t'â kwàrh yé. 9Kristə tú mùnì ga byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó myɛ cèrhé Yi rə̀ wu-bɔ̀nɔ̀ w yilə. Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Wɔ́ rə̀myɛ́ yilə, à bá cèrhé mó nunə dwí gakó cəcəl wə; à bá nún a cèrhé ǹ yil lé." 10Bə̀ kɛ̃ rə̀ wẽ́ kə́dò bə wɔ̀: "Ámyɛ̌ tənèsé dwã bɛ́ lyì bí, zɛ̃̀nà á tó Cinu lyì bí ni á fùù ǹdə́ wu-nyɔ̃̀." 11Bə̀ ké kɛ̃ kə́dò bə wɔ̀: "Tənə̀rh gakó lyì, zɛ̃̀nà á cèrhé Cinu. Cɛmɛ gakó lyì, cèrhénə mo." 12Ezəyi myɛ kɛ̃ n wɔ̀: "Bə̀ má lù lò mə̀dù Zhese dwí rí wẽ́, ń mà n zɛ̃̀ n cìní tənèsé dwã bɛ́ lyì bí, sə bə̀ má zhí mu ǹdə́ bə̀ wun gakó, bə mé dɛ̃̀ ń sɛ̃ɛ̃́." 13Á gə́ zhí Yi ni mú ce, rə̀ bá pə ába yə̀-zùlə́ ǹdə́ wu-nyɔ̃̀ námpúm, bə̀ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ á n'á dɛ̃̀ mɔ́, wɔ́ Yi sõ rə̀ la nɛ́ shú. Èta, á b'ǎ dɛ̃̀ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi bwəl rə̀ nyí mú, Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jàn yilə. 14Da-byǎ, à cìcì mú yě pamparɛ̃ɛ̃ b'ǎ wɔ́ yò-cɔ̀nɔ̀ cìnə́ twéé twéé, á yě wẽ̀ nánzhəzhɔ̌, á j'ǎ wɔ̌ dwã á m'ǎ cící. 15Sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, à zɔ̀m à sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ jààsɛ̀ jàlà wẽ́ pamparɛ̃ɛ̃, à m'ǎ lyǐrh ába kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ á jɛ̀rɛ̀ á yě mó. Wɔ́ Yi gə́ só ne mó è ce a ŋwɛ̀nɛ́ a zɔ̀m zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ èta mɔ́. 16Rə̀ ce a jǐrh Yezu Kristə tùntùnnə̀ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó yilə. Rə̀ cír ne rə pɛ̃ ŋwɔ̀nɔ́, mùnì a bwə̀l rə̀ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí a byili byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó ne, mùnì ga bə jǐrh vwĩ̀-kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ sú Yi yírh. Vwĩ̀-kɔn dɛ́ rə̀myɛ́ jǐrh Yi kɔn Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jàn yilə. 17Rə̀myɛ́ ce, à wɔ̌ à bá zhẽ̌ à cìn Yezu Kristə wẽ́ Yi yé né. 18Sə à gə púr à nyí a zɔ̀m zɔ̀mɛ̀, sə́ nyǐ è də̀ kɔn dõ yò à n'â zɔ̀m yé. Wɔ́ tɛ̀bɛ́ Kristə tó à dɛnnɛ n wɛ̀rhɛ́ mɔ́ dúdú. Wɔ́ àmyɛ́ dɛnnɛ ń tó né n ce byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó zù Yi, bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ rə̀ pùbùlə̀. Sə wɔ́ à zɔ̀mà nɛ́ ǹdə́ à tùntwə̃̀ə̃̀ né, 19ǹdə́ màmyaarhɛ nánfwààlɛ̀, ǹdə́ wò-jààrɛ̀; wɔ́ rə̀myɛ́ gakó dɛnnɛ ń ce a tó né a twĩ̀ èta, ǹdə́ Yi Eshirhə y jàn. Sə kɔn ju kùr Zhərəzalɛm nɛ́ e mé vò Yiliri tənà y wa, à bwə̀l Kristə yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí námpúm jààsɛ́ sə̀myɛ́ gakó wẽ́. 20Èta, à gə la yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí bwə̌l gakó, à só sá vò a bwə̀l lè a byili cɛmɛ nɛ́ nyɛ̀bɛ́ bə̀ gwẽ̌ yə̀ Kristə yò zɔ̀m nə̀ wẽ́ mó lyì bí ni, mùnì ga à bə̀ká twĩ̀ a pyɛ̀lɛ́ lò dõ tum yó yé. 21À n'â wɛ̀rhɛ́ ǹdə Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ gə́ byili ní. Bə̀ kɛ̃ rə̀ wẽ́ bə wɔ̀: "Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à yə̀ ń yò bwə̀l bə byili bi gaga mɔ́, bá nə mɔ ǹdə́ bə̀ yírhə́, sə byɛ̀bɛ́ ń yò yə̀ bə̀ zhɛ̃̌ w twi mú bá nyɛ̀ɛ̀ rə̀ kùrə̀." 22Wɔ́ tum dí rə̀myɛ́ rə̀ cə̀r nè twər nánzhəzhɔ̌, rə ce à yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ a bə̀ á sõ yé, 23sə à twĩ̀ à tum dí ga a zhɛ̀ cɛmɛ nɛ́ nə̀myɛ́ wẽ́ èlǎsɛ̃́. Á sõ twírí y yò gə́ zù nì dɛ̃́dɛ̃́ mɔ́ byinə né já. 24À n'â yǎl a vò Esəpanyɛ; sə à gə tú à la gàà yi ní, à bá tó á sõ. Zhə̀nà, à n'â bùl bə̀ à gə tú à la, à bá tó á sõ, a wɛ̀rhɛ́ dwã màngɛlɛ́, mùnì ga á sɛ̃ nɛ a má vò. 25Sə è gə wɔ́ èlǎsɛ̃́-lǎsɛ̃́ mɔ́ yilə, à la Zhərəzalɛm a sɛ̃ Yi lyì bí bə̀ ŋwɛ́nɛ́ gàà mɔ́ nɛ, 26bə̀ Masɛdwanɛ ǹdə́ Akəyi Kristə-lyì bí zɔ̀m nyí rə̀dù bə ji bə̀ jɛ̃̀-kɔn dwã yó bə̀ la Kristə-lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ nə̀mwà Zhərəzalɛm nɛ́ mɔ́ nɛ pɔ. 27Bə̀ shɛ̀nɛ́ ǹdə́ bə̀ pùbùlə̀ bə̀ la bɛ sãɔ̃; e jà bə̀ gə la nyǔ, bə̀ má pwírí bə̀ mə̌ sə bə sɛ̃ bɛ. Zhwifubá byɛ̀bɛ́ bə̀ jǐrh Kristə-lyì Zhərəzalɛm nɛ́ mɔ́ sɛ̃ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó ne ǹdə́ Yi nyə̀ná nɛ́, ce byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mɔ́ myɛ mə̌ sə bə sɛ̃ Zhwifubá byɛ̀bɛ́ bə̀ jǐrh Kristə-lyì mú ni ǹdə́ bə̀ jɛ̃̀-kɔna. 28À gə kwɛrhɛ yò w òmyɛ́, a pə kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ bə̀ pɔ nɛ b'à zhəl a pə Zhərəzalɛm Kristə-lyì bí ni mú à zhɛ̀, rə̀myɛ́ kwã nɛ́, à bá zɛ̃̀ a tó á sõ a má lyɛ̃ a vò Esəpanyɛ. 29Sə à yě b'à gə tú á sõ, Kristə bà n tó à dɛnnɛ n pə ába ń pansɛ́ dwí gakó. 30Da-byǎ, á gə n'á lwə̀l Yi à yilə, sə àmyɛ́ ǹdə́ ámyɛ̌ ga wu yə̀ òdù nə́ m'é lwə̀l lè ǹdə́ nə́ wun gakó. À n'â lwə̀l ába rə̀myɛ́, nə́ Cinu Yezu Kristə yil lé yilə, ǹdə́ sónó w kɔ̀bɔ́ ò n'ô shí Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ sõ mó jàn yilə. 31Lwə̌lnə Yi à yilə, mùnì ga lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ Zhide né, bə̀ bə shɛ̀ Kristə zɔ̀mɛ̀ rɛ́ zõ mó bə̀ká wɛ̀rhɛ́ nɛ lwɛlɛ yé. Lwə̌lnə Yi á súlí, mùnì ga à gə yú Zhərəzalɛm ǹdə́ sɛ̃ɛ̃́ yá, sə Yi lyì bí pwèlè bə̀ wun bə zwẽ yə. 32Èta, ǹdə́ Yi gə pɔ sɔ́má, à má ŋwɛ̀nɛ́ a yí á sono ǹdə́ wu-nyɔ̃̀, a mɛ̃ á sono a shǐrh námpɔ́lɛ́. 33Wɔ́ Yi rə̀ n'ê pɛ yə̀-zùlə́. Rə̀ má yə̀ nɛ́ ǹdə́ á gakó! Amɛ̀n!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\