Orɔm 2

1Ǹmyɛ́ mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ kɛ́ ǹ dwã bɛ́ bùrsì bə̀ bə̀ dó mó, wɔ́ ǹ cìcì nyɛ̌sɛ́ ǹ nə́ ǹ kɛ́. Bá ǹ gə wɔ́ nɛ́ yil myɛ, ǹ gə nə́ ǹ kɛ́ ǹ dwã bɛ́ bùrsì, ǹmyɛ́ ǹdə́ bə̀myɛ́ ga tùntwə̃̀ə̃̀ né j'à wɔ́ rə̀dù mú ce, ǹ tá ǹ la bwìrì nɔ yé. 2Nə́ yě bə̀ Yi n'ê bùr lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ èta mɔ́ bùrsí ǹdə́ zhə̀nà. 3Ǹ nə́ ǹ bùl bə̀ ǹ gə nə́ ǹ kɛ́ ǹ dwã bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ èta mɔ́ bùrsì, ǹmyɛ́ ǹdə́ bə̀myɛ́ ga tùntwə̃̀ə̃̀ né j'à wɔ́ rə̀dù, ǹ b'ǎ lú Yi bùrsí yé né? 4Yi wɔ́ wu-bɔ̀nɔ̀ cí, rə̀ t'â pɔpwɛrɛ ǹdə́ yò yé. Sə ǹ nə bə̀ká tə̀ rə̀myɛ́ yil ń fulsi ri yé. Lwar bə̀ rə̀ gə́ n'ê wɛ̀rhɛ́ wu-bɔ̀nɔ̀ èta mɔ́, wɔ́ yál rə̀ n'ê yǎl bə̀ ǹ pyìrhí ǹ wu. 5Sə ǹ nə́ ǹ wɛ̀rhɛ́ yó-kùlù, ǹ bə shɛ̀ ǹ wu pyìrhú yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, Yi lyim bá zɛ̃̀ ǹdə́ mɔ́ dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ la bùrsí kɔ́ ǹdə́ zhə̀n mɔ́ yùwə̀. 6Rə̀ bá kwɛ̃̌ lò gakó kɔn mɛrhɛ ǹdə́ ǹ tùntwə̃̀ə̃̀ né. 7Rə̀ bá pə nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê ce jàn nɛ́ ǹdə́ cɛ̀nɛ̀ wɔ̀rhɔ́, bə̀ m'ê pyà zùwə́ ǹdə́ còrhó ǹdə́ nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌. 8Sə rə̀ lyim bá cààsɛ̀ ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ t'â shɛ̀nɛ́ rə̀ nyí ni, bə j'à bə shɛ̀ zhə̀n dɛ́ yò mó, bə̀ gə́ n'ê yẽ̌ bə̀ cìn nì bə̀ pɛ lwɛlɛ rɛ́ nɛ mɔ́ yilə. 9Lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ nə́ ǹ twĩ̀ lwɛlɛ, zwini ǹdə́ wu-zhìlù bá zə mɔ́, sə wɔ́ Zhwifubá bə̀ má yə̀ nã́yə́ə́ bé, lyì bí dwã bɛ́ zɛ̃̀ bə pú. 10Sə Yi bá pə zùwə́ ǹdə́ còrhó ǹdə́ yə̀-zùlə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀ mɔ́ mə̀dù mə̀dù gakó ne, sə wɔ́ Zhwifubá bə̀ má ké yə̀ nã́yə́ə́ bé, lyì bí dwã bɛ́ zɛ̃̀ bə pú. 11Zhə̀nà, bə̀myɛ́ ga wɔ́ kɔn rə̀dù Yi yé né. 12Byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlwàálɛ ǹdə́ bə̀ yə̀l Muyiisi nyə́ né ga mɔ́ myɛ bá cì, ǹdə́ nyə́ né yə̀ bə̀ bùrsì kɛ́ yé. Sə byɛ̀bɛ́ bə̀ yě ne, bə j'à n'ê wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlwàálɛ mɔ́, Yi bá kə́ bə̀ bùrsì ǹdə nyə́ né gə́ n'ê byili ní. 13È də̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ só Muyiisi nyə́ né cilu mú bə̀ k'ê bə dóó zhe yé. Wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê cili ni, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ ǹdə nə̀ gə́ n'ê byili ní mú bə̀ bə dóó zhe yé. 14Byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá, bə̀ yə̀l Muyiisi nyə́ né, bə̀ j'à n'ê wɛ̀rhɛ́ ǹdə nə̀ gə́ n'ê byili ní mú, ǹdə́ bə̀ yə̀l nè ga, wɔ́ bə̀ cìcì mú bə̀ j'â wɔ́ nɛ. 15Sə bə̀ n'ê tó bə̀ tùntwə̃̀ə̃̀ né nə̀myɛ́ dɛnnɛ bə̀ byili bə̀ Yi nyə́ né kɛ̃ bə̀ wun ní wẽ́. Bə̀ yě rə̀myɛ́ bə̀ wẽ́ pamparɛ̃ɛ̃. Bə̀ zhe surhə né nyɛ̀bɛ́ nə̀ ce, bə̀ gə dó myɛ, bə̀ yě, bə̀ gə yə̀ dwé myɛ, bə̀ yě. Rə̀myɛ́ cìcì n'ê byili bə̀ nyə́ né kɛ̃ bə̀ wẽ́. 16Rə̀myɛ́ gakó bá yə̀ pamparɛ̃ɛ̃ dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ Yi la tó Yezu Kristə dɛnnɛ rə kə́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ shèè numbyíní wu w wẽ́ mó bùrsí mú, ǹdə yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí à n'â bwə̀l mó gə́ n'ê byili ní. 17Ǹmyɛ́ mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ wə̀l bə̀ ǹ wɔ́ Zhwifu, ǹ zhí Muyiisi nyə́ né ne, ǹ nə́ ǹ zhẽ̌ ǹ cìn dɛ̃̌ bə̀ ǹ wɔ́ Yi lò, 18ǹ yě rə̀ pùbùlə̀ né, ǹ nə́ ǹ tó kɔn dɛ̀bɛ́ nyə́ né n'ê byili mú dɛnnɛ ǹ cír tɛ̀bɛ́ rə̀ mǎ. 19Ǹ nə́ ǹ bùl bə̀ ǹ wɔ́ lyìlyə̌r vwanna, bə̀ ǹ wɔ́ pwẽ̀ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ cə-byín wẽ́ mó yilə, 20bə̀ ǹ nə́ ǹ pul yə̀l-nə̀-kùrə̀ cìnə́ surhə, bə̀ ǹ wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ ǹdə bə̀sɔ́ná ta mɔ́ cə̀rhnə̀. Ǹ nə́ ǹ bùl ǹdə́ ǹ wu gakó bə̀ nyə́ né pul zhə̀n ǹdə́ kɔn gakó lwar sɔ́má nə pɔ̃́. 21Ǹmyɛ́ yě ǹ dwã bɛ́ còrhò, byè yil ǹ nə zɛ̃̀ ǹ wàr ǹ cìn ǹ nə́ ǹ cèrhè? Ǹ zhe bə̀ lò bə̀ká n ŋwɔ̀ yé, ǹmyɛ́ cìcì mú jà ǹ nə́ ǹ ŋwɔ̀là. 22Ǹ nə́ ǹ byili bə̀ lò bə̀ká n fwə̌l yé, ǹmyɛ́ cìcì mú jà ǹ nə́ ǹ fwə̀lə́. Wẽ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ də̀ Yi mú zwə́l wɔ́ súsúlú ǹ sõ, ń jà ǹ nə́ ǹ ŋwɔ̀l wẽ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ wẽ̀ dé rə̀myɛ́ mɔ́ jìsí wẽ́ mó ǹ yè. 23Ǹ nə́ ǹ zhẽ̌ ǹ cìn dɛ̃̌ bə̀ ǹ yě nyə́ né, ń jà ǹ tá ǹ wɛ̀rhɛ́ ǹdə nə̀ gə́ n'ê byili ní yé. Lwar bə̀ èta mɔ́ wɔ́ Yi ǹ nə́ ǹ fulsi. 24Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Wɔ́ ámyɛ̌ Zhwifubá á ce byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó n'ê tùrh Yi." 25Ǹ gə nə́ ǹ wɛ̀rhɛ́ ǹdə nyə́ né gə́ n'ê byili ní, ǹ góm mó zhe kùrə̀, sə ǹ gə tá ǹ wɛ̀rhɛ́ ǹdə nə̀ gə́ n'ê byili ní, ǹmyɛ́ ǹdə́ lò mɔ̀bɔ́ ń yə̀ gòm ga wɔ́ kɔn rə̀dù. 26Lò mɔ̀bɔ́ ń yə̀ gòm, n jà ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ ǹdə nyə́ né gə́ n'ê byili ní, Yi t'â la mɔ nyǔ ǹdə lò mɔ̀bɔ́ ń gòm ta? 27Mɔ̀bɔ́ ń yə̀ gòm, n jà ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ ǹdə nyə́ né gə́ n'ê byili ní mú, ń mà n byili ǹmyɛ́ mɔ̀bɔ́ ǹ tá ǹ wɛ̀rhɛ́ ǹdə nyə́ né gə́ n'ê byili ní mú ni bə̀ ǹ dówə́, ń j'ǎ gõ̀, ǹ zhe nyə́ né sɛ́bɛ́ rɛ́. 28È də̀ lò mɔ̀bɔ́ ń tùntwə̃̀ə̃̀ né wɔ́ ǹdə Zhwifu ta lyì bí yírhə́ w mó ń wɔ́ Zhwifu páá yé. È də̀ góm mó mɔ̀bɔ́ lyì bí yírhə́ nə mɔ́ mə̀ wɔ́ góm mó páá mɔ́ yé. 29Zhwifu páá mɔ́, wɔ́ mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ Zhwifu ń wu w wẽ́ mó. Góm mó páá mɔ́ myɛ wɔ́ mɔ̀bɔ́ mə̀ ŋwɛ́nɛ́ ǹ wu w wẽ́, mə̀ n'ê shí Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ sõ mó, sə è də̀ mɔ̀bɔ́ bə̀ wɛ̀rhɛ́ ǹdə bə̀ gə́ kɛ̃ nyə́ né sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ mó ta mɔ́ yé. Zhwifu páá tá ń pyà còrhó numbyínsí sõ yé. Wɔ́ Yi sõ ń nə́ ń nɛ còrhó né.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\