Orɔm 3

1È gə wɔ́ èta, wɔ́ bə̀kɔ́n ǹdə́ rə̀ dõ Zhwifubá myɛ̌ m'ê du lyì bí dwã bɛ́? Nà góm mó myɛ̌ zhe kùrə̀? 2Zhə̀nà, rə̀ zhe kùr wẽ̀ nánzhəzhɔ̌ wẽ́. Nã́yéé ré, wɔ́ Zhwifubá ne Yi jɛ̀rɛ̀ rə pə rə̀ nyə́ né, mùnì ga nə yə̀ bə̀ sõ. 3Sə bə̀ jàlà gə zɛ̃̀ bə̀ yə̀ nyí zwẽ, rə̀myɛ́ nə wɔ̌ rə̀ bá ce Yi zhɛ́rhɛ́ rə̀ nyì-bwelé yə́? 4Kɔn wàr yé. Lwarna bə̀ numbyínsí gə n'ê gòm kɔma myɛ, Yi t'â gòm kɔma gaga yé. Bə̀ kɛ̃ rə̀ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Bə̀ n'ê tó ǹ zɔ̀mà nɛ́ dɛnnɛ bə lwar bə̀ ǹ bə dóó zhe yé. Ǹ gə yú bùrsì jàà wà, ǹ nə́ ǹ jí bwìrì." 5Nə́myɛ̌ lwɛlɛ rɛ́ gə n'ê ce bə̀ lwar bə̀ Yi wɔ́ cángá cí, wɔ́ bə̀kɔ́n nə́ b'ǎ wɔ̀? Nə́ wɔ̌ nə́ b'ǎ wɔ̀ bə̀ rə̀ tumə né də̀ cángá, rə̀ lyim gə́ n'ê zɛ̃̀ nə́ yó w mó yilə? À zɔ̀mà nɛ́ nyɔ̀nɔ̀ mɔ́ wɔ́ numbyíní zɔ̀mà. 6Zhə̀nà, Yi wɔ́ cángá cí. È gə y'à də̀ rə̀myɛ́, etər rə̀ y'à bá tó né rə bùr lũ w bùrsì? 7Àmyɛ́ kɔma bɛ́ gə ce lyì bí lwar pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ Yi wɔ́ zhə̀n cí, rə̀ còrhó yilə, bə̀kɔ́n yil à bùrsì nə bá ké kə́ ǹdə yə̀-bəlwàálɛ cí ta? 8Lyì jàlà n'ê gòm kɔma bə̀ ce nə́ nyí ni bə̀ nə́ r'é wə̀lə̀: "Wɛ̀rhɛ́na nə́ wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ, mùnì ga cɛ̀nɛ̀ tó rə̀ dɛnnɛ rə yə̀ nɛ́." È nə gə y'à wɔ́ zhə̀nà, bə̀kɔ́n yil nə́myɛ̌ cìcì mú nə t'á wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ? Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zɔ̀m èta mɔ́ mə̌ dwã ǹdə́ còrhò-tum. 9À nə má wɔ̀ bə̀ byè? Nə́myɛ̌ Zhwifubá nə du lyì bí dwã bɛ́? Gaga! À jɛ̀rɛ̀ a byili bə̀ nyǐ Zhwifubá ǹdə́ lyì bí dwã bɛ́ gakó wɔ́ lwɛlɛ yómə́. 10Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Lò mə̀dù ga tɛ̀nɛ́ ń wɔ́ cángá yé. 11Lò mə̀dù ga myɛ tɛ̀nɛ́ ń zhe surhə yé. Lò tɛ̀nɛ́ ń nə́ ń pyà Yi ǹdə́ ń wu gakó yé. 12Bə̀ gakó mù dwã nɛ bə ywə̀r bə yẽ̌ sɔ́má y kɛ̀bɛ́ è càn mɔ́ nɛ bə jé bə tu pɔ̀rɔ́ wa. Mə̀dù ga tá ń wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀ yé. 13Bə̀ byã-mə́gɔ̀ɔ́lɛ́ nyɛ̌ ǹdə lú-bɔ̀là byɛ̀bɛ́ bə̀ nyə́ yə̀ pyi ta. Bə̀ n'ê zə bə̀ mə̀jə̀ə̀lé bə̀ yǔr lyì bí. Bə̀ nyì-zɔ̀mà nɛ́ nə̀ n'ê dwi bə̀ nyǔ w mú, wɔ́ ǹdə kùwə̀ swã̀ ta. 14Bə̀ nyə́ né sú ǹdə́ zɔ̀m-yàr ǹdə́ bwəlse dúdú. 15Bə̀ nə̀rh lum ǹdə́ e vò e ló jal tɛ̃́. 16Bə̀ gə tó mə̀gã̌ gakó, wɔ́ cɛ cɔ̌ ǹdə́ zúzúnú dúdú. 17Bə̀ yə̀l yə̀-zùlə́ sɔ́má y shò yé. 18Bə̀ t'â dùr Yi yé." 19E jà nə́myɛ̌ yě bə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó nyə́ né n'ê byili mú, wɔ́ byɛ̀bɛ́ nə̀ cǐ mú yilə. Èta, numbyíní èdù ga wàr e bá púr è nyí e jí bwìrì yé, bə̀ è gə wɔ́ Yi yilə, lyì bí gakó zhe dwə́ə́re. 20Lò tɛ̀nɛ́ ń wɔ̌ ń mà n zhì Yi yé né n jí bwìrì ń gə́ nə́ ń zwẽ rə̀ nyə́ né yil yé, bə̀ nyə́ né tum dí wɔ́ nə ce numbyíní lwar bə̀ è wɔ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ cí. 21Èlǎsɛ̃́, Yi byili rə̀ gə́ n'ê tó né rə ce nə́ k'é bə dwə́ə́re zhe mó, sə rə̀myɛ́ də̀ nyə́ né jàn yil yé. Nyə́ né cìcì mú ǹdə́ Yi nyì-zwennə bé ga jɛ̀rɛ̀ bə ji rə̀ yə̀-bya. 22Lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ zhí Yezu Kristə ne mó, Yi ce bə̀ k'ê bə dwə́ə́re zhe yé. Wɔ́ èta rə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ nɛ́ ǹdə́ lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ zhí mu mú, bə̀ lyì bí gakó wɔ́ kɔn rə̀dù: 23lyì bí gakó wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlwàálɛ, ce bə̀ twə́r k'ê tɛ̀nɛ́ Yi zùwə́ y wẽ́ yé. 24Sə Yi pɔ bɛ rə̀ pɛnɛ́ y nánfò. Rə̀ ce bə̀ k'ê bə dwə́ə́re zhe rə̀ wu-bɔ̀nɔ̀ w jàn yilə, bə̀ wɔ́ Yezu Kristə ń vùr bè lwɛlɛ rɛ́ wẽ́. 25Wɔ́ Yezu Kristə Yi cír n yə̀ vwĩ̀-kɔna, ń jal mɔ́ ló tɛ̃́ byɛ̀bɛ́ bə̀ zù mù mú yə̀-bəlwàálɛ sǔbri nɔ yilə. Yi tó vwĩ̀ rí rə̀myɛ́ mɔ́ dɛnnɛ rə byili bə̀ rə̀ wɔ́ cángá cí. Shãã ga, rə̀ zhìlì rə̀ yala nɛ, rə̀ yə̀ lyì bí còrhò-tum pɛ bə̀ dwə́ə́ré yil yé. Sə rə̀ gwẽ̌ n'ê yǎl rə byili èlǎsɛ̃́ bə̀ rə̀ wɔ́ cángá cí, rə̀ ce lò mɔ̀bɔ́ ǹ zù Yezu kə́ ǹ bə dóó zhe yé. 27È nə gə wɔ́ èta, lò kə́ ń wɔ̌ ń mà n zhẽ̌ ń cìn dɛ̃̌? Ɔ̃́ɔ̃́, kɔn wàr yé. Sə wɔ́ byè yilə? È də̀ nyə́ né zõ mó è n'ê jí yé. Wɔ́ Kristə ne zhú mú. 28Nə́ yě bə̀ lò gə zhí Kristə ne, Yi n'ê ce rə̀-ná-cí kə́ ń bə dóó zhe yé, sə è də̀ nyə́ né zõ yil yé. 29Yi rí wɔ́ Zhwifubá dúdú yil rə̀ ŋwɛ́nɛ́ nà? Rə̀ tɛ̀nɛ́ lyì bí dwã bɛ́ myɛ yil nà? Lwarna zhə̀n zhə̀nà, bə̀ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ lyì bí dwã bɛ́ myɛ yilə, 30bə̀ Yi rí wɔ́ rə̀dù sá. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ n'ê ce Zhwifubá k'ê bə dwə́ə́re zhe, bə̀ gə́ zhí Kristə ne mó yilə, e j'à wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ n'ê ce lyì bí dwã bɛ́ myɛ k'ê bə dwə́ə́re zhe, bə̀ gə́ zhí mu mú yilə. 31Nə́myɛ̌ gə́ zhí Kristə ne mó, wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ nə bá zɛ̃̀ rə ce nə́ wɔ̀ bə̀ nyə́ né k'ê bə kùr zhe? È də̀ èta yé. Nə́myɛ̌ gaga mɔ́ n'é byili pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ nə̀ wɔ́ zhə̀nà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\