Orɔm 4

1Abəraham wɔ́ nə́myɛ̌ Zhwifubá nàmbal. Bə̀kɔ́n nə́ b'ǎ zɔ̀m ń shò-kwã nɛ́? Wɔ́ bə̀kɔ́n ń nɔwa? 2È gə y'à wɔ́ ń tùm-ècɛ̀nà nɛ́ yil Yi nyǐ mu ǹdə ń bə dóó zhe ta, ń yà ń wɔ̌ ń mà n zhẽ̌ ń cìn dɛ̃̌. Sə è də̀ Yi yé né ń mà n zhẽ̌ ń cìn ní yé. 3Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Abəraham zɔ Yi zhə̀nà. Rə zɛ̃̀ rə nyǐ mu ǹdə ń bə dóó zhe ta, ń gə́ zhí ri mú yilə." 4Lò gə twĩ̀ tum, bə zɛ̃̀ bə kwɛ̃̌ mɔ, è də̀ kɔn bə̀ pɔ mɔ nánfò yé. Wɔ́ ń tum dí kwǎndɛ. 5E jà lò mɔ̀bɔ́ ń yə̀ tùm-ècɛ̀nà wɛ̀rhɛ́, n zɛ̃̀ n zhí Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê ce yə̀-bəlwàálɛ cìnə́ k'ê bə dwə́ə́re zhe mó ne, rə̀ bá nyǐ rə̀-ná-cí ǹdə ń bə dóó zhe ta. 6Dəvyidi myɛ byili bə̀ lò mɔ̀bɔ́ Yi nyǐ mu ǹdə ń bə dóó zhe ta, rə̀-ná-cí wɔ́ wu-nyɔ̃̀ cí, sə è də̀ ń tùm-ècɛ̀nà yil yé. 7Dəvyidi wòwə̀: "Wu-nyɔ̃̀ cìnə́ wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ Yi pɔ bɛ bə̀ dwə́ə́ré sǔbri, rə vùr bə̀ yə̀-bəlwàálɛ́. 8Wu-nyɔ̃̀ cí wɔ́ lò mɔ̀bɔ́ Cinu yə̀ ń dwə́ə́ré yó bwə̀rh." 9Wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ gòm mó dúdú yil wu-nyɔ̃̀ w òmyɛ́ ŋwɛ́nɛ́, ráá wɔ́ ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ gòm mó ga yilə? Nə́ jɛ̀rɛ̀ nə́ byili bə̀ Abəraham yà ń zhí Yi ni. Wɔ́ rə̀myɛ́ yil Yi nyǐ mu ǹdə ń bə dóó zhe ta. 10Sə wɔ́ dǒ yi ní Yi nyǐ mu ǹdə ń bə dóó zhe ta? Wɔ́ ń gə́ gòm mó kwã nɛ́, ráá ǹdə́ ń gwẽ̌ yə̀ gòm? Wɔ́ ǹdə́ ń gwẽ̌ yə̀ gòm yé. 11Abəraham yà ń zhí Yi ni. Rə̀myɛ́ yil Yi nyǐ mu ǹdə ń bə dóó zhe ta. Wɔ́ rə̀myɛ́ kwã nɛ́, ń zɛ̃̀ n gõ̀ né. Sə góm mó mə̀myɛ́ wɔ́ myɔrhɔ ò n'ô byili bə̀ Yi jɛ̀rɛ̀ rə nyǐ mu ǹdə ń bə dóó zhe ta, ń gə́ zhí ri mú yilə. Rə̀myɛ́ zɛ̃̀ rə ce n jǐrh byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ gòm bə j'à zhí Yi ni mú gakó da, bə̀ wɔ́ rə̀myɛ́ yil Yi nyǐ bi ǹdə bə̀ bə dwə́ə́re zhe ta. 12Abəraham jǐrh byɛ̀bɛ́ bə̀ gòm mó myɛ da, sə è də̀ bə̀ góm mó yil yé. Wɔ́ bə̀ gə́ zhí Yi ni ǹdə ń ta mɔ́ yilə, bə̀ ńmyɛ̌ cìcì mú ju kùr n zhí Yi ni fòró n zɛ̃̀ n gõ̀. 13È də̀ Abəraham gə́ wɛ̀rhɛ́ ǹdə nyə́ né gə́ n'ê byili ní mú è ce Yi bwəl nyí bə̀ ńmyɛ̌ ǹdə́ ń nɛ̀mɛ́ nɛ́ bá cìní lũ w yé. Wɔ́ ń gə́ zhí Yi ni rə zɛ̃̀ rə nyǐ mu ǹdə ń bə dóó zhe ta mɔ́ yilə. 14È gə y'à wɔ́ byɛ̀bɛ́ Yi pɔ bɛ rə̀ nyə́ né mó bə̀ má cìní kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi bwəl rə̀ nyí mú, sə́ nyǐ Yi-ni-zhú mú y'à wɔ́ nánfò, rə̀ nyì-bwelé y myɛ y'à bə kùr zhe yé, 15bə̀ wɔ́ nyə́ né nə̀ n'ê ce Yi lyim zɛ̃̀. Sə nyə́ gə́ tɛ̀nɛ́ mə̀gã̌, lò myɛ tá ń la nɛ cõ yé. 16Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, Yi bwəl rə̀ nyí rí byɛ̀bɛ́ bə̀ zhí ri mú ni. Sə rə̀myɛ́ wɔ́ pɛnɛ́ Yi pɔ bɛ, mùnì rə̀ nyì-bwelé y zə kùr Abəraham nɛ̀mɛ́ nɛ́ gakó yilə. È də̀ byɛ̀bɛ́ Yi pɔ bɛ rə̀ nyə́ né mó dúdú yil yé. Wɔ́ ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ zhí ri ǹdə Abəraham ta mɔ́ ga yilə. Abəraham wɔ́ nə́ gakó da. 17Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə̀ Yi wòwə̀: "À ce ń jǐrh dwə́ nánzhəzhɔ̌ da." Wɔ́ Abəraham gə́ zhí Yi ni mú è ce n jǐrh nə́ da. Wɔ́ Yi rə̀ n'ê pɛ nyǔ cùùrì nì, rə ce kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ y'à tɛ̀nɛ́ yə̀ nɛ́. 18Abəraham zhí Yi ni, n shɛ̀nɛ́ n dɛ̃̀ kɔn dɛ̀bɛ́ ń yà ń kə́ ń yə̀l rə̀ nyí ni mú. Rə̀myɛ́ ce, ń jǐrh dwə́ nánzhəzhɔ̌ da. Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Ǹ b'ǎ lù byǎ nánzhəzhɔ̌." 19Abəraham yà ń yú byinə zɔ̌m. Ń yà ń yě bə̀ nyǐ ń cɛ n bwəlse cu, Sara myɛ yà ń kə́ ń wàr ń la lúl yé. Sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, ń yà ń zhí Yi ni kẽkẽ. 20Ń yə̀ Yi nyì-bwelé y tə́tɔ̀ná ce rə̀myɛ́ gakó wẽ́ yé. Ń Yi-ni-zhú mú gaga kwɛrhɛ e súlí ń jàn n cèrhé re. 21Ń yà ń yě náàcɛ̀nɛ́ bə̀ Yi wɔ́ jàn cə́bal, rə̀ wɔ̌ rə̀ bá pyìrh rə̀ nyì-bwelé yə́. 22Wɔ́ rə̀myɛ́ yil Yi nyǐ mu ǹdə ń bə dóó zhe ta. 23Bə̀ gə́ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀ bə̀ "Yi nyǐ mu ǹdə ń bə dóó zhe ta" mɔ́, rə̀myɛ́ də̀ Abəraham dúdú yò bə̀ zɔ̀m yé. 24Wɔ́ ǹdə́ nə́myɛ̌ ga yò bə̀ zɔ̀m. Wɔ́ nə́ Yi-ni-zhú mú Yi n'ê nyǐ, bə̀ nə́ zhí rə̀myɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ bwìrhì nə́ Cinu Yezu mú ni. 25Wɔ́ nə́myɛ̌ dwə́ə́ré yil bə̀ zɔ Yezu bə pə bə gu, sə Yi bwìrhì mù rə bé ce nə́ k'é bə dwə́ə́re zhe yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\