Orɔm 7

1Da-byǎ, á yě nyə́ né. Rə̀myɛ́ ce, à n'â bùl b'ǎ yě kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ à n'â yǎl a byili ába mó: lò gə gwẽ̌ yə̀ cì, nyə́ né cǐ mu. 2À má byili ába myɔrhɔ òdù: kɛ̃ gə jú byal, byal mɔ́ gə gwẽ̌ yə̀ cì, nyə́ né ce ń bə mə̌ sə n kə́ n jí byal dõ yé. Sə byal mɔ́ gə tú ń cùwə̀, kɛ̃ mɔ́ zɛ̃̀ ń cǐ ń cìnə̀. Nyə́ né k'ê t'â cə̀r ń yé ne yé. 3Ń gə jú byal dõ, ǹdə́ ń byal mɔ́ cìcì mú gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́, bə̀ yá byẽ̀ kɛ̃ mɔ́ ńmyɛ̌ mɔ́ bə̀ kə-nə̀fòló. Sə byal mɔ́ gə cùwə̀, nyə́ né k'ê t'â cə̀r rə̀myɛ́ yé. N zɛ̃̀ ń cǐ ń cìnə̀. Ń wɔ̌ n jí byal dõ, bə̀ rə̀myɛ́ də̀ fwə̌l yé. 4Da-byǎ, kɔn wɔ́ èta ǹd'ámyɛ. Á mù dwã nɛ Kristə yala nɛ́ wẽ́, e jǐrh ǹdə wɔ́ cú á cù ta, á du nyə́ né wẽ́, á jǐrh ń lyì, ńmyɛ̌ mɔ̀bɔ́ ń cù n ká n bwìrhì mú, mùnì ga nə́ ŋwɛ̀nɛ́ nə́ twĩ̀ tumə nyɛ̀bɛ́ nə̀ sú Yi yírhə́. 5Zhə̀nà, shãã ga, nə́ gə́ y'ǎ gwẽ̌ n'ê twĩ̀ nə́ yala nɛ́ pùbùlə̀ yi ní, nyə́ né y'à ce shilə námməlwǎlsɛ ŋwɛ́nɛ́ nə́ wẽ́. Sə rə̀myɛ́ yó-gurə́ y y'à wɔ́ cu. 6Sə èlǎsɛ̃́, nə́ cǐ nə́ cìnə̀, nyə́ né k'ê bə nə́ba cǐ yé, bə̀ è nyɛ̌ ǹdə wɔ́ cú nə́ cù ta, nə́ du kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ y'à ce nə́ wɔ́ ǹdə yómə́ ta mɔ́ wẽ́. Èlǎsɛ̃́, nə́ yẽ̌ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ y'à kɛ̃ nyə́ né sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ shãã ga mɔ́ nɛ, nə́ zɛ̃̀ nə́ ji kùr nə́ r'é twĩ̀ Yi pùbùlə̀ ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jàn. 7Sə rə̀myɛ́ nə n'ê yǎl e wɔ̀ bə̀ byè? Nyə́ né wɔ́ kɔ̀-bəlwɛ̀lɛ́? Gaga! Wɔ́ nyə́ né nə̀ ce a lwar yə̀-bəlɔ̀lɔ́ yò. Nyə́ né gə y'à yə̀ bwɛ̃̌-dǔr mó yò zɔ̀m, à y'à t'â la lwar bə̀ mə̀ ŋwɛ́nɛ́ yé. Nyə́ né wòwə̀: "Bə̀ká yǎl ǹ dõ kɔn ǹdə́ bwɛ̃̌-dǔr yé." 8Yə̀-bəlɔ̀lɔ́ já tó rə̀myɛ́ dɛnnɛ o ce bwɛ̃̌-dǔr dwí gakó à wẽ́. Nyə́ né gə y'à tɛ̀nɛ́, yə̀-bəlɔ̀lɔ́ y'à nyɛ̌ ǹdə kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ cù ta. 9Shãã ga, nyə́ né gə́ y'à tɛ̀nɛ́ mɔ́, à y'à ŋwɛ́nɛ́. À wu t'â zɛ̃̀ yé. Sə nyə́ né gə́ tú kwã nɛ́, yə̀-bəlɔ̀lɔ́ zɛ̃̀ ò ŋwɛ́nɛ́ à wẽ́. 10A zɛ̃̀ a jǐrh ǹdə cùù ta. Nyə́ né nyɛ̀bɛ́ nə̀ y'à tú ni nyǔ pɔ mɔ́, k'â wɔ́ cu nə̀ pɔ nɛ. 11Yə̀-bəlɔ̀lɔ́ tó kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ nyə́ né n'ê byili bə̀ rə̀ súl mó dɛnnɛ o swèlè nè o ce a jǐrh ǹdə cùù ta. 12È jà nyə́ né cìcì mú wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ càn; kɔn dɛ̀bɛ́ gakó nə̀ n'ê byili mú càn, rə̀ wɔ́ cángá, rə̀ mǎ. 13Sə kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ càn wɔ̌ rə̀ bá ce àmyɛ́ jǐrh ǹdə wɔ́ cú à cù ta? Gaga! Wɔ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ ò tó kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ càn dɛnnɛ o ce a jǐrh ǹdə wɔ́ cú à cù ta. Ò tó nyə́ né dɛnnɛ o byili ni ò lwɛlɛ rɛ́ jàn dɛ́ gə́ wɔ́ nɛ́. 14Zhə̀nà, nə́ yě bə̀ nyə́ né wɔ́ Yi sõ nə̀ shí ní. Sə àmyɛ́ wɔ́ numbyíní, à jàn yə̀ yí yé, à wɔ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ yóm. 15À yə̀l kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ à n'â wɛ̀rhɛ́ mɔ́ kùr yé. À t'â wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ à n'â yǎl mɔ́ yé. Wɔ́ tɛ̀bɛ́ à t'â yǎl mɔ́ à n'â wɛ̀rhɛ́. 16Sə è gə wɔ́ tɛ̀bɛ́ à t'â yǎl mɔ́ à n'â wɛ̀rhɛ́, sə́ nyǐ à n'â tó rə̀myɛ́ dɛnnɛ à byili bə̀ nyə́ né càn. 17Sə è gə wɔ́ zhə̀n yilə, rə̀myɛ́ də̀ àmyɛ́ ǹdə́ à sə̀pwà à n'â twĩ̀ rə̀myɛ́ yé. Wɔ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ w ò ŋwɛ́nɛ́ à wẽ́ mó ò n'ô twĩ̀. 18À yě b'à jàn dɛ́ gə́ yə̀ yí mú ce, kɔ̀-ècɛ̀nɛ́ də́-byǐ tɛ̀nɛ́ à wẽ́ yé. À n'â yǎl cɛ̀nɛ̀ rɛ́ a twĩ̀, sə à wàr yé, 19b'à t'â wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀ rɛ́ à n'â yǎl mɔ́ yé. Wɔ́ lwɛlɛ rɛ́ à t'â yǎl mɔ́ à n'â wɛ̀rhɛ́. 20Sə è gə wɔ́ tɛ̀bɛ́ à t'â yǎl mɔ́ à n'â wɛ̀rhɛ́, rə̀myɛ́ də̀ àmyɛ́ ǹdə́ à sə̀pwà à n'â twĩ̀ yé. Wɔ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ w ò ŋwɛ́nɛ́ à wẽ́ mó ò n'ô twĩ̀ ǹdə́ nɛ. 21Èta, à pwírí kɔn rə̀dù ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ nɛ: rə̀myɛ́ ce, à gə n'â yǎl cɛ̀nɛ̀ a twĩ̀ gakó, k'â wɔ́ lwɛlɛ rɛ́ rə̀ n'ê twĩ̀. 22À só Yi nyə́ né à wu w wẽ́ dɛ̃́dɛ̃́, 23sə à pwírí kɔn dõ ŋwɛ́nɛ́ à wẽ́. Kɔn dɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ ce a jǐrh yə̀-bəlɔ̀lɔ́ w rə̀ ŋwɛ́nɛ́ à wẽ́ mó yóm. E jà kɔn dɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ bə shɛ̀ tɛ̀bɛ́ à yě à surhə né wẽ́ bə̀ rə̀ wɔ́ zhə̀n mɔ́ yò yé. 24Zwini zhe ne! À yala nɛ́ wɔ́ numbyíní yala nə̀ la cú. Wɔ́ mɔ̌ ń mà n zwẽ ne? 25Bànà nə́ tó nə́ Cinu Yezu Kristə dɛnnɛ nə́ ce Yi nə̀báná! Sə rə̀myɛ́ gakó n'ê yǎl rə byili b'à surhə né wẽ́, à n'â shɛ̀nɛ́ Yi nyə́ né yò. Sə à gə́ wɔ́ numbyíní mú ce, à n'â shɛ̀nɛ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ w nyí ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\