Orɔm 8

1Èlǎsɛ̃́, Yi k'ê t'â la byɛ̀bɛ́ bə̀ zù Yezu Kristə mó bùrsì kɔ́ rə pə bɛ còrhò-tum yé, 2bə̀ lò gə zù Yezu Kristə, Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jàn dɛ́ rə̀ n'ê pɛ nyǔ mú zwẽ mó yə̀-bəlɔ̀lɔ́ w ǹdə́ cu mú jɔ̃̀ wà. 3Muyiisi nyə́ né yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ nə zwẽ numbyíní y è wɔ́ bə-jàn-zhəəre cí mú yə̀-bəlɔ̀lɔ́ ǹdə́ cu jɔ̃̀ w yé. Sə Yi twĩ̀ rə̀ cìcì Byǐ mú n bə̀ ǹdə́ yala nyɛ̀bɛ́ nə̀ nyɛ̌ ǹdə numbyíní y è wɔ́ yə̀-bəlwàálɛ cí mú nyə̀ná nɛ́ ta, n mə n zhìlì yə̀-bəlɔ̀lɔ́ w ò ŋwɛ́nɛ́ numbyíní yala nɛ́ wẽ́ mó yò. 4Rə̀ wɛ̀rhɛ́ èta, mùnì ga nə́ ŋwɛ̀nɛ́ nə́ twĩ̀ ǹdə nyə́ né gə́ n'ê byili ní, bə̀ nə́ yẽ̌ nə́ yala nɛ́ pùbùlə̀ né wɔ̀rhɔ́ nɛ, nə́ zɛ̃̀ nə́ r'é tó Eshirhə y pùbùlə̀ né ne. 5Sə byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê twĩ̀ ǹdə bə̀ yala nɛ́ gə́ n'ê yǎl nɛ́ mɔ́, wɔ́ bə̀ yala nɛ́ pùbùlə̀ né tũ̌ yò ò zù bì. Byɛ̀bɛ́ myɛ bə̀ n'ê twĩ̀ ǹdə Eshirhə y gə́ n'ê yǎl nɛ́ mɔ́, wɔ́ Eshirhə y pùbùlə̀ né tũ̌ yò ò zù bì. 6Ǹ gə nə́ ǹ twĩ̀ ǹ yala nɛ́ pùbùlə̀, wɔ́ cu sɔ́má yó ǹ ŋwɛ́nɛ́. Sə ǹ gə nə́ ǹ twĩ̀ Eshirhə y pùbùlə̀, wɔ́ nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ ǹdə́ yə̀-zùlə́ sɔ́má yó ǹ ŋwɛ́nɛ́. 7Èta myɛ, byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê twĩ̀ bə̀ yala nɛ́ pùbùlə̀ né mó wɔ́ Yi zwə̀; bə̀ t'â zwẽ Yi nyə́ né yé; bə̀ wàr nɛ̀ bə̀ la zõ myɛ yé. 8Byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê twĩ̀ bə̀ yala pùbùlə̀ tùntwə̃̀ə̃̀ né mó wàr bə̀ má sú Yi yírh yé. 9Sə ámyɛ̌ k'á t'á twĩ̀ á yala nɛ́ pùbùlə̀ yé. Wɔ́ Yi Eshirhə y pùbùlə̀ á n'á twĩ̀, bə̀ è ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́. Lò mɔ̀bɔ́ Kristə Eshirhə y tɛ̀nɛ́ ǹ wẽ́, Kristə bə mɔ́ cǐ yé. 10Kristə gə́ ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́ mó ce, bá yə̀-bəlɔ̀lɔ́ gə ce á yala nɛ́ la cu myɛ, á gə́ wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ k'ê bə dwə́ə́re zhe mó ce, Eshirhə y n'ê pɛ ába nyǔ. 11Yi bwìrhì Yezu n du cùùrì wẽ́. Rə̀ Eshirhə y gə ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́, rə̀ má bwìrhì á yala nɛ́ náncùùrí rə pə ába nyǔ, rə̀ Eshirhə y è ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́ mó jàn yilə, ǹdə rə̀ gə́ bwìrhì Kristə né. 12Èta myɛ, da-byǎ, kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́ bə̀ nə́ twĩ̌ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ pùbùlə̀, sə nə́ bə̀k'á twĩ̀ nə́ yala nɛ́ pùbùlə̀ yé. 13Á gə twĩ̀ á yala nɛ́ pùbùlə̀, á b'ǎ cì. Sə á gə gu á yala nɛ́ tùntwə̃̀ə̃̀ né ǹdə́ Eshirhə y jàn, á b'ǎ zə nyǔ. 14Lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ n'ê shɛ̀nɛ́ bə̀ tó kɔn dɛ̀bɛ́ Yi Eshirhə y n'ê byili bi mú, bə̀ wɔ́ Yi byǎ. 15Eshirhə y kɛ̀bɛ́ è só á yó w mó də̀ yómde éshìrhə́ è la ce á j'á gwẽ̌ n'á dùr ywẽ ǹdə shãã ga mɔ́ ta yé. È ce á jǐrh Yi byǎ; e zɛ̃̀ è n'ê sɛ̃ nə́ba nə́ zhẽ̌ nə́ cələ dɛ̃̌ nə́ byẽ̀ Yi bə̀ "Aba", rə̀ kùr wɔ́: "À Da". 16Yi Eshirhə y cìcì n'ê byili nə́ wun ní wẽ́ pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ nə́ wɔ́ Yi byǎ. 17Nə́ gə́ wɔ́ Yi byǎ mɔ́ ce, nə́ b'ǎ tó Kristə ne nə́ nə cəl cɛ̀nɛ̀ rɛ́ tɛ̀bɛ́ Yi bwəl rə̀ nyí rə̀ lyì bí ni mú wẽ́. Zhə̀nà, nə́ gə tó Kristə ne nə́ nwɛ̀nɛ̀, nə́ b'ǎ tó mo nə́ zù ń zùwə́ y myɛ wẽ́. 18À n'â bùl bə̀ zùwə́ y kɛ̀bɛ́ Yi la ce e du nə́ yírhə́ nə mɔ́ zhe kùr dɛ̃́dɛ̃́ nə́ yilə, b'è du nɔ̀nɔ̀ w kɔ̀bɔ́ nə́ r'é nwɛ̀nɛ̀ èlǎsɛ̃́ mɔ́. 19Kɔn dɛ̀bɛ́ gakó Yi wɛ̀rhɛ́ mɔ́ n'ê dɛ̃̀ dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ Yi la ce rə̀ byǎ bɛ́ zùwə́ y du mú. Sə wẽ̀ dé rə̀myɛ́ n'ê yǎl sə dɛ̃ rɛ́ yí làlà. 20Lũ w ŋwɛ́nɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bə kùr zhe jɔ̃̀ wà, sə rə̀myɛ́ yə̀ ò cìcì sõ shí yé. Wɔ́ Yi sõ rə̀ shí ní. Sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, dɛ̃ bànà Yi la w vwǎrh. 21Dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́ yùwə̀, Yi bá vwǎrh lũ w kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ bə kùr zhe mó jɔ̃̀ wà, o tó Yi byǎ bɛ́ nɛ o nə ò cìn Yi zùwə́ y wə. 22Nə́ yě bə̀, shãã ga kɔn mé yí zà, zwini zhe lũ w wẽ̀ dé púlə́púlə́, rə̀ n'ê nwɛ̀nɛ̀ ǹdə kɛ̃ pwǐ gə́ yá yì ní. 23È də̀ wẽ̀ dé rə̀myɛ́ dúdú rə̀ n'ê nwɛ̀nɛ̀ yé. Nə́myɛ̌ byɛ̀bɛ́ Yi pɔ nə́ba rə̀ Eshirhə y è wɔ́ rə̀ nyì-bwelé y kɔn nã́yéé ré mó myɛ n'é nwɛ̀nɛ̀. Sə wɔ́ nə́ wun ní wẽ́ nə́ r'é nwɛ̀nɛ̀ nɛ́, nə́ m'é dɛ̃̀ dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ Yi la ce nə́ jǐrh rə̀ byǎ, sə rə ce nə́ nə nə́ cìn páá mɔ́. 24Zhə̀nà, nə́ nɔ vwǎrh, sə rə̀ wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ nə́ gwẽ̌ n'é dɛ̃̀ rə̀ bànà. Lò yírh gə jòm kɔn dɛ̀bɛ́ ǹ nə́ ǹ dɛ̃̀ yó ǹ zhɛ̀, rə̀ k'ê də̀ kɔn dɛ̀bɛ́ ǹ nə́ ǹ dɛ̃̀ yé. Lò tá ǹ dɛ̃̀ kɔn dɛ̀bɛ́ ǹ yírhə́ nə yé. 25Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce nə́ r'é pyɛ́nɛ́ nə́ cìn nə́ zhì, nə́ dɛ̃̀ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ nə́ yírhə́ bə nɛ mɔ́. 26Nə́ wɔ́ numbyínsi, nə́ wɔ́ bə-jàn-zhəəre cìnə́. Nə́ yə̀l kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ nə́ b'ǎ lwə̀l nə́ Yi-co wẽ́ sə kɔn tó rə̀ sɔ́má y yé. Wɔ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ è n'ê twí è sɛ̃ nə́ba nə́ Yi-co wẽ́. Eshirhə y n'ê zal Yi cã̌ nɛ nə́ yilə, sə lò wàr ń mà n byili kɔn dɛ̀bɛ́ Eshirhə y n'ê lwə̀l Yi ni mú ǹdə́ ń nyì-zɔ̀mà yé. 27Yi gə́ nə numbyíní wu w mú ce, rə̀ yě kɔn dɛ̀bɛ́ Eshirhə y n'ê yàlá. È n'ê zal rə̀ cã̌ nɛ, byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ rə̀ lyì bí mú yilə, kɔn yí rə̀ bùlə̀. 28Nə́ yě bə̀ Yi n'ê twĩ̀ kɔn gakó wẽ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ só re mó cɛ̀nɛ̀ yilə. Wɔ́ bə̀myɛ́ rə̀ byẽ̀ ǹdə rə̀ gə́ y'à gu rə̀ wẽ́ rə cĩ́ ní. 29Zhə̀nà, byɛ̀bɛ́ Yi dámǎ rə cír mó, rə̀ dámǎ rə gu rə̀ wẽ́ bə̀ rə̀ bá ce bə nyɛrhɛ rə̀ Byǐ mú, mùnì ga dwí nánzhəzhɔ̌ jǐrh ń da-byǎ, n yə̀ bə̀ náncɛ. 30Byɛ̀bɛ́ rə̀ dámǎ rə cír èta mɔ́, rə̀ byẽ̀ bè. Sə bə̀myɛ́ byɛ̀bɛ́ rə̀ byẽ̀ mó, rə̀ ce bə̀ k'ê bə dwə́ə́re zhe yé. Bə̀myɛ́ byɛ̀bɛ́ rə̀ ce bə̀ k'ê bə dwə́ə́re zhe mó, rə̀ ce bə zù rə̀ zùwə́ y wẽ́. 31Nə́ wál bə̀ byè kə́dò? Yi gə ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ nə́ba, mɔ̌ lò ń zhe nə́ yàlà? 32Rə̀ yə̀ nə́ba rə̀ cìcì Byǐ mú vòm yé. Rə̀ shɛ̀nɛ́ lyì zə mɔ bə gu nə́ gakó yilə. Wɔ́ bə̀kɔ́n yil rə̀ nə bá cẽ nə́ba kɔn gakó pɔ rə̀ Byǐ mú ńmyɛ̌ jàn yilə? 33Mɔ̌ lò ń wɔ̌ ń mà n cĩ́ yò byɛ̀bɛ́ Yi cír mó yó wə? Wɔ́ Yi cìcì rə̀ ce bə̀ k'ê bə dwə́ə́re zhe yé. 34Mɔ̌ ń nə wɔ̌ ń mà n kə́ bə̀ bùrsì n pə bɛ còrhò-tum? Yezu Kristə cùwə̀; sə kɔn du, ń ká n bwìrhì, ń jě Yi jə̀jĩ́ ni, ń nə́ ń zal rə̀ cã̌ nɛ nə́ yilə. 35Bə̀kɔ́n rə̀ wɔ̌ rə̀ bá cə̀r Kristə ǹdə́ nə́ba sónó? Zwini ráá wu-zɛ̃̀ɛ̃́ ráá nɔ̀nɔ̀? Nɔrh ráá nə̀mɔ̀ɔ̀rɛ̀? Yò-cə̀ə̀lè ráá cu? 36Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Nə́ zhǐ cu nyí ni dɛ̃ gakó ǹmyɛ́ yilə. Bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ nə́ba ǹdə pyììsì shɛ̀bɛ́ bə̀ m'ê la gu jàà w ta." 37Ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, nə́ jú bɛlɛ rə̀myɛ́ gakó yó, mɔ̀bɔ́ ń só nə́ba mó jàn yilə. 38Zhə̀nà, à yě bə̀ nə́ gə cùwə̀, ráá nə́ gə ŋwɛ́nɛ́ myɛ, màlɛ́kabá ǹdə́ dɛ̃̌ Arəzana jàn cìnə́ bé, ráá ŋwɔ̀nɔ́ cìnə́ byɛ̃̌byɛ̃̌, kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ èlǎsɛ̃́, ǹdə́ dɛ̀bɛ́ rə̀ gwẽ̌ bàn ga, 39dɛ̃̌ jàn cìnə́ bé, ǹdə́ cɛ y kùr w jàn cìnə́ bé, ǹdə́ wẽ̀ dwã tɛ̀bɛ́ gakó Yi wɛ̀rhɛ́ mɔ́; rə̀dù ga wàr rə̀ bá cə̀r sónó w kɔ̀bɔ́ Yi tó nə́ Cinu Yezu Kristə dɛnnɛ rə byili nə́ba mɔ́ yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\