Orɔm 9

1Kristə wɔ́ à zhə̀nà. Rə̀myɛ́ ce kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ à la byilu mú wɔ́ zhə̀nà; à t'â la kɔma góm yé. Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ myɛ n'ê byili rə̀myɛ́ à wẽ́ bə̀ wɔ́ zhə̀nà: 2wu-zhìlù nánfɔ̀lɔ̀ zhe ne, ò n'ô nwɛ̀nɛ̀ nɛ̀ twéé gakó. 3À y'à só sə Yi zhìlì àmyɛ́ yò, a pɔr Kristə kwã nɛ́, à da-byǎ Zhwifubá vwǎrh yilə. Àmyɛ́ ǹdə́ bə̀myɛ́ ga wɔ́ dwí rə̀dù. 4Bə̀ wɔ́ Esərayɛl lyì; Yi ce bə jǐrh rə̀ byǎ; rə̀ byili bi rə̀ zùwə́ yə́; rə zə dɔbrɛ ǹdə́ bɛ; rə pə bɛ rə̀ nyə́ né; rə byili bi bə̀ gə́ má cèrhé re né; rə bwəl be nyə́. 5Bə̀ wɔ́ nə́ dwí rí nàmbala bɛ́ náncɛsɛ́ nɛ̀mɛ́. Wɔ́ dwí rí rə̀myɛ́ wẽ́ bə̀ lùl Kristə mó né. Ń wɔ́ Yi, ń du kɔn gakó. Wɔ́ ńmyɛ̌ ń mə̌ dwã ǹdə́ còrhó byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə! Amɛ̀n! 6Sə rə̀myɛ́ gakó t'â yǎl e wɔ̀ bə̀ Yi nyì-bwelé y yə̀ pyìrh yé. Lwarna bə̀ è də̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ Esərayɛl nɛ̀mɛ́ nɛ́ mɔ́ gakó bə̀ wɔ́ Esərayɛl lyì páá yé. 7È də̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ Abəraham myɛ nɛ̀mɛ́ nɛ́ mɔ́ gakó bə̀ wɔ́ ń byǎ páá yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ yil Yi zɔ̀m ǹdə́ Abəraham rə wɔ̀: "Byǎ bɛ́ byɛ̀bɛ́ à bwəl mó bə̀ nyí mú, wɔ́ Yəzakɛ ń la bɛ lúl." 8Rə̀myɛ́ n'ê byili bə̀ è də̀ byǎ bɛ́ byɛ̀bɛ́ bal ǹdə́ kɛ̃ lùl mó gakó bə̀ wɔ́ Yi byǎ yé. Wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ lul lé tó ǹdə́ Yi nyì-bwelé y mó bə̀ wɔ́ rə̀ byǎ. 9Yi bwəl nyí rə wɔ̀: "Byin ní èta yi, à má k'â bàn ǹdə́ Sara lùl byǐ." 10Kɔn gwẽ̌ yə̀ zhɛ̀ yé. Arəbəka yà ń lùl byǎ bə̀lyè. Bə̀myɛ́ bə̀lyè y ga y'à wɔ́ nə́ nàmbal Yəzakɛ nyə̀ná. 11Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə̀ Yi wòwə̀: "À swéné Zhakɔɔbɛ a yẽ̌ Ezəyu ni." Rə̀myɛ́ yi ní ǹdə́ bə̀ gwẽ̌ yə̀ bə̀sɔ́ná bɛ́ gaga mɔ́ lùl, sé mé zɔ̀m bə̀ má wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀ ráá lwɛlɛ yò yé. E jà ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, Yi byili Yəzakɛ nɛ bə̀ zhə̀m-bal mɔ́ bà n yə̀ nyɛ̃́ mɔ́ tùntùnnə̀. Sə kɔn yàl èta mùnì ga kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi y'à gu rə̀ wẽ́ rə cĩ́ mú pyìrh. Bə̀ rə̀ t'â nyǐ numbyíní tùntwĩ̀ĩ̀ yé. Rə̀ n'ê cír y ǹdə rə̀ gə́ n'ê yǎl nɛ́. 14Rə̀myɛ́ nə n'ê yǎl e wɔ̀ bə̀ byè? È n'ê yǎl e byili bə̀ Yi də̀ cángá? È də̀ èta yé. 15Zhə̀nà, Yi zɔ̀m ǹdə́ Muyiisi rə wɔ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ à n'â yǎl a dùr ń nɔ̀nɔ̀, wɔ́ ńmyɛ̌ nɔ̀nɔ̀ à má dùr. Lò mɔ̀bɔ́ à n'â yǎl a dùr ń yə́-zhìl, wɔ́ ńmyɛ̌ yə́-zhìl à má dùr." 16Yi gə la lò nɔ̀nɔ̀ dǔr, kɔn t'â tó ǹdə́ rə̀-ná-cí pùbùlə̀, ráá ń tùntwə̃̀ə̃̀ yé. Kɔn n'ê tó ǹdə́ rə̀myɛ́ cìcì nɔ̀nɔ̀-dǔr mó. 17Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə̀ Yi wò Ezhibti lyì pyɔ̌ mɔ́ nɛ: "À ce ń jǐrh pyɔ̌, mùnì ga a tó ǹ dɛnnɛ a byili à jàn dɛ́, sə à yil lé du lũ w cə-yala gakó wə." 18Rə̀myɛ́ n'ê byili bə̀ wɔ́ lò mɔ̀bɔ́ Yi n'ê yǎl rə dùr ń nɔ̀nɔ̀ mɔ́, wɔ́ ńmyɛ̌ nɔ̀nɔ̀ rə̀ n'ê dùrə̀. Lò mɔ̀bɔ́ myɛ rə̀ n'ê yǎl rə kù ń wu wə́, wɔ́ ńmyɛ̌ wu w rə̀ n'ê kùlə̀. 19Sə lò gə bwə̀rh nè bə̀ è nə wɔ́ byè yil Yi k'ê n'ê ji lyì bí búlə́, bə̀ lò tɛ̀nɛ́ ń wɔ̌ ń mà n cẽ rə̀ pùbùlə̀ né, 20sə wɔ́ yẽ̀ lò ǹdə́ ǹmyɛ́ ǹ la mə́ mà nyə̀-pɔ̌ ǹdə́ Yi? Nə̀zhĩ̌ má bwə̀rh lò mó mɔ̀bɔ́ ń mɔ y mɔ́ bə̀ wɔ́ byè yil ń mɔ y èta? 21Də-mɔrna wàr ń wɛ̀rhɛ́ ń gə́ ń nə́ ń yǎl nɛ́ ǹdə́ ń dɔ wá? Ń wàr ń mà n zə òmyɛ́ cìcì n mɔ nə̀zhĩ̌ kɛ̀bɛ́ è càn n cĩ́ dɛ̃̌, n jà n zə w n mɔ nə̀zhĩ̌ nánfò n cĩ́ tɛ̃́ náá təra? 22Yi y'à n'ê yǎl rə byili bə̀ nyǐ rə̀ lyim n'ê yì, sə rə ce lyì bí lwar rə̀ jàn dɛ́ gə́ wɔ́ nɛ́ mɔ́. Sə rə̀ zɛ̃̀ rə ká zhìlì rə̀ yala nɛ dɛ̃́dɛ̃́ ǹdə́ lyì bí byɛ̀bɛ́ rə̀ lyim y'à n'ê yì mú, bə j'à y'à mə̌ ǹdə́ còrhò-tum pɔ, 23rə zɛ̃̀ rə̀ n'ê yǎl rə byili rə̀ zùwə́ y nánfɔ̀lɔ̀ w byɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê dùr bə̀ nɔ̀nɔ̀ mɔ́ yilə. Rə̀ y'à dámǎ rə tɛnɛ lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́ rə̀ zùwə́ y èmyɛ́ nɔ yilə. 24Wɔ́ nə́myɛ̌ nə́ wɔ́ lyì bí byɛ̀bɛ́ Yi n'ê dùr bə̀ nɔ̀nɔ̀ mɔ́, sə è də̀ Zhwifubá dúdú wẽ́ rə̀ byẽ̀ nə́ba nɛ́ yé. Rə̀ byẽ̀ nə́ba byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó myɛ wẽ́. 25Yi zɔ̀m rə̀myɛ́ yò rə̀ nyì-zwennə Oze sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ rə wɔ̀: "Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à də̀ à lyì mú, wɔ́ bə̀myɛ́ à la byõ̌ b'à lyì. Tənà y kɛ̀bɛ́ à y'à bə só mó, wɔ́ èmyɛ́ à la byõ̌ bə̀ tənà à só. 26Bə̀ gə́ y'à byili bi bə̀ bə̀ də̀ àmyɛ́ lyì mə̀gã̌ mɔ́, wɔ́ gàà cìcì bə̀ má byẽ̀ bè né bə̀ Yi nã́nyì byǎ." 27Ezəyi myɛ bwə̀l Esərayɛl lyì bí shò-kwã nɛ́ n wɔ̀: "Bá Esərayɛl lyì bí gə pùl bə jǐrh nánzhəzhɔ̌ ǹdə nə̀-fɔ̀lɔ̀ w nyɔ̀rhɔ́ w ta myɛ, wɔ́ bə̀ kə̀kàlà bə̀ má nə vwǎrh. 28Zhə̀nà, kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Cinu byili bə̀ ń la wɔ̀rhɔ́ mɔ́, t'â la jíjírhú yé. Ń mà n wɛ̀rhɛ́ rə̀ gakó làlà cɛ yó." 29Ezəyi yà ń jɛ̀rɛ̀ n wɔ̀: "Cinu jàn-bə-swɛ̃́-zhe cə́bal ce nə́ dwí rí kə̀kàlà dàl. È gə də̀ rə̀myɛ́, nə́myɛ y'ǎ b'ǎ jǐrh ǹdə Sɔdɔm ǹdə́ Gɔmɔɔrɛ ta." 30Rə̀myɛ́ nə n'ê yǎl e wɔ̀ bə̀ byè? Wɔ́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó Yi ce bə̀ k'ê bə dwə́ə́re zhe, bə̀ gə́ zhí ri mú yilə, e jà bə̀ y'à t'â pyà rə̀myɛ́ yé. 31Esərayɛl lyì bí y'à n'ê pyà nyə́ nyɛ̀bɛ́ nə̀ bá ce bə̀ bə̀ká ké zə dwə́ə́re mó, sə bə̀ yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ bə wɛ̀rhɛ́ ǹdə nə̀ gə́ n'ê byili ní yé. 32Wɔ́ bə̀kɔ́n yil bə̀ yə̀ ŋwɛ̀nɛ́? Bə̀ yə̀ lwar bə̀ wɔ́ Yi ni bə̀ gə zhí fòró Yi ce bə̀ k'ê bə dwə́ə́re zhe yé. Bə̀ y'à n'ê bùl bə̀ wɔ́ nyə́ né zõ mó è má ce bə̀ k'ê t'â la dwə́ə́re zal yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, bə̀ mà bə̀ nə̀rh nə́kulu w ò n'ô ce lyì bí lwé tɛ̃́ mɔ́ nɛ. 33Bə̀ zɔ̀m nə́kulu w òmyɛ́ mɔ́ yò Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə̀ Yi wòwə̀: "À n'â cĩ́ nə́kulu Səyɔ̃ nɛ́ ò n'ô lwé lyì tɛ̃́, sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhí wə, cìzhìl t'â la mɔ́ jú yé."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\