1 TIMOTEO 6

1Su baƒɔtaadine bani mɔɔbla bekyuli bamba kabla ƒui anii ɔlɛka beboku lɛlɔ kalɔ bete bana benwoti na kabla biala kemo, kalɛ na bekyuli bamba balatɛmi kɔbɔ ala balásiku Katɔti ku bula bɔƒɔtaadi ulu ala bɔtina lɛlɔ. 2Na bekyuli bani mɔɔbla kabla teete benwoti bani ndi baƒɔtaadine ni, beteti bana bɔƒɔtaadi kɔnwa bɔdi batata betenye bana benwoti lɛlɔ. Mmomu ɔlɛka beboku lɛlɔ kalɔ na bete-ma kebunku bebu. Ɔsika bekyuli bani na beete kebunku mɛni ni, basiaku Yesu kama. Na ama ku-ma ƒui badi nwuna ala badine bani na ɔɔyɔ́ geen. Ɔmɛni na ɔlɛka atina-ma anii babla na akya-ma ogya. 3- 4Si ukyuli ɔdi ɔɔtina ala bamba ani naaasiaku bula bɔƒɔtaadi ulu ɔni nkɛnku Blɔti Yesu Kristo litemi geen lɛlɔ ni, ukyuli ɔmmɔ ɔɔtalaku lɛlɔ katɔ na ɔɔɔgyi lɛla lɛdi. Unyeƒi ukpludi ku kadɔ kani na ɔɔkya. Ɔmɛni ɔɔyá na anumi ekpidi eegyie bekyuli, na baadɔ, na beedumi lɛlɔ, na beeti lɛlɔ kasusu kekpidi. 5Na baaní ala teenene uwi biala. Bekyuli bamɛni kasusu kékpi-ma na báyila litemi geen lɛmmɔ. Baakali banii badubɔsia bɔƒɔtaadi ulu lɛlɔ na beyile bana aƒo. 6Nsu ni, si anumi eegyie ukyuli na Katɔti kama bɔsiaku kemo na ala ani na ubo aaƒɔ́-nwu anu ni, uunwíni ɔlakɛne. 7Ɔsika ɔni na báwɔ-bu ni, bɔɔɔda lɛla lɛdi búteboku kayawi. Na si búkpi lɛnɔ ni, buleti lɛla lɛdi bulatɔlɔku. 8Anwuɔsu bɛya na bula adala ku adila ani bubo emo-bu. 9Nsu bekyuli bani na anumi eegyie-ma na lɛkɛ lɛlɔ ni, baanú kakpagyuɛ kani na Satan ɔ́kywɛ-ma. Na beeduo adɔlɔla bɔbla kemo, na ɔlɔna alaekpidi ala bɔbla aada-ma ɔkwɛ na eebile bana ngba keliela na beekpi taayii ku udu. 10Ɔsika sika lɛnungyie kemo na ekpidi lidu lidu lɛɛkwɛ́ taasi. Ɔmɛni ɔsu na bekyuli badi báyila bɔƒɔtaadi ulu geen ɔmmɔ. Na bana ngba ƒui búduo lɛbibo kemo. 11Nsu ka adi ukyuli ɔni na éti lɛlɔ éte Katɔti ɔsu ni, die ala amɛni ƒui atu na eti ƒula anu asia lɛbuni bɔbla lɛlɔ. Sia Blɔti kama na bɔƒɔtaadi ku bɔyɔ kemo. Kɛ kayi na ada bekyuli buɛɛ. 12Nye bɔƒɔtaadi kabla lɛlɔ kpakplaa na adi lɛlɔ na akɛ ngba bɔni nsɔ naaadubo bɔyii kudii. Ngba bɔmɛni ɔsu na Katɔti ɔ́ƒuna-a uwi ɔni na édie ƒula lɛlɔ kalɔ na baƒɔtaadine bakladi anumi. 13Na Katɔti ɔni nédie lɛla biala ku Yesu Kristo ɔnii nése kayi na údie nwuna bɔƒɔtaadi keyi na Pontio Pilato anumi muudie-mi kenye ka muute-ɔ ɔda bubo bɔmɛni. 14Na mɔɔsu-ɔ nnii da ala amɛni kaduɛ kalɛ na ukyuli ɔdi ulasu lɛla likpidi lɛdi na ƒula lɛlɔ wetédu uwi ɔni na Yesu Kristo wasɔ webo. 15Na Katɔti ɔdubɔya na Yesu Kristo wasɔ webo na uwi ɔni námanku lɛlɔ. Katɔti Ɔyɔne ɔmɛni lɛti mɔɔdi lɛla biala lɛlɔ, na anwu ndi bagadine ƒui Ɔga. Na lɛla biala lɛɛlɔ-nwu lɛnii Unwoti. 16Anwu lɛti nli ngba ɔni na ulekpi kudi kudii. Na uukeye ɔni na ukyuli ɔdi ulakana-nwu anumi bɔda bɔlɛ. Ukyuli ɔdi útanu-nwu kudii na ɔdi lɛnɔ ulakana-nwu bɔnu. Na bumwi ku ɔyikun ɔdi anwu ɔdi úsela ƒui. Ɔsia lɛni. 17Su ama bani mbo kayawi ala pii anii batatalaku lɛlɔ katɔ na beteti bana anu batasia ala ani udu naaakana-ma bɔƒɔ lɛlɔ. Mmomu beti bana anu basia Katɔti lɛlɔ. Anwu muute-bu lɛla biala ku kaƒɔ ƒaa kalɛ na bɔkɛ lɛlɔyɔ. 18Su-ma anii bataabla lɛbuni kalɛ na benwini balakɛne na lɛƒɔndia bɔbla kemo. Na beteete bekyuli ala ku kaƒɔ ƒaa. 19Si bábla lɛni ni, badubɔkɛ ala ani naaayii udu bese lɛlɔ kama. Na badubuƒie ngba geen bɔmmɔ bada. 20Timoteo, nu ka ágyumana ala ani na béti béte-ɔ bɔda kaduɛ. Takya atɛ keeke ku kɔdɔlɔ unyeƒi kenye. Anya na bekyuli badi beeti taatɔlɔ bekyuli banii lɛlati lɛdi kenye. 21Ɔsika badi baasu banii bagyi ala amɛni. Nsu ɔkɛnku ɔmɛni ɔsu na báyila bɔƒɔtaadi ulu ɔmmɔ. Muuvele Katɔti nnii ɔda-mii kaduɛ na nwuna lɛƒɔndia kemo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\