2 KORINTOƑUƆ 12

1Ɔdi ka lɛkun lɛmɛnɛ ina ka kɔsia kɔdi kuuubo-nwu kemo. Na amii ɔsu na ndubusie anumi ntaasu ala ani na Blɔti údie ɔ́tina-mi. 2Ngyi ɔƒɔtaadine ɔni na Blɔti útiku úsienku katɔ katɔ ƒui akwa leevu-ene ani návi kemo. Nsu lɛɛɛgyi si ɔlɔna kemo na útiku-nwu iye kɔyu kemo lɛti kani na útiku-nwu. Katɔti lɛti pɛ ngyi. 3Lɛla lɛni kani ngyi ndi ka Katɔti útiku ukyuli ɔmɛni úsienku Paradiso na katɔ mmɔ. Nsu mɔɔsu-mii nnii lɛɛɛgyi si ɔlɔna kemo na útiku-nwu iye kɔyu kemo. Katɔti lɛti pɛ kani ngyi. 4Na únu ala ani na ukyuli ulakana na wasɔku wasu na buláti-nya kalɔ budie. 5Mɔɔtɛmi aani si ukyuli bamba na nda. Na mɔɔkun lɛmɛnɛ na nwuna lɛlɔ, ɔsika naaakun lɛmɛnɛ na ami ɔlati lɛlɔ, amu ntu lɛla lɛni muudie mina bɔsɔ taatina-mi lɛlɔ lɛti pɛ. 6Na ina nnii mɔɔkun lɛmɛnɛ ni, lɛɛɛdubo ɔdɔlɔdi bɔbla. Ɔsika litemi geen lɛmmɔ na ndubo bɔsu. Nsu líni lɛmɛnɛ bɔkun, ɔsika naaayɔ ka ukyuli ɔdi ɔnu-mi utulo kalɛ nse na ala ani mɔɔbla ku ani mɔɔsu kemo. 7Nsu kalɛ na ulabla aani lɛlɔ na mɔɔtalaku katɔ na ala ebendi ani na lɛ́nu lɛlɔ ɔsu ni, Katɔti úte kuƒi na ɔ́ya na ɔlɛ ɔdi úbo-mi lɛlɔ. Satan ɔ́tala nwuna ɔtu ɔdi na ɔ́bla ɔmɛni ɔni na ɔɔyá na muunú ɔlɔna ɔlɛ ɔdi kalɛ na naaatalaku lɛlɔ katɔ. 8Na lɛ́kpali katɔ lívele Blɔti kɔtɛ sɔɔn na ɔmɛni lɛlɔ nnii ɔbwi-mi ɔlɛ ɔmmɔ. 9Mmomu ɔ́su-mii ɔnini, “Mina lɛƒɔndia lɛdubɔda-a, ɔsika mina ɔyikun ɔɔbla ala ebendi na bekyuli bani násɔ lɛlɔ teetulo.” Ɔmɛni ɔsu lɛlɔ lɛdubɔyɔ-mi litulo si mɔɔkun lɛmɛnɛ na mina bɔsɔ lɛlɔ kalɛ na Kristo ɔyikun ɔdubɔƒɔ-mi lɛlɔ kemo ƒui. 10Si Kristo ɔsu na ɔlɛ úbo-mi lɛlɔ, na bekyuli beedumi-mi, na muubó abi, na bekyuli beekpóku-mi, na ɔgbankpi ɔɔsiáku-mi ni, kaƒɔ kadubɔyɔ-mi. Ɔsika uwi ɔni na lɛ́sɔ ni, mɔɔkɛ́ Kristo ɔyikun. 11Mɔɔsu ala aani ɔdɔlɔdi kalɛ, nsu amii náya na úbo úte lɛni. Ɔsika amii na ɔlɛka nka bimwi-mi. Ina lɛɛɛdi lɛla lɛdi muedi ni, ńtasɔ na ulu biala lɛlɔ ku bekyuli bani mɔɔnu lɛlɔ aani batalane babuni. 12Lɛ́bla ala pii ku kayi buɛɛ na bina akɔ ani mɔɔtina ka ndi ɔtalane geen. Katɔti ɔ́sia-mi lɛlɔ na ɔ́bla akɔla budie taatina lidu lidu ku ala ebendi bamba lɛnɔ. 13Ńtanu lɛla lɛni na baƒɔtaadine akpa adi bákɛ bétulo-mii ntu ɔni na ńtaƒɔ-mii egulabi adi na liti libunku lɛlɔ kani ɔsu. Na muuvele-mii nnii biti bɛkyiɛ-mi ka ńtabla lɛni! 14Kɔtɛdi mɛni ka lɛ́klibi lɛlɔ na ndubo-mii kudɔ, nsu naaawia kebunku kadi. Amii alati na mɔɔwia, na ɔɔɔdi bina egulabi. Ɔsika ɔɔɔdi bebi mɔɔklibi ala teese ka banu bawɔne lɛlɔ. Mmomu bawɔne mɔɔklibi ala teese na banu bebi lɛlɔ. 15Ɔmɛni ɔsu ndububile mina ala ani nse-mi na liti mina lɛlɔ muedi lite ku ebiti na bina lili ɔsu. Anwuɔsu ka mɔɔyɔ́-mii pii lɛni ni, bi ɔsu na ɔlɛka bina bɔyɔ bɔƒana na mina lɛlɔ? 16Bɛdubo bɔtuna ku-mi ka ni, ńtenwini etila ńtasia-mii lɛlɔ. Nsu badi badubo bɔsu banii lɛkwɛ likpidi na lɛ́bla na lɛ́kɛ-mii lɛlɔ kɔsia na ulu ɔdi lɛlɔ. 17Na bekyuli bani na lɛ́tala lɛ́kya-mii lɛlɔ ni, lɛ́kɛ-mii lɛlɔ kɔsia kɔdi ɔkɛnku-ma lɛlɔ? 18Lívele Tito na lɛ́tala-nwu lɛ́kya-mii, na lɛ́tala bula ɔnwa bamba lɛnɔ nnii bebo-mii kudɔ. Bɔsu bɛda bɛnii Tito ɔ́kɛ-mii lɛlɔ kɔsia kɔbambadi kɔdi na ulu bamba lɛlɔ? Ɔɔɔdi kasusu kenwi na ami ku-nwu bɔda bɔɔbla kabla na bɔda lɛlɔ na ulu unwi lɛlɔ lɛnɔ yoo? 19Bɛɛbu uwi ɔmɛni ƒui bɛnii lɛlɔ kenye na buudie na bina anumi? Oowo! Katɔti ɔ́bla-bu unwi ku Kristo na bɔɔsu lɛla biala na nwuna anumi. Banwa, na lɛla biala na bɔɔsu-mii ni, kalɛ kani na bina bɔƒɔtaadi bɔkɔ katɔ bubu ɔsu. 20Mɔɔyia ka si líbo mmɔ ni, ndububo mbanu ka bɛ́vumana kalɛ na mɔɔwia-mii lɛnu. Na lɛni kani na amii lɛnɔ bɛdubɔnu ka lɛ́vumana kalɛ na amii lɛnɔ bɛɛwia ka bɛnu. Mɔɔyia ka ndububo mbanu ka bɛɛdɔ, na bɛɛbla lɛnungyie likpidi, na biiti kɔnyi taakya lɛlɔ, na bɛɛwia kalɛ na ɔdia ute amii lɛti pɛ, na biidumi lɛlɔ, na bɛɛlɔ lɛlɔ anyikpi, na bɛɛtalaku lɛlɔ katɔ, na biiƒú na lɛdi biala kemo. 21Mɔɔyia ka uwi ɔni na nsɔ mebo mmɔ ni, mina Katɔti ɔdubɔya na enu aƒɛ-mi na bina anumi. Na ndubuwulo na bekyuli pii lili, ɔsika bétenwini kayi na bana alaekpidi ani na bábla bábavi ɔsu. Báabla ala ani muusé lɛlɔ, na bádi kɔsɔnɔ, na baaadaku-ni na ulu biala lɛlɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\