2 KORINTOƑUƆ 8

1Banwa ɔlɛka bɛti lɛla lɛni na Katɔti ɔ́bla na baƒɔtaadine akpa ani ƒui nkya Makedonia akɔ na nwuna lɛƒɔndia ɔsu. 2Béduo bukpoku taanu kpakplaa kemo na lɛbibo lɛni nébo-ma lɛlɔ ɔsu. Nsu ɔmɛni kemo ƒui ni, ebiti áda-ma geen na lɛni kani na béte bekyuli ala pii ku kaƒɔ ƒaa ina ka badi bawabane geen. 3Béte bekyuli ala kalɛ na bakana. Na mɔɔsu-mii geen ka béte bétulo kalɛ bebo muedi na ama alati bɔyɔ kemo. 4Ama bévele-bu banii bute-ma kuƒi na bebunku bekyuli bani mɔɔbla Katɔti kabla na Yudea kalɔ lɛlɔ. 5Na ala ani na bábla mɛni ni, étulo ala ani na abu alati bɔ́sia anu ka bakana bɔbla. Kudeedi ni, béti lɛlɔ béte Blɔti na béti lɛlɔ béte abu lɛnɔ aani kalɛ na Katɔti ɔɔwia. 6Ɔmɛni ɔsu na búvele Tito ɔni nése kabla kamɛni kalɔ na amii lɛnɔ akɔ bɔnii usie anumi na ubunku-mii na bɛkana na bɛwɔlɔ bina bawabane ala bute bɔni kalɔ na bíse mɛni. 7Ɔƒɛni ni, bɛtɔ bekyuli ƒui na lɛla biala kemo. Sɔsɔ bɛtɔ na bina bɔƒɔtaadi kemo ku bina bɔtɛmi ku litemi lɛmmɔ bɔti kemo ku kalɛ na bɛɛwia ka bɛsiaku Katɔti kpakplaa ku kalɛ na bɛɛyɔ́-bu lɛnɔ kemo. Nsu ɔlɛka bɛkya ɔkplu na bɛtɔ na bina lɛƒɔndia ala bute kemo lɛni kani. 8Ɔɔɔdi ɔda na muubó-mii, mmomu líti ogya ɔni nkya badi lɛlɔ kemo mɔɔkɔ́ku amii bɔdi kalɛ na bɔnu si bina bekyuli bɔyɔ lɛnɔ bɔdi bɔyɔ geen. 9Ɔsika bɛgyi kalɛ na Blɔti Yesu Kristo lɛƒɔndia lise. Na ina ka ɔdi Katɔ Ɔga Ubi muedi ni, ɔ́nyonu lɛla biala na bina bɔdia ɔsu kalɛ na ɔkɛ nwuna lɛwaba kemo na amii bínwini Katɔ Ɔga Ɔma ala bakɛne. 10Na ɔkɛnku kebunku kani na biite bawabane mɛni litemi lɛlɔ ni, mina kasusu kani muute-mii ndi ka ɔdia ka bɛwɔlɔ lɛla lɛni kalɔ na bíse ɔ́si lɛkwa lɛni návi kemo. Amii ndi bekyuli bedeedi bani nábla ɔmɛni kasusu. Na bíse-ni kalɔ lɛnɔ. 11Na kalɛ na bíti bɔyɔ bísie lɛla lɛmɛni kalɔ ni, bisie anumi na bɛwɔlɔ-ni aani kalɛ na amii alati bíti-nwu lɛlɔ kasusu. Na biti lɛla lɛni na bibo bɛbla ɔmɛni. 12Si ɔdi bina bɔyɔ ka bíte bekyuli ala ni, ɔdubɔƒɔ Katɔti anu ɔkɛnku lɛla lɛni nse-mii kenye. Na ɔɔɔdi lɛla lɛni na biiibo. 13Ɔɔɔdi etila na liti mɔɔsia-mii lɛlɔ na lɛtimi adi na bakladi lɛlɔ, mmomu kalɛ na bɛbla likeke. 14Na bana bɔyaki bɔmɛni kemo ni, bina ala pii ani bibo adubo-ma bubunku. Na uwi bamba bana ala pii lɛnɔ adububunku bina bɔyaki. Ɔmɛni ndubɔya na bɛbla likeke. 15Lɛni na bénweni bákya Bunweni Kedee Ɔku kemo banii, “Ukyuli ɔni násala adila pii ni, uuubo-nya utuloku kalɛ na ɔmanku-nwu. Na ukyuli ɔni lɛnɔ na adi blii suɛ kani na ɔ́sala ni, ulayaki.” 16Na bɔɔgyá Katɔti enu, ɔsika ɔ́ya na anumi eegyie Tito lɛnɔ ka ubunku-mii aani abu kalɛ. 17Na ɔɔyɔ́ ka ubunku-mii na ɔɔɔdi ɔni na búvele-nwu na únu kalɔ kani ɔsu, mmomu ka ɔdi anwu ɔlati bɔyɔ lɛnɔ ka ubunku-mii ɔsu. Anwuɔsu na ɔ́bla kasusu ka ubo-mii kudɔ. 18Na lɛnɔ ni, búti ɔnwa ɔni na baabu geen na baƒɔtaadine akpa ƒui akɔ ku kalɛ na ɔɔsu litemi buni lɛmmɔ ɔsu buumene-mii ku Tito. 19Ɔmmɔ kama lɛnɔ ni, ɔdi ukyuli ɔni na baƒɔtaadine akpa ammɔ báƒuna ka ɔsiaku-bu na bula bawabane ala bute kabla kani na bɔɔbla kemo. Kabla kamɛni kadubɔya na bekyuli badubumwi Blɔti Yesu Kristo, na kaatina lɛnɔ ka ɔdi bula bɔyɔ ka bute baƒɔtaadine bakpana kebunku. 20Na etela ani na bekyuli béte ku kaƒɔ ƒaa mɛni ni, bɔda-nya kaduɛ kalɛ na ukyuli ɔdi ulakyaku-bu unyeƒi ɔdi ɔnii bɔda egulabi ammɔ bɔɔdi. 21Ɔsika ɔɔɔdi Katɔti anumi lɛti na bɔɔyɔ́ geen ka bɔbla lɛla lɛni ndia, mmomu ku bekyuli ƒui anumi. 22Ɔmmɔ ɔsu ni, bɔ́sɔ búti ɔnwa ɔbambadi búbunku banwa inyɔ bammɔ buumene-mii. Bɔ́kɔku-nwu bɔ́nu na lilu pii lɛlɔ na bɔ́nu bɔ́ti ka ubo kogyoklo geen. Na ka úti kayi ɔ́sia-mii lɛlɔ lɛni ɔsu ni, ɔsia anu kpakplaa ka ubete-mii kebunku. 23Na nkyuli ɛtɛ bamɛni kemo ni, Tito ndi mina ɔvinkpana ɔni mɔɔblaku-mi kabla teebunku-mii. Na banwa bakladi bani nsiaku-nwu ama ni, baƒɔtaadine akpa ammɔ kenye na benye. Na bana ɔbladu uuti bumwi teete Kristo. 24Bɛyɔ-ma kalɛ na baƒɔtaadine bakladi ƒui banu bati ka sɔsɔ ni, ɔdi ulu lɛlɔ ka bɔɔkun lɛmɛnɛ na amii ɔsu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\