2 TIMOTEO 4

1Nnye Katɔti ku Kristo ɔni ndubɔsɔ ubo ubatɛku bayawine ku bekpine litemi anumi. Na ka ɔdubɔsɔ ubo na nwuna lɛga bɔdi kemo ɔsu ni, mɔɔlɛ-ɔ kpakplaa nnii 2si bebo kɔnu o-o, iye beeebo kɔnu o-o ni, die litemi buni lɛmmɔ kenye. Klibi-ma, na adɔnku-ma, na akya-ma ogya. Na si eedie ala kalɔ taatina-ma ni, na ewi lɛlɔ na akɛ ku-ma kayi geen. 3Ɔsika uwi ɔdi ɔdubo ɔni na bekyuli basɔ baaadubo litemi buni lɛmɛni bɔda. Mmomu badubɔwia ala bamba batinane bete lɛlɔ na bataasu-ma ala ani udu na baawia beteenu. 4Badubo kama bunwini bɔkya litemi buni lɛmɛni na basiaku etemila anwidi kama. 5Na awɔ ni, da lɛlɔ kaduɛ na ulu biala lɛlɔ, na ataakya ɔkplu na lɛbibo biala kemo. Na abla kabla aani litemi buni lɛmɛni lɛsa ɔkɔne. Na abla ƒula baƒɔtaadine ɔtɔnkune kabla ƒui kaduɛ. 6Ɔsika ami ni, mina ngba bɔdaku kalɔ buwi aani ntɛ lɛkpa. Na uwi lɛnɔ úudu ka lɛtɔlɔ kayawi kamɛni kemo. 7Líkpo kekpo kabuni na lɛ́wɔlɔ mina kabla aani usi ukeline buni kalɛ. Na lɛ́da mina bɔƒɔtaadi na Kristo kemo útédu kawɔlɔkɔ. 8Na ɔ́si ɔƒɛni ni, Katɔti ɔ́ɔklibi mina kagabwa kani mɔɔtina ka lílie ɔƒɔtaadine ngba ulu lɛlɔ úse-mi. Ɔdi kagabwa kani na Blɔti ɔni mɔɔtɛ bula ƒui litemi ulu lɛlɔ ɔdubo-mi bute limeyi likplodi lɛmmɔ. Na ɔɔɔdi ami lɛti pɛ ndubɔkɛ-ka, mmomu ami ku bekyuli bamba bani ƒui lɛnɔ nsia anu bete Blɔti bɔsɔ bubo bɔmmɔ. 9Sia ulu biala lɛlɔ na eyile-mi bubanu. 10Ɔsika Dema ɔ́tɔlɔ-mi kudɔ na ɔsiaku kayawi ala kama úsie Tesalonika. Na Kreske anwu ni, úsie Galatia, na Tito úsie Dalmatia. 11Luka lɛti nébu ɔkya-mi kudɔ. Anwuɔsu tiku Marko na bibo, ɔsika ɔdi-mi ubunkune geen. 12Lɛ́tala Tihiko na Eƒeso. 13Na si adubo ni, ti mina kɔyɔ awu gyɔlɔɔ ɔni na lɛ́da líse Karpo kudɔ na Troia boku-mi. Na eti mina lɛku ku kɔkunkɛ kɔni na mɔɔwia teetulo lɛnɔ boku-mi. 14Aleksandro ɔni ndi ɔkywɛne ɔ́bla-mi kalala geen. Na Blɔti ɔdubɔƒɔ-nwu lɛla lɛni na ɔ́bla kayu. 15Anwuɔsu awɔ lɛnɔ nye kagyumana te-nwu, ɔsika ɔ́ta únye bula ala ani na bɔɔtina lɛlɔ geen. 16Kudeedi kɔni na bátɛku-mi litemi ni, ɔdi biala útakana na ubo ubenye-mi litemi kama, mmomu béni-mi bése. Nsu muuvele Katɔti nnii utani-ma kɔtu na ɔmɛni lɛlɔ. 17Nsu ni, Blɔti únyeku-mi na ɔ́kya-mi ɔyikun na lɛ́kana lɛ́su Blɔti litemi lɛmmɔ kaduɛ lite bani naaadi Yudaƒuɔ na mmɔ. Na Blɔti údie-mi kukpi kemo. 18Blɔti ɔdubudie-mi na ɔgbankpi biala kemo, na ɔdubo-mi bɔkpanku buɛɛ buɛɛ na liduo Katɔ Ɔga Ɔma. Bumwi na buute Katɔti ɔ́si ɔƒɛni úsela ƒui. Ɔsia lɛni. 19Muugyele Priska ku Akwila ku Onesiƒoro kaduli bekyuli ƒui. 20Erasto ɔmua ɔkya Korinto, na Troƒimo anwu uuƒi ɔsu lɛ́da-nwu lɛ́kya Mileto. 21Kya ɔkplu na ebo ebeduo mɛni asa udu kɔyɔ uwi. Eubulo ku Pude ku Lino ku Klaudia ku baƒɔtaadine banwa bakladi ƒui beegyele-ɔ o-o! 22Blɔti ɔda-a kɔyu, na muuvele-nwu nnii ɔda-mii kaduɛ na nwuna lɛƒɔndia kemo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\