YOHANE 11

1Na ɔma ɔni baalɔ Betania kemo ni, ɔnana ɔdi ɔ́kya na baalɔ-nwu Lasaro. Ɔnana ɔmɛni úbo uuƒi. Na banwani belekubi inyɔ bani ndi Maria ku Marta lɛnɔ bákya ɔma ɔmmɔ. 2Maria ɔmɛni ndi ɔni nébeti inɔmii bɔni muunwenyi ƒɛƒɛɛ úwi Blɔti Yesu lɛgba na ɔ́da nwuna lili linwini úni-nwu lɛgba. Na ɔnwani ndi Lasaro ɔni nébo uuƒi litemi na bɔɔsu ɔƒaani. 3Lasaro banwani belekubi bamɛni básia Yesu kenye banini, “Blɔti ƒula ɔkpana ɔyɔne uuƒi.” 4Ka Yesu únu kenye kamɛni ni, ɔ́su ɔnini, “Ɔlɛ ɔni na Lasaro uuƒi mɛni ni, ɔɔɔdi kukpi ndubɔdi-nwu kawɔlɔkɔ. 5Mmomu ɔmɛni úbo úte lɛni kalɛ na Katɔti udie nwuna ɔyikun ɔtina. Na ɔkɛnku ɔmmɔ kani lɛlɔ na bekyuli bemwi ami Katɔti Ubidi.” Yesu ɔ́yɔ Lasaro ku Marta ku ɔnwani geen. 6Nsu ɔni na kenye kamɛni kédu-nwu ni, ɔ́ƒɔ lɛlɔ ɔ́kya mmɔ emeyi anyɔ úbu. 7Ɔmmɔ kama ni, ɔ́su nwuna batɛyane ɔnini, “Bɛya na bɔsɔ bunwini busie Yudea.” 8Amu na bédie kenye banini, “Nsu ala ɔtinane, uwi klukui ɔdi kani návi mɛni ka bekyuli bani nkya mmɔ báwia ka bebo-ɔ atabi! Amu na asɔ aakali ka bɔsɔ busie kama?” 9Mmɔ na Yesu údie kenye ɔnini, “Si kadi kégye ni, limeyi lɛdanku uwi akpa akpa leevu-inyɔ, munuu ɔkɔ mɔɔnyi? Anwuɔsu kadi bukeye bɔmmɔ ɔsu ni, ukyuli ɔni nkɛ ni, uletulo. 10Nsu si usien na ɔkɛ bɔdi ni, ɔdubo butulo ɔsika bukeye bɔdi buuubo.” 11Ka Yesu ɔ́su ɔmɛni ni, ɔ́sɔ ɔ́su úbunku ɔnini, “Bula ɔkpana Lasaro ɔ́ɔlɛɛ, nsu muusié ntágyila-nwu.” 12Ka batɛyane bammɔ bénu lɛni ni, básu Yesu banini, “Blɔti, si bɔlɛɛ na ɔ́nya ɔda ni, ɔlɛ ɔmmɔ ɔdubɔsa-nwu.” 13Nsu bɔsu na Yesu ɔda ɔnii Lasaro úkpi, nsu nwuna batɛyane bákali ka lɛlɛɛ geen na ɔɔlɛɛ. 14Anwuɔsu ɔ́su-ma nwaa ɔnini, “Lasaro úkpi. 15Nsu amii ɔsu ni, ɔdia-mi ka liiibo mmɔ asa na úkpi kalɛ na ɔkɛnku ɔmɛni lɛlɔ ni, na bɛƒɔ-mi bɛdi. Anwuɔsu bɛya na buteesie-nwu kudɔ mmɔ.” 16Amu na Toma ɔni baalɔ Nta Ubi mmɔ ɔ́su nwuna banwani batɛyane bakladi ɔnini, “Bɛya na bula ƒui bɔsiaku ala ɔtinane kalɛ na abu lɛnɔ bukpi ku-nwu!” 17Uwi ɔni na Yesu útédu mmɔ ni, únu ka báava Lasaro na limeyi lɛmmɔ ndi limeyi linedi. 18Ɔƒɛni ɔ́si Yerusalem úsie Betania mmɔ ni, ɔbla eluku anyɔ. 19Na Yudaƒuɔ pii bésie mmɔ bátásia Maria ku Marta kɔnu ka bana ɔnwani úkpi ɔsu. 20Ka Marta únu ka Yesu ɔ́si ɔdubo ni, úsie útásiaku-nwu. Na Maria anwu ɔkya ɔtɔ. 21Mmɔ na Marta ɔ́su Yesu ɔnini, “Blɔti, si bɔkya na akya mɛni ni, nka mina ɔnwani útekpi! 22Nsu ngyi ka ina ɔƒɛni muedi ni, Katɔti ɔdubɔbla lɛla biala na évele-nwu ute-ɔ.” 23Amu na Yesu ɔ́su-nwu ɔnini, “Ƒ^ɔnwani ɔdubɔta ulie ngba.” 24Mmɔ ni, Marta údie kenye ɔnini, “Ngyi ka ɔdubɔta uwi ɔni na bekpine badubɔsɔ bata na limeyi likplodi lɛlɔ.” 25Amu na Yesu ɔ́su-nwu ɔnini, “Ami mɔɔyá na bekyuli basɔ baata teebelie ngba. Ukyuli biala ɔni mɔɔƒɔ́-mi taadi ɔdubulie ngba si ina úkpi muedi. 26Na ukyuli ɔni nli ngba si ɔ́ƒɔ-mi ɔ́di ni, ulekpi kudii. Áƒɔ ɔmɛni ádi?” 27Ka Yesu úye-nwu lɛni ni, Marta údie kenye ɔnini, “Ɛɛn, Blɔti, lɛ́ƒɔ-ɔ lɛ́di ka awɔ ndi Ukyuli Ɔƒunadi ɔni ndi Katɔti Ubidi ɔni na básu bése ka ɔdubo kayawi.” 28Mmɔ ka Marta ɔ́su lɛni ɔ́wɔlɔ ni, únwini úsie na útálɔ ɔnwani Maria úsienku kɔmadɔ na ɔ́su-nwu ɔnini, “Ala ɔtinane ɔmmɔ úubo mɛni na uuye-ɔ lili.” 29Ka Maria únu ɔmɛni ni, ɔ́babla ɔlɛ úsie utásiaku-nwu. 30Uwi ɔmmɔ ni, Yesu úteduo tɔ ɔma ɔmmɔ. Mmomu ɔ́mua unye likpo lɛni na Marta úbasiaku-nwu mmɔ. 31Na Yudaƒuɔ bani nlie Maria kudɔ baasia-nwu kɔnu ni, ama lɛnɔ báta básiaku Maria kama uwi ɔni na ɔ́babala ɔ́lɛ mmɔ. Ɔsika bábu ka kaƒiɔtɔ kammɔ kudɔ na ɔ́sɔ úsela utéteewulo. 32Uwi ɔmɛni lɛlɔ ni, Maria úubo úbedu Yesu kudɔ. Na uwi ɔni na ɔ́nu Yesu ni, mmɔ kani na ɔ́yu úwi Yesu lɛgba akɔ na ɔ́su-nwu ɔnini, “Blɔti, si bɔkya na akya mɛni ni, nka mina ɔnwani útekpi.” 33Yesu ɔ́nu kalɛ na Maria uuwulo na bekyuli bani nsiaku-nwu lɛnɔ beewulo. Nwuna kayi kékpoku-nwu na údumo. Na úye bekyuli bammɔ ɔnini, 34“Wɛ na bɛ́va-nwu?” Amu na bédie kenye banini, “Blɔti, bo, na abanu.” 35Mmɔ ni, Yesu úwulo. 36Amu na bekyuli bammɔ básu lɛlɔ banini, “Bɛnu kalɛ na ɔɔyɔ́-nwu!” 37Nsu bádi básu lɛlɔ banini, “Ɔ́bwi banumbwɛne na básɔ baanu. Nsu bi ɔsu na waya na Lasaro wekpi?” 38Yesu ɔ́sɔ údumo geen, na úsie utédu kaƒiɔtɔ kammɔ kudɔ. Kaƒiɔtɔ kammɔ kadi lɛtabi ubu ɔni na béti lɛtabi bamba bábala-nwu kenye. 39Amu na Yesu ɔ́su bekyuli bammɔ ɔnini, “Biliiku lɛtabi lɛmmɔ bidie ubu ɔmmɔ kenye.” Mmɔ ni, Lasaro ɔmmɔ ɔnwani Marta ɔ́su Yesu ɔnini, “Blɔti, ɔdubo buteenwenyi ɔƒɛni, ɔsika ɔmwi limeyi linedi ka báva-nwu!” 40Amu na Yesu ɔ́su Marta ɔnini, “Ńtasu-ɔ nnii si áƒɔ-mi ádi ni, adubɔnu ɔyikun ɔni na Katɔti ubo ati?” 41Amu na Bekyuli bammɔ béliiku lɛtabi lɛmmɔ bédie ubu ɔmmɔ kenye. Na Yesu ɔ́nu katɔ na ɔ́su ɔnini, “Ati, mɔɔgyá-a enu, ɔsika aatuna teete-mi si lɛ́kpali-ɔ. 42Na ngyi ka aatuna teete-mi uwi biala kemo. Nsu bekyuli bani nnye mɛni ɔsu na nsɔ mɔɔsu ɔmɛni kalɛ na baƒɔ badi ka awɔ nátala-mi.” 43Ka ɔ́kpali katɔ ɔ́wɔlɔ lɛni ni, ɔ́va ɔ́kpali ɔnini, “Lasaro, lɛ bo mɛni!” 44Na ukpine ɔmmɔ ɔ́ta úsie úbo-ma kudɔ mmɔ, na ukpine kɔvɔdi kɔmmɔ kúnyimi kɔda-nwu enu ku lɛgba. Na béeti kɔ́di kɔdi bényimi-nwu anumi. Amu na Yesu ɔ́su-ma ɔnini, “Bɛƒɛnimi adi ammɔ ƒui na nwuna lɛlɔ.” 45Ɔmɛni ɔsu ka Yudaƒuɔ pii bani nébo Maria kudɔ mmɔ bánu lɛla lɛni na Yesu ɔ́bla ni, báƒɔ-nwu bádi. 46Nsu badi bénwini bésie Ƒarisiƒuɔ kudɔ, na bátásu-ma lɛla lɛni na Yesu ɔ́bla. 47Anwuɔsu Ƒarisiƒuɔ ku bakpane benengu bása ku Yudaƒuɔ batɔnkune bammɔ na béye lɛlɔ banini, “Bi na ɔlɛka bɔbla? Bɛnu akɔla budie taatina ani udu na ukyuli ɔmɛni ɔdaku bɔbla! 48Si bunye bɔɔnu-nwu na ɔdaku ɔmɛni lɛni ni, ukyuli biala ɔdubo-nwu bɔƒɔ bɔdi. Na Romaƒuɔ lɛlɔ badine badubɔta na bebebo bula kakpakɔ kamɛni babwɛ na bekpo bula kalɔ ƒui.” 49Amu na bana akɔ unwi ɔni ndi ɔkpane unengudi na lɛkwa lɛmmɔ kemo na baalɔ-nwu Kaiaƒa ni, ɔ́su-ma ɔnini, “Amii bɛɛɛgyi lɛla lɛni mɔɔlɛ́ mɛni kalɔ! 50Bɛɛɛgyi bɛnii ɔdia ka ukyuli unwi ukpi na kadi ƒui lili utulo ka kadi ƒui bekyuli bayii ku udu?” 51Nsu geen ni, ɔɔɔdi anwu ɔlati kasusu nwaa kemo na ɔ́su lɛla lɛmmɔ. Mmomu ni, ka anwu ndi ɔkpane unengudi na lɛkwa lɛmmɔ kemo ɔsu ni, Katɔti ɔkɛ-nwu lɛlɔ na ɔ́ya na ɔɔsu lɛla lɛni ndubo libalɛ use ka ni, Yesu ndubo ubekpi na Yudaƒuɔ ƒui lili. 52Na ɔɔɔdi ama lɛti. Mmomu ku kalɛ na ɔsala Katɔti bekyuli bani négyingya bakya kayawi ekpo ekpo ƒui lɛlɔ na ɔbla-ma unwi. 53Amu na ɔ́si limeyi lɛmmɔ lɛlɔ ni, Yudaƒuɔ batɔnkune bammɔ bése kalɔ baawia lilu lɛni lɛlɔ na beƒie Yesu na badu-nwu. 54Ɔmɛni ɔsu ni, Yesu ɔsɔ ulavi ɔgbami na Yudaƒuɔ akɔ. Mmomu ɔ́tɔlɔ úsie utélie ɔma blii ɔdi nde ketele na baalɔ-nwu banii Eƒraim. Na anwu ku nwuna batɛyane bákya mmɔ. 55Uwi ɔmmɔ kemo ni, Yudaƒuɔ Kukpi Lili Bɔvia Limeyi bɔdi ɔ́ɔkpɛ úde. Na bekyuli pii bási kalɔ kammɔ ekpo ƒui bésie Yerusalem bátátaabla lɛlɔ bɔƒɔ ɔdi ɔmmɔ batáklibi lɛlɔ bete limeyi lɛmmɔ bɔdi. 56Na bekyuli bammɔ bákya bátaatɛ Yesu anu kpakplaa na kakpakɔ mmɔ ɔni na bábasa. Na beeye lɛlɔ banini, “Dɛ na awɔ aakali? Ami ngyi ka ulakana limeyi lɛmɛni kalɔ bubo. Munuu dɛ?” 57Na uwi ɔmmɔ ni, bakpane benengu ku Ƒarisiƒuɔ béte bɔti ka si ɔdi ɔgyi kesii kani na Yesu ɔkya ni, na ubo ubasu-ma kalɛ na besie betéƒie-nwu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\