LUKA 19

1Yesu úsie útéduo Yeriko, na ɔ́sia ɔma ɔmmɔ kemo úsela. 2Mmɔ na kuyi baƒɔne unengu ɔdi baalɔ banii Sakeo ɔ́kya, na ubo egulabi geen. 3Ɔ́kya útaawia ulu ɔni lɛlɔ na ɔsia na ɔnu ukyuli ɔni geen na Yesu ɔdi. Nsu ka anwu ɔlati ɔdi ukyuli klukui ɔsu ni, útakana na ɔkɛ ulu ɔdi ka bekyuli bemomo ɔsu. 4Anwuɔsu úkeli ɔtɔ bekyuli bammɔ lɛtɔtɔ na útákɔ kugyii kɔni nákuku kalɛ na ɔnu Yesu, ɔsika ɔgyi ɔnii ɔdubo ubasia mmɔ. 5Ka Yesu úbedu kugyii kɔmmɔ kalɔ ni, údi únye na ɔ́kɔliku anumi katɔ na ɔ́su Sakeo ɔnini, “Sakeo, babla na ayu ebo kalɔ, ɔsika ƒula kudɔ na ndubo buduo ɔmwi.” 6Sakeo ɔ́babla ɔ́yu úbo kalɔ na úte Yesu eduo ku ebiti geen. 7Bekyuli bammɔ ƒui bése kalɔ beetemi-nwu na Yesu lɛlɔ kalɔ kalɔ banii, “Ɔnana ɔmɛni úsela utéduo ukyuli ɔni ndi alaekpidi ɔblane ɔmɛni kudɔ.” 8Amu na Sakeo ɔ́ta únye na ɔ́su Blɔti ɔnini, “Ati! Buvele, nu! Ndubuti mina lɛkɛ kakɛ kenwi ƒui lite bawabane. Na bekyuli bani ƒui na líti lɛnungyie kemo lɛ́ƒɔ-ma ala litulo kalɛ na ɔdi ka lɛƒɔ ni, ndubɔƒɔ-ma kayu kammɔ akpa ene.” 9Mmɔ na Yesu ɔ́su-nwu ɔnini, “Ɔmwi ni, ngba bɔƒɔ búbo búbedu kaduli kamɛni kemo. Ɔsika ukyuli ɔmɛni lɛnɔ ɔdi Abraham kaba kemo ubi. 10Na ami, Ukyuli Ɔyawine Ubi, líbo nnii mbedie bekyuli bani ƒui náyii ulu geen ɔmmɔ.” 11Amu na bekyuli bammɔ bakɛ beenú ala ani na Yesu ɔkɛ ɔɔsu-ma. Na úsie anumi na úbo-ma lɛgba lɛdi, ɔsika ɔ́ɔkpɛ úde Yerusalem na bákali banii Katɔti lɛga kadikɔ kammɔ kéede geen ɔƒɛni. 12Na ɔ́su-ma ɔnini, “Dii ni, ɔnana ɔbune ɔdi ɔkya ɔni náta úsie kalɔ ɔgyu kakaaka ɔdi kemo kalɛ na betése-nwu lɛga. Na ɔ́bla kasusu ka ɔmmɔ kama ni, ɔdubɔsɔ unwini ubo ɔma. 13Asa na watɔlɔ ni, ɔ́lɔ nwuna kabla bablane leevu ɔ́sala. Na úte ɔdi biala egulabi koƒo kunwi. Amu na ɔ́su-ma ɔnini, 'Biti egulabi ammɔ bɛdi kuye na bɔnu kɔsia kɔni na ɔdi biala wakɛ.' 14“Nsu ɔnana ɔmɛni ɔma bekyuli béteekisi-nwu, anwuɔsu bátala batu badi na básia-nwu kama banii batásu Ɔga Unengudi banii, 'Bulayɔ ka ɔnana ɔmɛni unwini-bu ɔga.' 15“Nsu Ɔga Unengudi úse ɔnana ɔmmɔ lɛga na ɔ́sɔ únwini úbo ɔma. Kɔnakunwi ni, ɔ́ya na bálɔ nwuna kabla bablane bábasala na nwuna anumi ɔnii uunú kɔsia kɔni na bákɛ. 16“Kabla ɔblane udeedi úbo na ɔ́su-nwu ɔnini, 'Ati, lɛ́kɛ egulabi aƒo leevu lɛ́sia unwi ɔni na éte-mi mmɔ lɛlɔ.' 17“Mmɔ na Unwoti ɔmmɔ úte-nwu mbo ɔnii, 'Ábla-nwu kaduɛ! Kabla ɔblane ɔbuni na adi! Ka áda kabla blii suɛ kamɛni ulu lɛlɔ ɔsu ni, ndubuti-ɔ linyene lɛma linengudi leevu kenye.' 18“Kabla ɔblane unyɔdi lɛnɔ úbo na úbasu-nwu ɔnini, 'Ati, lɛ́kɛ egulabi aƒo alɔ lɛ́sia unwi ɔni néte-mi lɛlɔ!' 19“Amu na Unwoti ɔmmɔ ɔ́su kabla ɔblane ɔmmɔ lɛnɔ ɔnini, 'Awɔ adubunye lɛma ɛlɔ kenye!' 20“Kabla ɔblane ɔbambadi úbo na anwu ɔnini, 'Ati, aanu ƒula egulabi koƒo kunwi kɔni néte-mi. Líti-ku lɛ́bɛla na mina lɛdiku kemo. 21Mɔɔyia-a ɔsika ƒula udu ubo ɔkplu. Na eeti lɛla lɛni naaadi awɔ lɛdi teenwini awɔ lɛdi. Na edula ani na átakya muedi aaƒɛ-nya.' 22“Mmɔ na Unwoti ɔmmɔ ɔ́su-nwu ɔnini, 'Kabla ɔblane ukpidi na adi! Awɔ ɔlati ƒula kenye etemila na ndubuti lɛdu-ɔ kɔtɔ! Agyi ka udu ubo-mi ɔkplu. Na muuti lɛla lɛni naaadi ami lɛdi teenwini ami lɛdi. Na mɔɔƒɛ edula ani na ńtakya. 23Na si agyi lɛni ni, bi ɔsu na éteti mina egulabi átatákya egulabi kesekɔ? Mmɔ ni, ngyi ka nka ndubɔkɛ kɔsia lɛsia-nwu lɛlɔ si lɛ́si líbo.' 24“Amu na ɔ́su bekyuli bani nnye mmɔ ɔnii, 'Bɛda egulabi ammɔ bɛƒɔ-nwu kudɔ bite kabla ɔblane ɔni mbo egulabi aƒo leevu.' 25“Nsu bekyuli bammɔ básu-nwu banini, 'Ati, kabla ɔblane ɔmmɔ anwu ubo egulabi aƒo leevu use!' 26“Amu na Unwoti ɔmmɔ údie kenye ɔnini, 'Mɔɔsu-mii geen ka ni, ukyuli ɔni mbo lɛla lɛdi ni, anwu na Katɔti ɔdubute ɔsia. Na ukyuli ɔni neeebo lɛla lɛdi ni, libliidi lɛni na úbo muedi ni, Katɔti ɔdubɔƒɔ-ni na nwuna kudɔ. 27Na ɔƒɛni ni, mina bekisine bani na banii nka baláwia ka bese-mi lɛga ni, bɛkpanku-ma biboku mɛni na bɛdu-ma na mina anumi.' ” 28Ka Yesu ɔ́su-ma ala amɛni ɔ́wɔlɔ ni, ɔ́gyu ɔ́tɔ-ma Yerusalem. 29Uwi ɔni na ɔ́kpɛ uudé Betƒage ku Betania na Inɔ Egyii Kɔbi kudɔ ni, ɔ́tala nwuna batɛyane inyɔ ɔnii bataatɔ. 30Mmɔ na ɔ́su-ma ɔnini, “Biteesie ɔma ɔni nkya-mii lɛtɔtɔ mmɔ kemo. Na si biiduo-nwu kemo ni, bɛdubɔnu ebuo ala utine ubi ɔdi ka bébo-nwu báda mmɔ. Na ukyuli ɔdi útelie-nwu lɛlɔ kudii. Bɛƒɛnimi-nwu na biti-nwu biboku mɛni. 31Si ukyuli ɔdi úye-mii lɛla lɛni ɔsu na bɛɛƒɛnimi-nwu ni, bɛsu-nwu bɛnii, 'Blɔti mɔɔwia-nwu.' ” 32Batɛyane bammɔ báyu ulu bésie na bátánu lɛla biala aani kalɛ kani na Yesu ɔ́su-ma. 33Na uwi ɔni na benye baaƒɛnimi ebuo ɔmmɔ ni, ebuo ɔmmɔ balati béye-ma banii, “Bi ɔsu na bɛɛƒɛnimi-nwu?” 34Amu na batɛyane bammɔ bédie kenye banii, “Blɔti mɔɔwia-nwu.” 35Na béti ebuo ɔmmɔ béboku Yesu. Mmɔ na béti bana adi béwi ebuo ɔmmɔ kama na bébunku Yesu na ɔ́kɔ úlie-nwu kama. 36Ka ulie-nwu lɛlɔ na bésela ni, bekyuli badi béti bana adi béwi kalɔ na ulu lɛlɔ. 37Uwi ɔni na Yesu ɔ́kpɛ úde Yerusalem na likpo lɛni na ulu ɔmmɔ úti ɔ́yu Inɔ Egyii Kɔbi lɛlɔ ni, nwuna batɛyane pii bammɔ bése kalɔ baagyá Katɔti enu na beete yiidu ku kɔvanu momoomo na ala ebendi ani na bánu ɔsu. 38Na básu banii, “Bimwi Ɔga ɔni nási ɔdubo na Blɔti lɛnyi kemo! Na keyi buɛɛ kaƒɔ Katɔ Ɔga Ɔma ƒui! Hosiana!” 39Mmɔ na Ƒarisiƒuɔ bani nkya otogyi ɔmmɔ kemo básu Yesu banini, “Ala ɔtinane, bɔku ƒula batɛyane na baba ku lɛsɛ!” 40Amu na Yesu údie kenye ɔnini, “Mɔɔsu-mii geen nnii si bába lɛsɛ ni, atabi amɛni alati adubuse kalɔ ataava.” 41Ɔni na Yesu ɔ́ni úde Yerusalem úbu na ɔ́nu ɔma ɔmmɔ ni, úwulo na nwuna lili. 42Na ɔ́su ɔnini, “Mɔɔyɔ́ geen ka nka bɛnu bɛti ɔmwi limeyi lɛmɛni lɛlɔ lɛla lɛni námanku-mii asa bɛkɛ keyi buɛɛ! Nsu ku ɔƒɛni ni, bilánu taati! 43Uwi ɔdi ɔdubo ɔni na bina bekisine badubɔka-mii bakya ekpo ekpo ƒui. Na badubutile eƒi ƒui na lɛla biala lɛsɔ lilakana buduo iye lɛlɛ keyi. 44Bekyuli badubo ɔma ɔmɛni bɔyila ku udu na badu bekyuli bani nkya-nwu kemo ƒui. Na lɛtabi lɛdi muedi lɛsɔ lilése nina keliekɔ. Ɔsika bíni na bítanu bítati uwi ɔni na Katɔti úbo ɔnii ubedie-mii!” 45Yesu úsie útéduo Katɔti kakpakɔ na úse kalɔ ɔɔgyá beyedine bani nkya mmɔ taalɛku. 46Na ɔ́su-ma ɔnini, “Benweni bákya Bunweni Kedee Ɔku kemo ka Katɔti ɔ́su ɔnini, 'Mina kaduli ni, bekyuli badubɔlɔ-ka banii kaduli kani bekyuli baakpali katɔ.' Na amii bíti mmɔ bínwini beyune kabɛkɔ!” 47Limeyi ndi limeyi ni, Yesu ɔ́tina ala na Katɔti kakpakɔ mmɔ. Katɔti bakpane benengu ku ɔda bubo ala batinane ku bekyuli batɔnkune báwia ka badu-nwu. 48Nsu bátakɛ ulu ɔni lɛlɔ na basia, ɔsika bekyuli pii bakya mmɔ na bana atu asia nwuna etemila ammɔ lɛlɔ kpakplaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\