ƑILEMON 1

1Ami Paulo ɔni ntɛ aban ɔtɔ ka mɔɔkɔ́ Kristo Yesu lɛsa ɔsu ku Ɔnwa Timoteo muunweni ɔku ɔmɛni. Na líti muumene awɔ Ƒilemon bula kabla kamɛni ɔblane ɔkpana ɔni na bɔɔyɔ́ geen. 2Buugyele baƒɔtaadine lɛkpa lɛni mɔɔsa na ƒula kaduli ku Ɔnwa Uleku Apia ku Arkipo ɔni nnyeku-bu na Blɔti kabla kamɛni kenye kpakplaa aani ukpone kalɛ. 3Na buuvele Katɔti ɔni ndi bula Ɔti ku Blɔti Yesu Kristo bɔnii lɛƒɔndia ku keyi buɛɛ kasiaku-mii. 4Ɔnwa Ƒilemon, uwi biala na mɔɔkpali katɔ ni, muunyimo taalɔ-ɔ lɛnyi na mɔɔgyá Katɔti enu na ƒula lili. 5Ɔsika muunú kalɛ na aayɔ́ Katɔti bekyuli ku kalɛ na áƒɔ Blɔti Yesu ádi. 6Bubo ala abuni ani na Kristo ɔsu. Na mɔɔkpali katɔ nnii Katɔti ɔya na ama bani náƒɔ Kristo bádi aani ƒula kalɛ ni, benu ala amɛni kalɔ kaduɛ ɔkɛnku ƒula lɛlɔ. 7Ɔnwa, lɛlɔ lɛ́yɔ-mi geen na ákya-mi ogya na ƒula bekyuli bɔyɔ ɔsu. Ɔsika ánu Katɔti bekyuli lɛlɔ. 8- 9Na ina ka lɛkana lise kayi aani ƒula unengu na Kristo kemo na lɛsu-ɔ nnii bla lɛla lɛni na ɔlɛka abla ni, mɔɔyɔ́ ka livele-ɔ mmomu. Ami Paulo ɔni náabi mɛni na nsɔ ndi ɔtɔntɛne lɛnɔ na Kristo Yesu ɔsu ni, muuvele-ɔ na ƒula bɔyɔ bɔmɛni ɔsu. 10Muuvele-ɔ na Onesimo lili ɔni nébenwini mina ubidi na Kristo kemo uwi ɔni na nkya kɔgba kemo. 11Ina ka nwuna lɛnyi kalɔ ndi ubunkune ni, kubunku kani na ɔlɛka ute-ɔ ni, áyila-ka ka úkeli-ɔ kudɔ ɔsu. Nsu ɔƒɛni ni, úbo-mi kudɔ na ɔ́sɔ únwini ami ku awɔ ƒui ubunkune. 12Lɛ́sɔku-nwu muumene-ɔ na anwu ndi mina lɛnumi. 13Na ɔƒaani ɔni na ntɛ kɔgba kɔmɛni kemo na litemi buni ɔsu ni, mɔɔyɔ́ ka nka ɔsɔ ɔkya-mi kudɔ na unye-ɔ kenye uteebunku-mi. 14Nsu ni, naaayɔ ka lɛlɛ-ɔ kama lɛbla lɛla lɛdi kalɛ na kebunku biala na eete-mi ni, ulabla aani si bɔnya na nda-a lɛmana, mmomu kalɛ na abla-ni ku kaƒɔ ƒaa. 15Ɔƒaalɛ Katɔti ɔ́ya na Onesimo ɔ́tɔlɔ-ɔ kudɔ uwi klukui ɔmɛni kemo kalɛ na ɔsɔ unwini ubo ubakya-a kudɔ uwi ƒui. 16Na ɔƒɛni ni, ɔɔɔdubo-ɔ kudɔ aani ukyuli bamba kabla ɔblane kani. Mmomu ɔdi bula ɔnwa ɔyɔne na Kristo kemo. Ɔ́ƒɔ-mi kuye geen! Nsu awɔ ni, ɔdubɔƒɔ-ɔ kuye utulo-mi. Ɔsika ɔdubo aani ƒula kabla ɔblane ku ƒula ɔnwani na Blɔti kemo lɛnɔ. 17Anwuɔsu si aanu-mi aani ƒula kabla ɔblane ɔkpana ni, gyingya enu na aƒɔ-nwu aani kalɛ na adubɔƒɔ-mi na ɔsɔ ɔkya-a kudɔ. 18Si ɔ́ƒiɔ-ɔ iye ɔda-a kayu kadi ni, ti-ka kya mina akunta kemo. 19Ami Paulo ɔlati néti mina kɔnu línweni ɔmɛni. Na ndubɔƒɔ kayu biala nkya. Nsu ni, ɔɔɔdi bɔsu nda-a nnii awɔ ada-mi ƒula ngba kayu na Kristo kemo. 20Anwuɔsu ɔnwa, mɔɔwia ka ete-mi kebunku kamɛni na Blɔti ɔsu. Bla ɔmɛni kalɛ na kubiti kɔda-mi na mina kayi kemo. 21Líti ɔku ɔmɛni muumene-ɔ na lɛ́ƒɔ lɛ́di ka adubɔbla lɛla lɛni na muuye-ɔ mɛni. Na ngyi geen ka adubɔbla etulo kalɛ na muuye-ɔ mɛni muedi. 22Lɛnɔ ni, klibi keduokɔ kadi se-mi. Ɔsika mɔɔƒɔ́ taadi ka Katɔti ɔdubunu ƒula katɔ bɔkpali na banyonu-mi na lɛsɔ libo-ɔ kudɔ. 23Epaƒra, ɔni na ami ku-nwu bɔtɛ aban ɔtɔ na Kristo Yesu ɔsu, ɔɔkya-a kenye o-o! 24Marko ku Aristarko ku Dema ku Luka bani ndi mina bebunkune na kabla kamɛni kemo lɛnɔ beegyele-ɔ. 25Blɔti Yesu Kristo lɛƒɔndia lɛsiaku-ɔ na ƒula kayi kemo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\