BUDIE TAATINA 1

1Ɔku ɔmɛni ndi ala ani na Katɔti údie ɔ́tina nwuna kabla bablane ɔkɛnku Yesu Kristo lɛlɔ ka adubo bɔlɛ na uwi klukui kemo. Báti ɔmɛni ɔkɛnku Katɔti ɔtu ɔni na Kristo ɔ́tala ɔ́kya nwuna kabla ɔblane Yohane na ala ani na údie ɔ́tina-nwu kemo. 2Ami Yohane línweni ala ani ƒui na línu ku ani na lɛ́nu. Na lídie kenye na linyesia lɛni nási Katɔti kudɔ ku litemi geen lɛni na Yesu Kristo údie ɔ́tina lɛlɔ. 3Lɛlɔ lɛdubɔyɔ ukyuli ɔni mɔɔká ɔku ɔmɛni teete bekyuli. Na lɛlɔ lɛdubɔyɔ bekyuli bani muunú Katɔti linyese etemila amɛni na balábla atuɔkplu na lɛla lɛni na línweni lɛ́kya ɔku ɔmɛni kemo lɛlɔ. Ɔsika uwi ɔni na ala amɛni ƒui adubo bɔlɛ úude. 4Ami Yohane muunweni ɔku ɔmɛni lite amii baƒɔtaadine akpa maatɛ ani nkya Asia kalɛkɛ lɛlɔ. Bɛkɛ lɛƒɔndia ku keyi buɛɛ bɛsiku Katɔti ku nwuna Kɔyu ku Yesu Kristo kudɔ. Katɔti ndi anwu ɔni nli ɔ́si kukuuku, na ulie ɔƒɛni, na ɔdubo bulie uwi ɔni mebo ƒui. Na Katɔti Kɔyu ndi anwu ɔni mbo ɔyikun maatɛ ɔni nnye Katɔti lɛgaboku anumi. 5Na Yesu Kristo ndi anwu ɔni muudie lɛla lɛdi biala kenye ulu lɛlɔ. Ɔdi ukyuli udeedi ɔni na Katɔti ɔ́gyila ɔ́lɛku bekpine akɔ na ɔsɔ ulekpi kudii. Yesu ɔmɛni mɔɔdi kayawi baga ƒui lɛlɔ. Na ɔɔyɔ́-bu. Na úti nwuna ubugya ɔ́kpa na bula lili, na ɔ́ƒɔ-bu ɔ́lɛku bula ekpidi kemo. 6Na ɔ́bla-bu baga ku bakpane bani mɔɔkpanku bekyuli teeboku Ɔti ɔni ndi Katɔti. Uukeye, na ubo ɔyikun ɔ́si ɔƒɛni úsela ƒui! Ɔsia lɛni. 7Bɛnu! Aanu-nwu ka ɔ́si kayaa ɔdubo na uyɔlɔ kemo! Ukyuli biala ɔdubo-nwu bɔnu ku bani ƒui nábla-nwu kalala. Kayawi bekyuli ƒui badubuwulo kɔnyana ku keku. Ɔsia lɛni. 8Blɔti ɔni mbo ɔyikun ƒui mɔɔsu ɔnini, “Ami ndi kalɔ kesekɔ ku kawɔlɔkɔ. Ami nli, na lílie, na ndubo bulie uwi ɔni ndubo ƒui.” 9Banwa, bɔdi bavinkpana ka buliku Yesu ɔsu. Na ami ku-mii ƒui bunye lɛbibo kenye kpakplaa na kayawi kamɛni kemo, na bɔɔdi Katɔ Ɔga Ɔma ala. Ńtaakɔ Katɔti litemi buni lɛni nkɛnku Yesu Kristo lɛlɔ lɛsa na ulu lɛlɔ. Nsu ka bekyuli balayɔ lɛni ɔsu ni, béti-mi bétése ntuntɛ kalɔ kani baalɔ Patmo. 10Na limeyi lɛni lɛlɔ na baƒɔtaadine baasa teemwi Blɔti ni, Katɔti Kɔyu kɔ́ƒɔ-mi lɛlɔ kemo ƒui na línu ka lɛdi lɛdi lɛ́ku momoomo aani kakpɛɛ na lɛɛtɛmi na mina kama. 11Lɛdi lɛmmɔ lɛ́su lɛnini, “Nweni lɛla lɛni na ánu se na eti-ni esienku baƒɔtaadine akpa maatɛ na lɛma linengudi lɛdi kemo. Ani ndi Eƒeso ku Smirna ku Pergamo ku Tiatira ku Sardi ku Ƒiladelƒia ku Laodikea.” 12Amu ka lɛ́tu línwini nnii mɔɔnu ukyuli ɔni mɔɔtɛmiku-mi ni, lɛ́nu sika ugyiedi ligyii maatɛ lɛni lɛlɔ na asogya ɔɔsia. 13Na ligyii lɛmmɔ akɔ ni, lɛla lɛdi linye aani ukyuli kalɛ. Na ɔkya awu gyɔlɔɔ ɔni néne útédu-nwu kanintɔ. Na sika ugyiedi kabuli káda kámana-nwu kayi. 14Nwuna lili linwini lɛ́ƒuala aani unwo na úlieku etubanke. Na nwuna anumi aada aani ogya. 15Na nwuna lɛgba lise aani lɛbuala lɛni bédie na ogya kemo, na lígyie na liikeye. Nwuna lɛdi lɛɛku aani ketu kani mɔɔgbá taasi taayu lɛtabi lɛni nákuku lɛdi lili ku kɔku bonwu. 16Ukyuli ɔmmɔ ɔda ayabi maatɛ na nwuna kɔdianu. Na litemi geen lɛni nse aani kewii kani na bádɔ-ka lɛvi inyɔ lɛɛlɛ́-nwu kenye. Na nwuna anumi eekeye aani kalɛ na ɔƒɛ ɔɔbi. 17Ka lɛ́nu-nwu ni, líbuli ńtáyu kalɔ aani ukpine na nwuna anumi. Nsu ukyuli ɔmɛni úti nwuna kɔdianu ɔ́sia-mi lɛlɔ na ɔ́su-mi ɔnini, “Sɔ tayia! Ami ndi Udeedi ku Ukplodi. 18Ami ndi Ukyuli Ɔni Nli Ngba! Líkpi, nsu ɔƒɛni ni, nli ngba. Na nsɔ lɛɛɛdubo bukpi kudii. Mbo ɔyikun na kukpi ku kekpine lɛlɔ. 19Anwuɔsu ala ani na ánu ku ala ani nkya ɔƒɛni ku ani ndubo bɔlɛ lɛnɔ ni, nweni-nya se. 20Ayabi maatɛ ani na ánu na mina kɔdianu ku sika ugyiedi ligyii lɛmmɔ enye ete lɛla lɛdi. Na ana kalɔ na ndubo budie mɛni. Ayabi maatɛ ammɔ ndi Katɔti batu maatɛ ute baƒɔtaadine akpa maatɛ ammɔ. Na sika ugyiedi ligyii lɛmmɔ ndi baƒɔtaadine akpa maatɛ ammɔ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\