BUDIE TAATINA 18

1Ɔmmɔ kama ni, lɛ́nu Katɔti ɔtu ɔdi ka ɔ́si katɔ mmɔ ɔɔyu ɔdubo kalɔ. Na ubo kenyekɔ geen, na nwuna bukeye bɔ́ƒɔ kalɔ lɛlɔ ƒui. 2Amu na ɔ́va ku lɛdi momoomo ɔnini, “Úbuli o-o! Babilon ɔni náƒɔ lɛnyi geen mmɔ úbuli! Na ɔ́ta únwini ayu ekpidi ƒui kabɛkɔ. Mmɔ na ayu ekpidi ku begbini ku baasɛ bani muusé lɛlɔ ƒui bakya. 3Ɔsika Kayawi bekyuli ƒui báni ɔma ɔmmɔ alaekpidi bɔbla békpi aani ntɛ. Na ɔ́tɔlɔ-ma aani kalɛ na ɔyalɛ ɔɔtɔ́lɔ bekyuli taatákya likpidi kemo. Kalɔ lɛlɔ baga ƒui beesié ɔma ɔmmɔ teebo aani kalɛ na banana beesié ɔyalɛ kudɔ. Na kalɔ ƒui beyedine benengudi bénwini balakɛne ɔkɛnku bana liyedi na ɔma ɔmmɔ ɔni néyi ku akɛla ani ndanku adikpi bɔdi.” 4Na línu lɛdi bamba ka lɛ́si katɔ mmɔ na lɛɛsu lɛnini, “Mina bekyuli, bɛvi bɛlɛ ɔma ɔmmɔ kemo kalɛ na bilabla ekpidi ani na ɔɔbla, na ɔgbankpi ɔni mebo nwuna bekyuli lɛlɔ ulebo amii lɛnɔ lɛlɔ! 5Ɔsika ɔma ɔmmɔ ekpidi éemomo na ákuku étédu katɔ, na Katɔti únyimo udunkpi ala ani ƒui na nwuna bekyuli bábla. 6Amii Katɔti batu ni, bɛƒɔ-ma kayu na lɛla lɛni na bábla Katɔti kenye. Na bɛƒɔ-ma kayu kammɔ akpa anyɔ na bana ablala kenye. Ala ani na ɔma ɔmmɔ ɔ́sala aani ɔdu ala na ɔɔƒɛɛ kemo úte bekyuli na báni ni, bɛsala ɔdu ɔmmɔ akpa anyɔ na ɔɔƒɛɛ ɔmmɔ kani kemo na bite nwuna bekyuli na bani! 7Na kalɛ na ɔma ɔmmɔ ɔ́kɔliku lɛlɔ katɔ na nwuna adikpi bɔdi akɛla kenye ni, bɛya na ubo abi na uwulo utédu ekpidi ammɔ kenye. Ɔsika ɔma ɔmmɔ use aani uleku ɔni násu na nwuna kayi kemo ɔnini, 'Uleku Ɔga na ndi, na nlie mina lɛgaboku lɛlɔ. Lɛɛɛdi ukpinele, na lɛɛɛdubo kɔnyana kɔdi lɛnɔ buwulo kudii!' 8Anwuɔsu ɔgbankpi ɔdubuƒie-nwu ɔva limeyi linwi. Na ɔdubuduo ɔlɛ ku kɔnyana buwulo ku kɔka lɛnɔ kemo. Na ogya ɔdubo-nwu bɔkyula, ɔsika Katɔti úbomo na anwu ndubɔtɛku-nwu litemi.” 9“Na kalɔ lɛlɔ baga bani muusié ɔma ɔmmɔ teebo taabla ekpidi na békeli basiaku adikpi bɔdi akɛla kama na mmɔ ni, badubo keku ku kɔnyana buwulo na ɔma ɔmmɔ lili si bánu uyɔ ka ɔɔkɔ́ katɔ uwi ɔni na ɔɔkywí. 10Baga bamɛni badubunye ɔgyu kakaaka bataanu ala amɛni, ɔsika baayia ka ɔma ɔmmɔ lɛbibo lɛmmɔ udu lɛdububo-ma lɛlɔ. Na badubɔsu banini, 'Bɔbwɛ! Bɔbwɛ! Ɔma ɔni mbo ɔyikun! Babilon, ɔma bonwu ɔmmɔ! Ɔdɔ bubo unwi kemo kani ƒula kɔtu bɔni kɔ́da kɔ́lɛ-ɔ lɛlɔ!' 11“Mmɔ ni, kalɔ ƒui beyedine benengudi béwulo keku ku kɔnyana, ɔsika basɔ beeebo ukyuli ɔni meye-ma ala. 12Ka ala beyene basɔ beeebo ɔsu ni, bana sika ugyiedi ku ɔƒualadi ku aseebi ku asɛɛ ani náƒɔ kuye ébo kalɔ. Na bana adi abuni egyiedi ku aƒualadi ku ana lidu ébo kalɔ. Na egyii ani muunwenyi ƒɛƒɛɛ ku ala ani ƒui na béti ɔtunkpɛ bábla lɛnɔ ébo kalɔ. Lɛni kani na use ute ala ani na bábla ku egyii ani náƒɔ kuye ku abuala ani muukeye ku ani neeekeye ku atabi ani náƒɔ kuye lɛnɔ. 13Na evete ani muudie inɔmii ƒɛƒɛɛ ku kutu akyala lidu lidu ku klobo ku oloƒui ku ugyulo ƒɛƒɛɛ lɛnɔ kuye kúbo kalɔ. Ntɛ ku inɔ ku ɔlaaƒɔ ku edula ebi lɛnɔ ébo kalɔ. Na balakɛ bekyuli bani na beye bana ɔmantɛ bakɔ ku baƒonu ku bapɔnkɔ ku kɛɛkɛ ɔni na bapɔnkɔ baaní ku bekyuli bani na béƒie betéye kalɛ na badubɔbla akpala lɛnɔ ƒui. 14“Na básu banini, 'Babilon! Ala abuni ani ƒui na áyɔ ka akɛ ni, anya nálɛ-ɔ enu kemo mɛni. Na ƒula ebiti akɛla ku lɛkɛ ni, áyila-nya na asɔ aaadubo-nya bɔnu kudii.' 15Beyedine bani mbo eyedila ani na beeti taakɛ lɛkɛ taasiku ɔma ɔmmɔ kudɔ mɛni ni, badubunye ɔgyu kakaaka na bewulo keku ku kɔnyana momoomo banini, 16'Bɔbwɛ! Bɔbwɛ! Uwi ɔdi kemo ni, ɔma bonwu ɔmmɔ úyi ku adiƒuala abuni ku adi ani nse ƒuƒuu ku egyiedi. Na báklibi ɔma ɔmmɔ ku sika ugyiedi ku aseebi ku asɛɛ ani náƒɔ kuye éyi tɛtɛɛtɛ! 17Nsu ɔdɔ bubo unwi kemo kani na akɛla amɛni ƒui ébie!' “Na lɛkɔlɔ libendi bakane ku bekyuli bani ngyi ketu lɛlɔ kabla kaduɛ ku bani ƒui mɔɔdi kuye na ntu anumi mmɔ bénye ɔgyu kakaaka. 18Na báva momoomo uwi ɔni na bánu uyɔ ɔni mɔɔkɔ́ katɔ taasi ɔma bonwu ɔni mɔɔkywí mmɔ kemo banini, 'Ɔma bonwu ɔmani nsɔ nse aani ƒula kalɛ?' 19Amu na béti enu béwi lili na béwulo kɔnyana geen na básu banini, 'Bɔbwɛ, bɔbwɛ na buute ɔma unengudi ɔmɛni. Kesii kani na bekyuli bani mbo lɛkɔlɔ bonwu na beesiénku-ni ntu anumi bákɛ bana lɛkɛ! Ɔdɔ bubo unwi kemo kani ni, lɛla biala líbie! 20Amii bani nkya katɔ ƒui lɛlɔ lɛyɔ-mii. Na amii Katɔti bekyuli ƒui ku batalane ku Katɔti kenye bediene ni, lɛlɔ lɛyɔ-mii! Ɔsika Katɔti ɔ́tɛku ɔma ɔmmɔ litemi na lɛla lɛni na ɔ́bla-mii ɔsu!' ” 21Ɔmmɔ kama ni, Katɔti ɔtu ɔyikune ɔdi úti lɛtabi lɛdi nse aani kukɔ bonwu kɔdi úbo ɔ́kya ɛpu kemo na ɔɔsu ɔnini, “Lɛni na Katɔti ɔdubo Babilon ɔma bonwu ɔmɛni bubo butáƒiɛmi kalɔ momoomo ɔni na basɔ balanu-nwu kudii. 22Na ɔbentaa ku lɛnu bediene ku atoloyi ku kɔkpɛɛ bavwiine ni, basɔ belénu-ma kɔku kudii na ƒula kemo. Enu kabla ɔblane biala ɔ́sɔ ulabla nwuna kabla na ƒula kemo. Na basɔ belénu kukɔ kɔdi kɔku na ƒula kemo. 23Na basɔ balanu asogya bukeye bɔdi na ƒula kemo kudii. Na basɔ belénu uleku buti lɛnu lɛdi lɛnɔ. Ƒula beyedine bani néteeti ala teebeye ni, bekyuli bánu-ma aani bekyuli benengudi ƒui na kalɔ lɛlɔ mɛni. Na ɔkɛnku ƒula evo ani na aaƒɛ teete bekyuli ɔsu ni, áya na kalɔ ƒui bekyuli báyii ulu. 24Na Katɔti kenye bediene ku Katɔti bekyuli ku bekyuli bamba bani ƒui na bádu na kayawi mɛni ni, bana ubugya ɔsiaku-ɔ!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\