BUDIE TAATINA 20

1Amu na lɛ́nu ɔtu ɔdi ka ɔ́si katɔ ɔɔyu na ɔda kɔgba bonwu na ubo ɔyikun ɔni na uuti taabala kasuudikɔ ubu bonwu mmɔ kenye. Na úƒie liƒu kɔlakpi kɔni ndi kɔlakpi kɔkukudi kɔni baalɔ ukisine iye Satan. 2Na únyimi-ku úse akwa apimu unwi. 3Na úbo-nwu útákya kasuudikɔ ubu ɔmmɔ kemo, na ɔ́kalɛ na ɔ́bala ubu ɔmmɔ kenye kalɛ na ɔ́sɔ ulátɔlɔ kadi bekyuli wetédu uwi ɔni na akwa apimu unwi ɔmmɔ webo kawɔlɔkɔ. Ɔmmɔ kama ni, ɔlɛka baƒɛnimi-nwu kɔgba kɔmmɔ uwi klukui ɔdi. 4Na ɔmɛni kama ni, lɛ́nu agaboku adi. Na bekyuli bani na Katɔti úte ɔyikun ka batɛku bekyuli litemi ni, belie-nya lɛlɔ. Na lɛ́nu bekyuli babambadi ayu. Ama ndi bani nédie Blɔti Yesu kenye na básu Katɔti litemi. Anwuɔsu kayawi bekyuli békulo-ma eli. Ama ndi bani nétemwi eƒiebuo ɔmmɔ iye eƒiebuo ɔmmɔ baƒiɔ bani bése béte lɛlɔ ka bataakpa. Na bátasia-ma nwuna likpose lɛdi na bana atɛntɛ iye enu lɛlɔ. Bekyuli bamɛni básɔ báta bébelie ngba na bádiku Kristo lɛga akwa apimu unwi. 5Na ɔmɛni ndi bekpine bɔgyila kudeedi. Bekpine bakladi ama bátata bátalɛ kekpine útédu uwi ɔni na akwa apimu unwi ammɔ ása. 6Lɛlɔ lɛdubɔyɔ bekyuli kedee bani na Katɔti ɔdubɔgyila na bekpine bɔgyila kudeedi kemo. Na bekyuli bammɔ ni, kukpi kunyɔdi kɔ́sɔ kulákɛ ɔyikun na bana lɛlɔ. Mmomu badubo bakpane bunwini na bataakpanku bekyuli teete Katɔti ku Kristo. Na badubɔdiku-nwu lɛga akwa apimu unwi. 7Na si uwi ɔni na akwa apimu unwi ammɔ ása ni, badubo Satan budie bɔsiku nwuna kasuudikɔ kakyakɔ mmɔ. 8Na ɔdubo ubatɔlɔ kalɔ lɛlɔ bekyuli bani nkya kayawi ekpo ƒui, na baalɔ-ma na lɛsugba kemo banii Gog ku Magog. Na ɔdubɔsala-ma kalɛ na betékpo. Na bana bumomo bɔdubɔbla aani ɛpu kɔnwinimi. 9Otogyi ɔmɛni ɔkɛ ɔɔví kalɔ kammɔ ƒui lɛlɔ. Na úbo úbaka ɔ́mana ɔma ɔni na Katɔti ɔɔyɔ́ na nwuna bekyuli kedee belie-nwu kemo mmɔ. Nsu ogya ɔ́si katɔ na úbo úbakyula-ma ƒui. 10Na bébo ukisine ɔni nátɔlɔ-ma mmɔ bátákya lɛgyavonku bonwu lɛni mɔɔda ku ogya atabi mmɔ kemo kesii kani na eƒiebuo ɔmmɔ ku ɔkɔ kenye udiene bakya, na badubo abi buteebo usien ku ɔƒɛ usela uwi ƒui. 11Ɔmmɔ kama ni, lɛ́nu lɛgaboku bonwu ƒuala ƒuala lɛdi ka Katɔti ulie-ni lɛlɔ. Na ka ɔ́da ɔ́lɛ ni, kalɔ ku katɔ ƒui káyii na asɔ alánu-ka lɛla lɛdi na kesii kadi. 12Na lɛ́nu ka bekpine ƒui benye lɛgaboku lɛmɛni anumi, banamu ku benengu, na bébimi lɛku lɛdi béwi. Na básɔ bébimi ɔku ɔbambadi ɔni ndi ngba ɔku lɛnɔ béwi. Na lɛku lɛmɛni kemo na baanu taatɛku bekpine ƒui litemi ɔkɛnku ala ani na bábla na bénweni bákya lɛku lɛmmɔ kemo lɛlɔ. 13Bekyuli bani ƒui nékpi ɛpu kemo bási bálɛ. Na bekpine ƒui lɛnɔ báta bálɛ kekpine ku kɔƒiɔtɔ kemo. Na Katɔti ɔ́tɛku ɔdi biala litemi ɔkɛnku ala ani na ɔ́bla lɛlɔ. 14Béti kukpi ku kekpine kammɔ ƒui bébo bátákya lɛgyavonku kemo. Na ɔmɛni ndi kukpi kunyɔdi. 15Na ukyuli ɔni na bétenweni-nwu lɛnyi bátakya ngba ɔku ɔmɛni kemo ni, béti-nwu bébo bákya lɛgyavonku lɛmmɔ kemo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\