ROMAƑUƆ 13

1Ɔlɛka ukyuli biala uti ɔbu ute kalɔ lɛlɔ batɔnkune. Ɔsika ɔtɔnkune ɔdi uuubo ɔyikun ɔdi si ɔɔɔdi Katɔti kudɔ na ɔ́si. Na batɔnkune bani nli ɔƒɛni ni, Katɔti néti-ma úse mmɔ. 2Si ukyuli ɔ́di ɔ́ta únye batɔnkune badi lɛlɔ ni, Katɔti lɛla lɛni na úse úse lɛlɔ na ɔ́ta únye. Na bekyuli bani mabla lɛni ni, baawia litemi bɔtɛ teete lɛlɔ. 3Bekyuli bani mɔɔbla lɛbuni ni, batɔnkune bammɔ baaadi lɛyiala beeete-ma, mmomu bekyuli bekpidi na badi lɛyiala bete. Si bɛɛyɔ́ ka bɛda ɔtɔnkune bɔyia bɛya ni, bɛbla lɛla biala ulu lɛlɔ na ɔdubumwi-mii. 4Ɔsika Katɔti kabla ɔblane na ɔdi, na ɔɔbla kabla kalɛ na ɔdianku-ɔ. Nsu si bɛɛbla likpidi ni, na ɔdi ka bɛyia-nwu. Ɔsika ɔɔɔdi keeke ɔsu na béte-nwu ɔyikun! Katɔti kabla ɔblane na ɔdi. Na ɔdi ukyuli ɔni mɔɔnu ka bábla lɛla biala ulu lɛlɔ na ɔni likpidi ɔblane biala kɔtu. 5Ɔmɛni ɔsu na ɔdi ka biboku lɛlɔ kalɔ bite batɔnkune. Na ɔɔɔdi Katɔti kɔnyi kɔni mebo-mii lɛlɔ ɔsu, mmomu ka biinú bina kayi bɔlɛ ɔsu. 6Ɔmɛni ɔsu lɛnɔ na ɔdi ka bɛƒɔ kuyi bite bina kalɔ lɛlɔ batɔnkune, ɔsika Katɔti kabla na baabla. Na béti bana uwi ƒui béte ka bátaatɔnku bekyuli. 7Anwuɔsu ni, bɛƒɔ bana ɔdi biala kayu kani na bɛda-nwu. Si kalɔ kammɔ egulabi ani na báda béte ɔdi biala na ɔdi ni, na bɛƒɔ-ka. Si kuyi kɔdi ni, na bɛƒɔ aku lɛnɔ. Si ɔbu na ɔdi ka bite ni, na bite. Na si bumwi lɛnɔ ɔdi ni, na bimwi. 8Si bɛda ukyuli ɔdi kayu ni, biteni-ka bɔƒɔ. Bɛƒɔ kana ƒui na kasa. Nsu kayu kani na bɛdubɔda na kalása bɔƒɔ ndi bina ukyulikpana bɔyɔ. Ɔsika ukyuli biala ɔni na ubo bɔyɔ ute nwuna ukyulikpana ni, ɔɔtina ka ɔ́ɔdi Katɔti ɔda bubo bɔmmɔ lɛlɔ. 9Ɔda ɔni bébo-bu banii, “Tadi kɔsɔnɔ, tadu ukyuli, teyu, taya na anumi egyie-ɔ na ukyuli ɔdi ala lɛlɔ,” ku ɔda bubo biala nsɔ nkya ɔmɛni kama ni, ɔna ƒui ɔdanku lɛlakpa linwi lɛni ndi, “Yɔ ƒula ukyulikpana aani ƒula lɛlɔ kalɛ.” 10Bɔyɔ bulábla nwuna ukyulikpana likpidi. Anwuɔsu bɔyɔ ndi lɛla lɛni na ɔda bubo bɔmmɔ ƒui bɔdanku. 11Bɛgyinya! Na bɛsia ulu ɔmɛni lɛlɔ. Ɔsika bɛgyi uwi ɔni kemo na bɔkya. Uwi ɔni kemo na Katɔti ɔdubɔƒɔ-bu úude útulo uwi ɔni na bɔ́ƒɔ Kristo bɔ́di kalɔ kesekɔ. 12Usien ɔmmɔ ɔ́ɔvi ɔ́wɔlɔ, na kadi ndaku bugye. Anwuɔsu bɛya na bɔda lɛdisa kemo ala bɔbla bɔya, na bɛkya kekpo awu ɔni námanku bekyuli bani nkya bukeye kemo. 13Bɛya na bɔda bula lɛlɔ kaduɛ aani bekyuli bani nkɛ mɔɔví bukeye kemo. Na ɔɔɔdi adikpi emeyi bɔdi ku ntɛ bukpi ku lɛyalɛ ala ku likyulikpi ala ku lɛlɔ ntɛ bule ku lɛnungyie. 14Mmomu biti Blɔti Yesu Kristo bɛkya aani awu, na bɛda kasusu bidie ɔlɔna ala keeke ani mɔɔda-mii ɔkwɛ lɛlɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\