ROMAƑUƆ 4

1Bi ndi lɛla lɛni na bɔdubɔsu ka bula ɔti kuuku Abraham ɔ́nu ɔ́ti na litemi lɛmɛni lɛlɔ? 2Si ɔkɛnku kabla lɛlɔ na Katɔti ɔ́nu ka Abraham use siin ni, na ubo kenyekɔ ka ɔkun lɛmɛnɛ. Nsu uuubo kenyekɔ kammɔ na Katɔti anumi, ɔsika ɔɔɔdi Abraham kabla na ɔ́nu. 3Ɔsika na Bunweni Kedee Ɔku kemo ni, básu banini, “Abraham ɔ́ƒɔ Katɔti ɔ́di. Ɔmmɔ ɔsu na Katɔti ɔ́nu ka use siin.” 4Ukyuli ɔni mɔɔbla kabla ni, ulábu nwuna lɛyuƒɔla aani litela, mmomu ɔdi lɛla lɛni námanku-nwu na nwuna kabla kenye. 5Nsu na Katɔti kudɔ ni, ukyuli ɔni néteti anu útasia nwuna kabla lɛlɔ mmomu na úti nwuna anu ɔ́sia Katɔti lɛƒɔndia lɛlɔ ni, Katɔti ɔɔnu ukyuli ukpidi ɔmmɔ ka use siin. 6Na Ɔga Dawid ɔ́su lɛni kani ka lɛlɔ lɛdubɔyɔ ukyuli ɔni na Katɔti ɔ́nu ka use siin. Na ɔɔɔdanku nwuna kabla kani na ɔ́bla ɔsu. Dawid ɔ́su ɔnini, 7“Lɛlɔ lɛdubɔyɔ bekyuli bani na Katɔti úti bana bɔƒiɔ ɔ́kyiɛ-ma na údie ekpidi bana lɛlɔ. 8Lɛlɔ lɛdubɔyɔ ukyuli ɔni ekpidi na Blɔti ulabu ulése-nwu kudii.” 9Na lɛlɔyɔ lɛni lɛlɔ litemi na Dawid ɔ́su mɛni ni, bani nékulo ago kani ndubɔkɛ-ni? Kudii! Lɛdanku bani nétekulo ago lɛnɔ, ɔsika Bunweni Kedee Ɔku ɔɔsu ɔnini, “Abraham ɔ́ƒɔ Katɔti ɔ́di ɔsu na Katɔti ɔ́ƒɔ-nwu ka use siin.” 10Na uwi ɔmani na Katɔti ɔ́nu-nwu ka use siin lɛni? Uwi ɔni kemo na Abraham útekulo tɔ lego munuu uwi ɔni na úukulo lego? Ɔɔɔdi uwi ɔni na úkulo lego. Mmomu asa na wetékulo lego. 11Lego bukulo ɔdi ɔni na Abraham ɔ́bla mɛni ni, anwu ndi likpo buse bɔni mɔɔtina ka Katɔti ɔ́ƒɔ-nwu. Ɔsika nwuna bɔƒɔtaadi náya na Katɔti ɔ́ƒɔ-nwu ka use siin asa na úkulo lego. Na bɔƒɔtaadi bɔmɛni ɔsu ni, Abraham únwini baƒɔtaadine ƒui ɔti. Na Katɔti ɔkɛnku Abraham lɛlɔ ɔ́ƒɔ-ma ka bese siin ina ka bétekulo tɔ lego muedi. 12Abraham ɔdi ɔti ute bani na békulo ago lɛnɔ. Nsu ɔɔɔdi ɔni na békulo ago ɔsu, mmomu ka bélie ngba na bɔƒɔtaadi kemo aani kalɛ na bula ɔti Abraham úlie asa na úkulo lego ɔsu. 13Katɔti úse kenye úte Abraham ku nwuna bawɔ ka badubɔdi kayawi kamɛni ala. Nwuna kenye kani na úse mɛni kaaakɛnku kalɛ na Abraham ɔ́siaku ɔda bubo bɔdi kama ɔsu. Mmomu ni, úse-nwu kenye kamɛni ɔsika ɔ́ƒɔ Abraham ka use siin ɔkɛnku nwuna bɔƒɔtaadi ɔsu. 14Na si kayawi kamɛni ala bɔdi linyese lise lite bekyuli bani mɔɔdi ɔda bubo lɛlɔ ni, na bɔƒɔtaadi bɔɔɔdi lɛla lɛdi. Na Katɔti linyese lɛdi kɔtɛ keeke. 15Ɔsika ɔda bubo buudie Katɔti kɔnyi taatina-bu. Nsu si ɔda bubo buuubo ni, ukyuli lɛla lɛdi lilédie bula bɔƒiɔ taatina-bu. 16Anwuɔsu ni, linyese lɛmɛni lɛdanku bɔƒɔtaadi, na ɔdi kama kekpokɔ ute bekyuli na Katɔti kaƒɔbuni kani na ɔ́bla bekyuli bani ƒui ndi Abraham bawɔ. Na ɔɔɔdi bani na Katɔti úte ɔda bubo bɔmmɔ lɛti pɛ ndi-nwu bawɔ ɔsu. Mmomu bani nsiaku Abraham bɔƒɔtaadi bɔmmɔ kama lɛnɔ. Ɔsika ni, Abraham ɔdi baƒɔtaadine ƒui ɔti. 17Na lɛni na Bunweni Kedee Ɔku ɔ́su ɔnini, “Líti-ɔ lɛ́bla kadi bekyuli pii ɔti.” Na Abraham ndi bula ɔti ɔni náƒɔ ɔ́di na Katɔti anumi. Katɔti ɔyikun ɔni na úbo ɔsu ni, ɔ́gyila bekpine na básɔ bébo beli ngba. Na ɔkɛnku ɔyikun ɔmmɔ ɔsu ni, útemi na ala ani nátakya kudii áda álɛ! 18Kesii kani na lɛnunsia liiibo muedi ni, Abraham únye bɔƒɔtaadi lɛlɔ kpakplaa. Anwuɔsu úbabla kadi bekyuli pii ɔti aani kalɛ na Bunweni Kedee Ɔku ɔ́su ɔnini, “Ƒula bawɔ lɛnɔ badubo bumomo lɛni kani.” 19Abraham ɔ́ɔƒɔ aani akwa eti anyɔ. Nsu ni, enu átaƒɛ-nwu na bɔƒɔtaadi kemo ina ka ɔ́nu ɔ́ti ka kaƒiɔtɔ kɔtu na unye, na Sara lɛnɔ ɔ́ɔvi kɔwɔ. 20Nsu ala amɛni átaƒɛ-nwu enu na nwuna bɔƒɔtaadi kemo. Mmomu úƒie Katɔti linyese ɔ́da kpakplaa, na nwuna bɔƒɔtaadi bɔmɛni bɔ́kya-nwu ɔkplu na úti bumwi úte Katɔti. 21Na ɔgyi nwaa ka Katɔti ubo ɔyikun na ɔbla lɛla lɛni na ɔ́su úse. 22Na ɔkɛnku bɔƒɔtaadi bɔmɛni ɔsu na básu banini, “Ɔmmɔ ɔsu na Katɔti ɔ́nu ka use siin.” 23Na ɔɔɔdi anwu lɛti pɛ lɛlɔ bénweni etemila amɛni basiku banii, “Katɔti ɔ́nu-nwu ka use siin.” 24Mmomu ɔdanku abu bani lɛnɔ na Katɔti ɔdubɔnu ka buse siin ɔkɛnku kalɛ na bɔ́ƒɔ Katɔti ɔni nágyila Blɔti Yesu ɔ́lɛku kekpine mmɔ bɔ́di lɛlɔ. 25Katɔti úte kuƒi na bekyuli bádu Kristo ɔ́si bula ekpidi ani bɔ́bla ɔsu. Na Katɔti ɔ́gyila-nwu ɔ́lɛku bekpine akɔ kalɛ na Katɔti ɔnu ka buse siin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\