ROMAƑUƆ 5

1Na ɔƒɛni ni, ka Katɔti ɔ́bla-bu siin ɔkɛnku bula bɔƒɔtaadi lɛlɔ ɔsu ni, Katɔti úte-bu keyi buɛɛ ɔkɛnku Blɔti Yesu Kristo lɛlɔ. 2Na ka bɔ́ƒɔ Kristo bɔ́di ɔsu ni, ɔ́ya na bɔ́kɛ Katɔti lɛƒɔndia lɛni kemo na bɔkya ɔƒɛni. Na lɛlɔ lɛɛyɔ́-bu geen, ɔsika bubo lɛnunsia ka bɔdubulie ku Kristo na Katɔti lɛgadi bukeye bɔmmɔ kemo. 3Na lɛnɔ ni, lɛlɔ lɛɛyɔ́-bu si buubó abi, ɔsika bɔgyi ka lɛbibo lɛmɛni udu lɛɛyá na buunye kpakplaa. 4Na bula bunye kpakplaa ni, bɔɔyá na bɔɔkɛ́ udu ɔbuni. Na ɔmmɔ ndubɔya na bɔkɛ lɛnunsia. 5Na lɛnunsia lɛmɛni liláya bula anumi ewi kalɔ. Ɔsika Katɔti ɔkɛnku nwuna Kɔyu kɔni na úte-bu lɛlɔ na ɔ́ya na nwuna bɔyɔ bɔ́ƒɔ-bu lɛlɔ kemo ƒui. 6Uwi ɔni na bulakana lɛlɔ bubunku ni, Kristo úbekpi na bekyuli bekpidi lili. Na ɔ́lɛ lɛni na uwi ɔni kemo na Katɔti ɔlati ɔ́lɛ ugyii úse lɛlɔ. 7Ubo ɔkplu ka ukyuli ɔdi ukpi na ukyuli ɔni nse siin lili. Nsu ɔƒaalɛ ukyuli ɔdi ɔkana na use kayi na ukpi na ukyuli ɔbuni lili. 8Nsu Katɔti údie ɔ́tina-bu kaduɛ kalɛ na ɔɔyɔ́-bu. Ɔsika uwi ɔni na bɔkya bula ekpidi kemo ni, ɔ́ya na Kristo úkpi na bula lili. 9Na si ɔkɛnku nwuna kukpi kɔmmɔ lɛlɔ ɔsu na bɔ́bla siin na Katɔti anumi ni, kukpi kɔmmɔ kɔdubudie-bu kɔlɛku Katɔti kɔnyi bonwu kemo utulo! 10Na si Katɔti ɔ́sɔku abu ku-nwu ntɛ ɔ́klibi ɔkɛnku ubidi kukpi lɛlɔ na uwi ɔni kemo na nka bɔdi-nwu bekisine mmɔ ni, na uwi ɔni na abu ku-nwu ntɛ bɔdia mɛni ni, Katɔti ɔdubɔnu-bu kɔnyana utulo ƒui na bɔkɛ ngba bɔƒɔ ɔkɛnku Kristo ɔmmɔ lɛlɔ. 11Na ɔɔɔdi ɔmɛni lɛti, mmomu lɛlɔ lɛɛyɔ́-bu geen na Katɔti lɛlɔ ɔkɛnku Blɔti Yesu Kristo ɔni lɛlɔ na Katɔti ɔ́sia na ɔ́sɔku abu ku-nwu ntɛ ɔ́klibi ɔsu. 12Likpidi lɛ́sia ukyuli unwi lɛlɔ na líbo kayawi, na likpidi lɛmmɔ lɛdanku kukpi líboku kayawi. Ɔmɛni ɔsu kukpi kúbo ukyuli biala lɛlɔ. Ɔsika ukyuli biala ɔ́bla likpidi. 13Likpidi lɛkya kayawi kemo asa na Katɔti úte-bu Mose ɔda bubo. Nsu kesii kani na ɔda bubo buuubo ni, Katɔti ulábu ukyuli bɔƒiɔ teese. 14Nsu ɔ́si Adam uwi úbalɛ Mose uwi ni, kukpi kɔ́di bayawine ƒui lɛlɔ ku bani na bátabla likpidi lɛdi muedi aani kalɛ na Adam útadi Katɔti ɔda bubo lɛlɔ. Na Adam ɔmɛni unye ute ukyuli ɔni mebo. 15Nsu ni, bana inyɔ beeese unwi. Ɔsika Katɔti lɛƒɔndia lɛni na ukyuli ɔmɛni ɔdanku liiise aani ala ani na Adam bɔƒiɔ bɔmmɔ bɔdanku. Adam ɔdi ukyuli unwi ɔni bɔƒiɔ ɔsu na bekyuli pii békpi. Nsu Katɔti ɔdubɔya na ngba bɔƒɔ lɛƒɔndia lɛni nkɛnku Yesu unwi ɔmmɔ lɛlɔ libo lite bekyuli pii litulo na nwuna kaƒɔ buni ɔsu. 16Nsɔ mɔɔsu ka Katɔti lɛƒɔndia lɛmmɔ liiise aani ala ani nkɛnku likpidi lɛni na ukyuli unwi ɔmmɔ ɔ́bla. Ɔsika likpidi lɛmmɔ líboku litemi bɔtɛ ku kɔtɔ bɔdu. Nsu bɔƒiɔ pii bɔmmɔ kama ni, Yesu lɛƒɔndia lɛmmɔ lɛ́ya na bekyuli bábla siin. 17Ɔkɛnku ukyuli unwi lɛlɔ ɔsu na kukpi kɔ́di bekyuli lɛlɔ ɔ́si ukyuli ɔmmɔ likpidi ɔsu. Anwuɔsu ɔkɛnku Yesu Kristo lɛlɔ ni, bekyuli bani ƒui nákɛ Katɔti lɛƒɔndia na ɔ́bla-ma siin badubuduo ngba bɔwɔdi bɔmmɔ lɛga bɔdi kemo butulo ƒui. 18Anwuɔsu ni, kalɛ kani na ɔkɛ likpidi linwi lɛlɔ na bekyuli ƒui bákɛ kɔtɔ bɔdu ni, lɛni kani na ɔkɛ lɛbuni linwi lɛlɔ na Katɔti ɔdubute bekyuli ƒui ubo. 19Na ɔkɛnku kalɛ na ukyuli unwi ɔmmɔ ɔ́ta únye Katɔti litemi lɛlɔ na bekyuli ƒui bénwini alaekpidi bablane ni, lɛni kani na Katɔti ɔkɛnku kalɛ na ukyuli unwi ɔ́di nwuna litemi lɛlɔ ɔsu na Katɔti ɔdubɔya na bekyuli pii babla siin. 20Ka ɔda bubo bɔmmɔ búbo ni, bɔ́ya na bekyuli bánu bana ekpidi báti bébu. Na si bɔ́nu bula alaekpidi pii ani na bɔ́bla bɔ́ti ni, mmɔ kani na bɔdubɔnu Katɔti kɔnyana kɔni na ubo úte-bu lɛnɔ bɔti bubu. 21Anwuɔsu kalɛ na likpidi lɛ́ya na kukpi kɔ́di bekyuli lɛlɔ ni, lɛni kani na Katɔti lɛƒɔndia lɛdubɔya na bɔbla siin na buduo ngba bɔni nsɔ naaadubɔsa kudii lɛga bɔdi kalɔ ɔkɛnku Blɔti Yesu Kristo lɛlɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\