1 KORINTOA 14

1Emi bi leta avasiri ma vᴜti, te emi ma le ovᴜzᴜ afa feza Orindini 'diyi be avasi indi, te tᴜni ani emini e'yo nabirᴜ olᴜzᴜri'i. 2Te 'ba e'yo 'yopi ti ndᴜsiri eri e'yo 'yo 'ba ma tia kᴜ, te Mungu tia; te 'ba alᴜni erini kᴜ, te eri e'yo zizarᴜ 'diyi 'yo Orindisi. 3Te 'ba e'yo nabirᴜ olᴜpiri eri e'yo 'ba ezozᴜri pi olᴜ 'ba ma tia, asi omiza pie, e'yo 'ba asi aza kozᴜri be. 4'Ba e'yo 'yopi ti ndᴜsiri eri i ma ngᴜlᴜpi ma aza ko, te 'ba e'yo olᴜpiri eri kanisa ma aza ko'i. 5Te ma le emi driani e'yo 'yozᴜ ti ndᴜ ndᴜsi ra 'bo, te agapiri ma le emi ma olᴜ e'yo'i Te 'ba e'yo olᴜpiri eri aga 'ba e'yo 'yopi ti ndᴜ ndᴜsiri ra, pe lᴜ eri ka ti oja ka, kanisa ma nga e'yo 'ba ezozᴜri isu ani beni. 6Te di, ma adripi, ma ka mu emi vᴜ e'yo 'yozᴜ ti ndᴜ ndᴜsi, ma nga emi aza ko ngoni, ma ka e'yo 'yo emi tia e'yo ovᴜpi ecezarᴜrisi, kani nitasi, kani e'yo olᴜza nabirᴜrisi, kani imbatasi kᴜ ya? 7Te afa idri kokorᴜ awᴜ wᴜpi 'diyi ma e'yo tro-tro, kani ejelekoni, kani o'dini, yi ka awᴜ yini ma o'duko awa kᴜ, 'bani nga e'yo yini vᴜleri kani coleri ni ngoni ngoni ya? 8'Ba ka gᴜka vᴜ wᴜta saarᴜ saarᴜsi, a'dini nga i ede muzᴜ ombaani ya? 9'Dinile emi indi, emini e'yo 'yoria ti ndᴜsi, emi ka e'yo 'bani vale rari 'yo kᴜ, yi nga e'yo nde 'yoleri ni ngoni ngoni? Te emi nga ovᴜ e'yo 'yozᴜ olia a'dule. 10O'duko wudrikurua 'diyi ma suruti ka ovᴜ kakaᴜ ti, te alᴜni ovᴜni efi kokorᴜ kᴜ ; 11te ma ka o'duko nderi ma efi ni kᴜ, ma nga ovᴜ jururᴜ 'ba e'yo 'yopiri ma milia, 'ba e'yo 'yopiri nga vini ovᴜ jururᴜ ma milia indi. 12'Dinile indi, emini leria ovᴜria afa feza Orindini 'diyi be avasi, emi ma ndru ovᴜzᴜ afa feza kanisa ezozᴜ 'diyi be tre. 13E'yo 'disi 'ba e'yo 'yopi ti ndᴜ ndᴜsiri ma zi Mungu tia i ma ni e'yoni ojazᴜ ani. 14A'disikᴜ ma ka e'yo zi Mungu tia ti ndᴜsi, orindi mani zi Mungu tia ra 'bo, te asisile mani'yani efi kᴜ. 15Te bani ngoni ya? Ma nga Mungu zi orindisi ra, te ma nga Mungu zi asisilesi indi; ma nga ongo ngo orindisi ra, te ma nga ngo asisilesi indi. 16Te mi ka inzi orindisi, 'ba ripi 'ba imbale kᴜri ma pariari nga Amena 'yo ziza mini awa'difo fezᴜri ma vᴜtia ngoni ngoni ya? te de nini e'yo mini 'yoleri kᴜ. 17Te mi mini Mungu zi awa'difo fezᴜ 'yeke 'bo, te ezoni agu nderi kᴜ. 18Ma awa'difo 'yo Mungu vᴜ, mani e'yo 'yole ti ndᴜ ndᴜsi aga emi dria rarisi; 19te ti, mani e'yo alᴜ alᴜ 'yozᴜ kiri towi a'dule kanisa alia asisile mani be, mani 'ba azini imbazᴜ indiri, ovᴜ onyirᴜ tᴜ ma milia aga mani e'yo alifᴜ mᴜdri 'yozᴜ ti ndᴜsiri ra. 20Ma adripi, emi ma ovᴜ anzirᴜ asisile emini ma alia kᴜ; te e'yo asi onzinisi emi ma ovᴜ odekᴜale, te asisile emini ma alia emi ma ovᴜ agupirᴜ. 21Azita ma alia yi si 'dini 'bo, kini, Ma nga e'yo 'yo suru 'diri tia 'ba ti ndᴜ 'yopi 'diyi pi ma tisi ani'ba be, te ka 'dini ti yi ngani ma eri kᴜ, Opi 'yo ra. 22'Dini ti ndᴜ ndᴜ 'diyi ovᴜ ecetarᴜ 'ba e'yo a'ipi ra 'diyi dri kᴜ, te 'ba e'yo a'ipi kᴜ 'diyi dri; azini vini e'yo olᴜza eri ovᴜ ecetarᴜ 'ba e'yo a'ipi kᴜ 'diyi dri kᴜ, te 'ba e'yo a'ipi ra 'diyi dri. 23'Dini, kanisa dria ka yi okᴜ tualᴜ, te 'ba dria ka e'yo 'yo ti ndᴜ ndᴜsi, te 'ba imbale nga kᴜ 'diyi, kani 'ba e'yo a'ipi kᴜ 'diyi ka fi ra, yi ngani 'yo emi aza aza 'dini kᴜ ya? 24Te 'ba dria ka e'yo olᴜ ra, azini 'ba e'yo a'ipi kᴜri, kani 'ba imbale nga kᴜri ka fi ra, 'ba dria yi nga onzi erini ece, 'ba dria yi nga e'yo erini li, 25e'yo zizarᴜ eri asia 'diyi ovᴜ e'dazarᴜ; 'dini eri nga i eco a'bukurᴜ va, nga Munguni inzi, kini ada Munguni emi eselia indi. 26Te bani ngoni ya, ma adripi la? Emini emi okᴜria tualᴜ, emi dria alᴜ alᴜ ovᴜ ongo be, kani imbata be, kani e'yo eceza be, kani e'yo 'yole ti ndᴜ ndᴜsiri be, kani e'yo 'yole ti ndᴜ ndᴜsiri ma ojaza be. E'yo dria ma ovᴜ 'yezarᴜ kiri 'ba ezozᴜ. 27'Ba azini ka e'yo 'yo ti ndᴜsi, 'ba 'diyi ma ovᴜ iri kani na, te ma aga na kᴜ, yi ma 'yo vᴜtinisi vᴜtinisi; azini 'ba azini ma oja e'yo nde indi. 28Te 'ba ti ndᴜ ojapiri ka ovᴜ yo, eri ma adri ciri kanisa ma alia, te ma 'yo e'yo i ma ngᴜlᴜpi ma asisi Mungu tia. 29Nabi e'yo olᴜpi 'diyi ma olᴜ, iri kani na, te 'ba acepi 'diyi ma va e'yo nde ma eti'i. 30Te e'yo azini ka ovᴜ ecezarᴜ 'ba azini ripi vari ma tia, 'ba okori ma adri ciri. 31A'disikᴜ emi dria alᴜ alᴜ eco e'yo olᴜzarᴜ ra, 'ba dria ma isu imbata pi asi omiza be beni; 32te nabi e'yo olᴜpi 'diyi ma orindi ovᴜ nabi e'yo olᴜpi nde 'diyi ma dri ceza ma palaa. 33Te Mungu ovᴜni Mungu e'yo saarᴜni kᴜ, te asi anzurᴜniri; ekile kanisa 'ba alatararᴜ 'diyini ma alia driarile. 34Okᴜ ma ovᴜ ciri kanisa alia; ovᴜni fezarᴜ yi dri e'yo 'yozᴜ kᴜ ; te yi ma ovᴜ e'yo eriza be 'ba ma palaa ekile azitani 'yolerile. 35Te yi ka le e'yo azini nizᴜ, yi ma zi agupi yi vile 'diyi ma tia akua. A'disikᴜ eri ovᴜ drinzarᴜ okᴜ dri e'yo 'yozᴜ kanisa ma alia. 36Ngoni ya! Kani e'yo Munguni e'do emi vᴜ ya? Kani eri eca emi vᴜ a'dule ya? 37'Ba azini ka ega kini i ovᴜ nabini, kani 'ba orindi beri'i, eri ma ni e'yo mani sile emi vᴜ 'diyi ovᴜ azita Opini. 38Te 'ba azini ka ni kᴜ, ma ni kᴜ. 39'Dini, ma adripi, emi ma nda e'yo olᴜzᴜ avasi, te emi ma oga 'ba e'yo 'yozᴜ ti ndᴜ ndᴜsi kᴜ. 40Te e'yo dria ma ovᴜ 'yezarᴜ kililirᴜ yi paria 'yeke.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\