1 KORINTOA 4

1'Ba ma la ama ovᴜzᴜ 'ba 'ba azi ngapi Kristo ma palaa 'diyirᴜ, azini 'ba e'yo ziza Munguni ma agei tepi 'diyirᴜ. 2Te 'doa, e'yo 'bani ndale 'ba agei tepi 'diyi ma eseliari eri 'di, yi ma isu eri ovᴜzᴜ 'ba adarᴜ-ni. 3Emini e'yo mani lizᴜri, kani 'bani ma e'yo lizᴜ o'du azilerisiri, ovᴜ ma milia e'yo werearᴜ tᴜ. Te ma lini e'yo ma ma ngᴜlᴜpini kᴜ. 4Ma ngᴜlᴜpi nini e'yo onzi ma ndepiri kᴜ, te lani ma kililirᴜ e'yo 'dirisi kᴜ; te 'ba ma e'yo lipiri eri Opi'i. 5E'yo 'dirisi emi ma li e'yo azini drio o'duni ecakokorᴜ kᴜ, de nga Opi ecani kᴜ, eri'i ngapi afa zizarᴜ angᴜ bizania 'diyi ofᴜpi diza ma alia, azini fepi e'yo otᴜza 'ba asia 'diyini yi e'dazᴜri'i. Te o'du 'dasi 'ba dria alᴜ alᴜ nga inzita ini isu Mungu vᴜ. 6Te, ma adripi, ma oja e'yo 'diyi e'yo etirᴜ emisi, e'yo amani ecezᴜ Apoloniri be, 'dinile emi ma ovᴜ ani imbazarᴜ e'yo amanisi e'yo siza agazᴜ kᴜ, 'dini 'ba alᴜni emi eselia ma ovᴜ afᴜsi 'ba alᴜri ma ru eduzᴜ'i, aziniri edezᴜ, 'dini kᴜ. 7Kini, A'di 'ba mi ndᴜrᴜni ya? Afa mini ovᴜzᴜ eri be mini a'ile a'i kᴜri a'dᴜni ya? Te mi ka eri a'i afa fezale, mi mi enya ekile mi a'ini eri kᴜrile a'disi ya? 8Curu'do emi tra di 'bo! Curu'do emi ofᴜ afa e'ipirᴜ 'bo! Emi nya opi ama kokorᴜ 'bo! Ka opi nya ada, 'yeke, ama te nga opi nya emi be indi beni! 9Ma ega Mungu ece ama 'ba ti opele 'diyi 'ba vile asizᴜrirᴜ, 'ba dra lile yi ma dria 'diyile ; a'disikᴜ 'ba ama afa luzarᴜ wudrikuru pi ma milia, malaika pie, 'ba pie dria. 10Ama ovᴜ 'ba azazani Kristo ma e'yosi, te emi'i, emi ovᴜ ondᴜarᴜ Kristo ma alia. Ama ovᴜ okpo koko-rᴜ, te emi ovᴜ okpo be. Emi ovᴜ inzita be, te ama ovᴜ inzita kokorᴜ. 11Kpere etu andrᴜrisi ama ovᴜ abiri be, ama ovᴜ yi avijosi, ama ovᴜ pililirᴜ, yi ama odi drisi, pari amani adrizᴜ adari yo, 12ama ama ecandi, azi ngazᴜ dri amanisi. Yini ama o'daria ama asi ndriza fe'i; yini ama inzaria ama ovᴜ asi teza be ; 13yini ama aji diria ama yi asi omi'i ; 'ba ama ovᴜzᴜ ekile wudrikuru ma okᴜrᴜ-nyale, ekile afa dria ma ondile, kpere curᴜ'do. 14Ma sini e'yo 'diyi drinza fezᴜ emi dri kᴜ, te emi dri sizᴜ anzi mani lele 'diyile. 15Te emi ka ovᴜ 'ba emi imbapi 'diyi be alifᴜ mᴜdri Kristo alia ti, emi ovᴜni ata be kakaᴜ kᴜ. Te Kristo Yesu ma alia ma ti emi e'yo barisi ma'i. 16Ma matᴜ 'ba emi vᴜ ani, emi ma si emi ovᴜzᴜ mani ovᴜlerile. 17E'yo 'di-risi ma pe bani Timoteo ma ti emi vᴜ, eri mva mani lele tᴜ azini 'ba adarᴜ Opi ma aliari, eri nga fe emi ma ega adriza mani Kristo ma aliari ra, ekile mani imbale pari dri dria kanisa dria ma aliarile. 18Te curᴜ'do 'ba azini ovᴜ afᴜ be, ekile ma ngani eca kᴜrile. 19Te ma 'ye mu emi vᴜ mbelerᴜ, Opi nde ka nga le raria, te ma ngani e'yo 'yoza 'ba nde afᴜ be 'diyini ni kᴜ, te okpo yiniri'i. 20A'disikᴜ suru Munguni ovᴜni e'yo 'yoza tisirisi kᴜ, te okpo ma alia. 21Mi le a'dini ya? Ma ma mu emi vᴜ kali be, kani alesi orindi e'yererᴜ be ya?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\