1 PETERO 2

1E'yo 'disi emi ma kᴜ asi onzi dria ja toli pie dria, lokiri pie, a'ya pie, 'ba ma ru 'yozᴜ onziri pie dria. 2Ekile odekᴜa osipi o'dirᴜ 'diyile, emi ma le lesu orindini toli kokorᴜri avasi, emi ma zo ani erisi cazᴜ pata vᴜ; 3emi ka ajini o'bi 'bo, vazᴜ Opini asi ndriza be. 4Emi emu eri vᴜ, eri oni idrirᴜ 'bani gale si te Munguni peleni, aje amborᴜ beri'i; 5te emi indi, emi ovᴜ ekile oni idrirᴜ 'diyile, si emi ovᴜzᴜ jo orindinirᴜ, emini ngazᴜ ovᴜzᴜ suru kuhanini alatararᴜrirᴜ, edeta orindini Munguni ecole a'ile Yesu Kristo ma e'yosi 'diyi edezᴜ. 6Erini ovᴜle sizarᴜ e'yo siza ma aliarisi : Mi lu, ma oni 'ba Zionia, eri oni opele jo kala 'bazᴜ, aje be amborᴜri'i, te 'ba eri a'ipiri ngani ovᴜ drinzasi kᴜ. 7Emi eri a'ipi 'diyi vᴜ eri aje be amborᴜ, te 'ba eri a'ipi kᴜ 'diyi vᴜ, Oni 'ba jo sipi 'diyini gale siri, oni 'diri ofᴜ ovᴜzᴜ jo kalati ma oni drirᴜri'i; 8azini Oni 'ba pa sipiri azini oni kᴜmᴜrᴜ; yi osi yi ma pa yini gale e'yo eriko sirisi, ekile erini ovᴜle pezarᴜ yi dririle. 9Te emi ovᴜ suru pele rari, suru opini kuhanirᴜri, suru alatararᴜ, 'ba Munguni lele ovᴜzᴜ i ma 'barᴜ 'diyi, emi ma ece ani 'ba emi omvepi angᴜ inirᴜri kᴜzᴜ fizᴜ diza ini osutarᴜri ma aliari ma onyi. 10Lani ndra emi sururᴜ kᴜ, te curu'do emi ovᴜ suru Munguniri ; emi isuni ndra yiki kᴜ, te curu'do emi isu yiki 'bo. 11'Ba mani lele 'diyi, ma matᴜ 'ba emi vᴜ emi ma ga li ruani omba 'bapi orindi 'bani be 'diyi si, ekile 'ba ani'barᴜ acipi aci 'diyile. 12Adriza emini ma ovᴜ onyirᴜ juru eselia, 'dini yi ka emi ru 'yo onzi ekile emi 'ba azi onzi 'yepi 'diyile ti, yini 'yeta onvirᴜ emini ndrelerisi yi ma nga ru Munguni inzi ani o'du erini yi andrizᴜrisi. 13Emi ma eri azita 'bani dria Opi ma e'yosi, kani azita meleki ambᴜrᴜni erini ovᴜle 'ba dria ma driliarisi, 14kani azita 'ba gavenarᴜ 'diyini, opini yi ti pele 'ba azi onzi 'yepi 'diyi ofezᴜ e'yo onzi yinisi azini 'ba azI onyirᴜ 'yepi 'diyi ma ru inzizᴜrisi. 15E'yo Munguni lele ma ovᴜ 'yezarᴜri eri 'di, eMi ma ombe 'ba ondᴜa kokoro e'yo 'yopi aniakosi 'diyi ma ti ci, 'yeta onyirᴜ emini 'yele 'diyisi. 16Emi ma ovᴜ 'ba otrᴜle 'bo 'diyile, te emi ma ovᴜ trᴜta emini be bongo 'bezale e'yo onzi zizᴜ kᴜ; te emi ma ovᴜ ati'ba Mungunirᴜ. 17Emi ma inzi 'ba dria. Emi ma le adripiyi. Emi ma rᴜ Mungu. Emi ma fe inzita meleki dri. 18Emi ati'ba azi ngapi joa 'diyi, emi ma inzi ambo emini ma e'yo rᴜta driasi; emi ma inzi ambo onyirᴜ asi ndriza be 'diyi a'dule kᴜ, te ambo asi be okangalirᴜ 'diyi indi. 19Te 'ba ka candi nya e'yo kokorᴜ, erini asisile fele e'yo Munguni ma driarisi, 'di e'yo onyirᴜni. 20Te emi ka e'yo eza ra, yi ka emi co e'yonisi, emi ka eri a'i asi tezasi, ru onyirᴜ emini isule aniri ngoni ya? Te emi ka 'ye onyirᴜ, yi ka emi ecandi e'yonisi, emi ka eri a'i asi tezasi, 'di e'yo onyirᴜ Mungu ma milia. 21Te omve ndra emi e'yo 'dirisi, a'disikᴜ Kristo ecandi ndra i emisi, e'yo ecetarᴜ kᴜzᴜ emi dri, emi ma bi ani eri ma vᴜti acizᴜ eri ma pamvᴜsi. 22Eri 'yeni e'yo onzi alᴜni kᴜ; yi isuni vini lokiri eri ma tilia kᴜ. 23Yini eri o'daria eri omvini o'data ma arioti kᴜ; yini eri ecandiria eri omvini e'yo uri fezᴜ yi dri kᴜ; te eri kᴜ e'yo ini 'ba e'yo lipi kililirᴜri dri. 24Eri'i eri ma ngᴜlᴜpi 'du e'yo onzi amani rᴜa ini ma alia pati ruaa, amani ani drazᴜ e'yo onzi vᴜ, ama ma ovᴜ idrirᴜ e'yo kililirᴜ vᴜ beni; te cota erinisi emi ovᴜ atizarᴜ. 25Awa'dini, emi avi ndra gerisi kabilole, te curu'do emi emvi 'Ba kabilo Ocepi, azini orindi emini ma e'yo Ndrepiri vᴜ 'bo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\