1 TIMOTEO 1

1Paulo, 'ba Kristo Yesuni ti pele Mungu ama Papiri pi ma azita ma e'yosi Kristo Yesu asi teza amaniri beri, 2Timoteo, mva mani adarᴜ a'ita ma aliari vᴜ: 'Yeta anzutiri pi, yiki pie, asi anzurᴜ pie, engazᴜ Mungu Ata vᴜ azini Kristo Yesu Opi amaniri vᴜ. 3Mani ndra muria Makedoniaaria, ekile mani azile mi dri ovᴜzᴜ Efesoa 'danirile, mi ma azi ani 'ba azini ma tia yi ma imba imbata ndᴜni kᴜ, 4yi ma 'ba asisile e'yo olᴜza o'dᴜko-le toko toko 'diyi ma dria, a'bianzi ma ru olazᴜ dekokorᴜ 'dini kᴜ; e'yo 'dinile 'diyi fe 'bani agata gazᴜ, aga e'yo Munguni ma ta mbazᴜ a'itasiri ra; curu'do ma e'yo azi 'dinile indi. 5Te azita nde ma kalati asizᴜri eri leta efᴜpi asi alarᴜri pi ma alia, asisile onyirᴜri pie, a'ita lokiri kokorᴜri pieri'i. 6Te 'ba azini yini yi ojaria kalaa e'yo 'diyi kᴜzᴜ, yi oja yi e'yo toko toko 'diyi o'yozᴜ; 7yi ka tro le ovᴜzᴜ 'ba azita imbapi 'diyirᴜ ti, yi vani e'yo yini 'yoleri kᴜ, nini vini e'yo yini olᴜle okposiri kᴜ indi. 8Te ama ni azita ovᴜ onyirᴜ, 'ba ka 'ye erisi ekile azita ndeni lelerile, 9emini e'yo niria 'dini kini azita ovᴜni azizarᴜ 'ba kililirᴜ 'diyi ma e'yosi kᴜ, te 'ba azita kokorᴜ 'diyi pi ma e'yosi, 'ba saarᴜ 'diyi pie, 'ba Mungu gapi si 'diyi pie, 'ba e'yo ezapi 'diyi pie, 'ba alatara kokorᴜ 'diyi pie, 'ba Mungu ma ru o'dapi 'diyi pie, 'ba yi atini 'dipi 'diyi pie, 'ba yi andrini 'dipi 'diyi pie, 'ba 'ba 'dipi 'diyi pie, 10'ba ali o'bapi 'diyi pie, agupi ali o'bapi agupi agyisi 'diyi pie, 'ba 'ba obipi jipi ati'barᴜ 'diyi pie, 'ba inzo lipi 'diyi pie, 'ba oyo sopi inzosi 'diyi pie, kani 'ba e'yo azini—ka ngoni ti —imbata adarᴜni ogale siri 'yepi 'diyi pie dria; 11ekile e'yo barᴜ diza be Mungu inzizarᴜrini, ovᴜpi fezarᴜ ma dri tani mbazᴜrile. 12Ma awa'difo fe 'ba okpo fepi ma driri dri, 'di Kristo Yesu Opi amaniri'i, erini ndra ma a'ile ovᴜzᴜ adarᴜ, erini ma 'bale azi ini ma aza kozᴜrisi, 13ma ka ndra ovᴜ oko-risi 'ba Mungu ma ru o'dapiri, azini 'ba 'ba inzapiri, azini 'ba 'ba 'yepi egaŋasiri ti; ma isu yiki mani eri 'yele aniakosi azini a'itaakosirisi, 14te 'yeta anzutiri Opi amanini aga tᴜ a'ita be azini leta avasi ovᴜpi Kristo Yesu ma aliari be. 15E'yo 'yoza 'diri eri adarᴜ, azini eri fu dri 'ba driani a'izᴜ asi alᴜsi, kini Kristo Yesu emu nyakua 'ba ezapi 'diyi opazᴜ. Te 'ba ezapi 'diyi ma eselia 'ba ezapi agapi tᴜri ma'i; 16te e'yo mani yiki isuzᴜ rari 'di, Yesu Kristo ma ece ani asi teza ini dria ma alia oko, eceta fezᴜ 'ba ngapi eri a'ipi kpere idri 'dani 'daniri vᴜ 'diyi dri beni. 17Te inzita pi diza be ma ovᴜ Opi ovᴜpi 'dani 'dani, ecopi drapi kᴜ, 'bani ndrele kᴜ, Mungu alᴜri vᴜ, 'dani ewule ewule. Amena. 18Ma fe azita 'diri kᴜ mi dri, mva mani Timoteo, ekile e'yo ondriza yini ondrile mi ma e'yosi driorile, 'dini e'yo nde 'diyisi mi ma 'di 'adi onyirᴜ ani beni, 19a'ita pi ta mbazᴜ asisile onyirᴜ be. Te 'ba azini, yini asisile 'diri 'bale yi vᴜ rerisi, oguru yini a'itaniri 'de yia ra; 20Humenayo pi ovᴜ 'ba 'diyi ma eselia Alegezanda be, 'ba mani fele kule Satani dri, yi ma ovᴜ imbazarᴜ yi kazᴜ Mungu ma ru o'dazᴜ kᴜ 'diyi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\