1 TIMOTEO 6

1'Ba dria ovᴜpi ati'ba jezarᴜ 'diyi ma ega opi yini ovᴜ onyirᴜ fudri inzita driasi, 'ba kazᴜ ru Munguni o'dazᴜ imbataniri be kᴜ. 2Ati'ba ovᴜpi opi a'ita be 'diyi be 'diyi ma ede yi onzi, yini ovule adripirᴜrisi, 'dini kᴜ; te yi ma nga azi ati'baniri aga ra, a'disikᴜ 'ba azi ma orodri isupi 'diyini ovᴜle 'ba a'ita be azini 'ba lele avasi 'diyirᴜrisi. Mi ma imba e'yo 'diyi, ma azi yi indi. 3'Ba azini ka imbata ndᴜri imba, ka i asi 'ba e'yo onyirᴜ Opi amani Yesu Kristoni a'izᴜ kᴜ, imbata ekile adriza 'bani ani Mungu inzizᴜ-rileri a'izᴜ kᴜ indi, 4eri i ipi afᴜ be, nini e'yo alᴜni kᴜ; te ava erini e'yo toko toko ozizᴜ azini agata gazᴜ e'yo ndᴜ ndᴜsiri fe eri dri azani; e'yo 'diyi ma alia ma'yala pi efᴜ di ani, omba pie, o'data Mungu o'dazᴜri pie, egata onzikanyarᴜ 'diyi pie, 5awata 'ba ovᴜpi ezazarᴜ asisile yini ma alia, e'yo adarᴜ 'bepi ra 'diyini pie, 'ba 'diyi ega adriza 'bani ani Mungu inzizᴜri ovᴜ geri orodri isuzᴜri'i. 6Te adriza 'bani ani Mungu inzizᴜ asi ayikorᴜ e'yo driasiri beri eri orodri amborᴜni; 7te ama ejini ndra afa alᴜni nyakua kᴜ, ama econi vini afa alᴜni 'duzarᴜ amani fᴜria kᴜ; 8te nyaka pi ka ovᴜ ama dri bongo be indi, ama asini nga ovᴜ ayiko be yisi. 9Te 'ba lepi ovᴜzᴜ afa e'irᴜ 'diyi adri o'de obeta ma alia, azini emba ma alia, azini li kakaᴜ azazarᴜ 'ba ezapi 'diyi ma alia, e'yo 'diyi fe 'bani abazᴜ avizᴜ dri jaza pi ma alia drata be. 10A'disikᴜ asi 'bazᴜ silingi lezᴜri ovᴜ ola e'yo onzi driani; 'ba azini yi ma asini vele e'yo nderisirisi, yi avi geri a'itani ra, yi so yi ngᴜlᴜpi ma asi rua suza kakaᴜ isuzᴜ. 11Te mi'i, mi 'ba Munguni, mi ma apa e'yo 'diyisi; mi ma bi e'yo kililirᴜri pi ma vᴜti, adriza 'bani ani Mungu inzizᴜri pie, a'ita pie, leta avasiri pie, asi teza pie, asi e'yererᴜri pie. 12Mi 'di a'di onyirᴜ aitaniri, mi bi idri 'dani 'dani yini ndra mi omvezᴜ eri isuzᴜ mini ndra e'data onyirᴜ e'daria 'ba e'yo eti nzepi kakaᴜ 'diyi ma miliari ci. 13Ma azi mi Mungu idri fepi afa dria driri ma milia, azini Yesu Kristo e'data onyirᴜ ma e'yo eti nzepi Pontio Pilato ma driliari ma milia, 14mi ma mba azita ma ta ezata kokorᴜ, o'data kokorᴜ, cazᴜ kpere Opi amani Yesu Kristoni i e'daria; 15te eri nga i e'da ewu 'yekeria ra, eri kiri a'dule Opi asi ndriza be, Meleki melekini, Opi opiniri'i; 16kiri eri'i a'dule ovᴜpi drata kokorᴜri, ovᴜpi diza 'bani ecozᴜ cazᴜ vᴜnia kᴜri ma alia, 'ba alᴜni ndrele nga kᴜ, kani ecole ndrele kᴜri'i. Inzita pi okpo 'dani 'daniri be ma ovᴜ erini. Amena. 17Mi ma azi 'ba afa e'irᴜ nyakua 'diyi ma enya yi afᴜsi kᴜ, yi ma 'ba vini yi asi lonyi avipi mbeleri ma dria kᴜ, te ma 'ba yi asi Mungu afa dria fepi ama dri lonyirᴜ, amani yi a'izᴜ ayikosiri ma dria a'dule. 18Yi ma 'ye onyirᴜ, afa yini ovᴜzᴜ yi be lonyirᴜ kakaᴜ 'diyi ma ovᴜ 'yeta onyirᴜ 'diyi, yi ma ovᴜ 'ba afa fepi avasi 'diyi, ti ecizᴜ 'ba ma aza kozᴜ, 19'dini jo eti onyirᴜ 'bazᴜ yi ngᴜlᴜ-pi dri ewu ngapi ecapirisi, yi ma bi ani idri ada ovᴜpi ndi ndiri ci beni. 20Timoteo la, mi te e'yo kᴜle tani mbazᴜ mi driri ma agei, mi ona mi e'yo 'yoza toko toko inzita kokorᴜ 'diyisi, azini agata gaza 'ba 'yopi inzosi yi 'ba nita be 'diyinisi; 21te 'ba azini yini e'yo 'diyi ma vᴜti biria yi eza ra, yi gbi a'ita rwa. 'Yeta anzutiri ma ovᴜ emi be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\