2 KORINTOA 5

1Dini ama ni ra kini jo nyakurᴜ hema amanirini ka i anzᴜ ra, ama ovᴜ jo Munguni sileni, jo sile drisi kᴜ ovᴜpi 'dani 'dani 'buari be. 2Te hema 'dori ma alia ama ota ota, amani leria tᴜ jo amani engapi 'buari suzᴜ'i; 3ka ovᴜ 'dini, ama ka eri su ra, ama ngani e'da pililirᴜ kᴜ. 4'Dini adarᴜ ama ovᴜpi hema 'dori ma alia 'diyi, ama ota ota ovᴜzᴜ asi nziza be; ovᴜni kini ama le hema 'diri trᴜ ra 'dini kᴜ, te ama le azini su drinia'i, 'dini idri ma ki afa ecopi drapi rari ra. 5Te 'ba ama 'bapi bani e'yo 'disiri eri Mungu, Orindi fepi ama dri toborᴜri'i. 6E'yo 'dirisi ama ovᴜ etuzu asi agupirᴜsi ; azini ama ni kini amani de ovᴜria indi rua be ama ovᴜ Opi be ziri, 7a'disikᴜ ama aci a'itasi, te ndretasi kᴜ. 8'Dini ama ovᴜ di asi agupirᴜsi, azini ama ma milia amani ovᴜzᴜ rᴜa be ziri te Opi be indiri ovᴜ onyirᴜ aga ra. 9E'yo 'dirisi ama ka ovᴜ indi kani ziri ti, ama ava 'ba ayiko fezᴜ eri dri. 10A'disikᴜ ama dria ma ece ama ogᴜŋa Kristoni e'yo lizᴜri ma drilia, 'dini 'ba dria alᴜ alᴜ ma isᴜ e'yo ini 'yele ndra i rᴜasi 'diyi, ekile erini 'yelerile, kani onyirᴜ kani onzi. 11E'yo 'dirisi amani rᴜta Opini rᴜzᴜri niria, ama 'ba ma asi ese imbatasi ; te ama ece ama Mungu ma milia mgborᴜ 'bo, azini ma 'ba ma asi kini ama ece ama asisile emini ma alia indi. 12Ama inzini ama ngᴜlᴜpi ma onyi emi tia dika kᴜ, te ama pari fe emini emi enyazᴜ e'yo amanisi, emi ma ovᴜ ani e'yo omviza be 'ba yi enyapi rᴜa e'dapi amveri ma e'yosi, te asi ma e'yosi kᴜ 'diyi dri beni. 13'Dini ama ka aza aza, ama aza Mungu ma e'yosi; ama ka ovᴜ ondᴜa be, ama ovᴜ ondᴜa be e'yo emi-nisi. 14A'disikᴜ leta avasi Kristo-niri ama omini, te ama li e'yo 'dini, kini 'ba alᴜ dra 'ba driasi, e'yo 'dirisi 'ba dria odra ani ra. 15Azini eri dra 'ba driasi, 'ba ovᴜpi idrirᴜ 'diyi ma ovᴜ ani idri be yi ngᴜlᴜpisi kᴜ, te 'ba drapi e'yo yinisi azini engapi dikari ma e'yosi. 16E'yo 'disi engazᴜ curu'do ama nini 'ba alᴜni ruasi kᴜ; te ama ka ndra Kristoni ni ruasi ti, curu'do ama nini eri 'dini dika kᴜ. 17E'yo 'dirisi 'ba ka ovᴜ Kristo alia eri ovᴜ 'bazarᴜ o'dirᴜ; e'yo drio 'diyi aga 'bo, mi lu, 'ba yi o'dirᴜ 'bo. 18Te afa dria enga Mungu vᴜ, eri'i ama ti ecipi i be tualᴜ Kristo alia, azini azi ti ecitaniri fepi ama driri; 19efini 'dini, Mungu ovᴜ Kristo alia wudrikuru ma ti ecizᴜ i ma ngᴜlᴜpi be, ezata yini lazᴜ yi dria kᴜ, azini e'yo ti ecitaniri ejizᴜ kᴜzᴜ ama dri olᴜzᴜ. 20E'yo 'dirisi ama ovᴜ ojioᴜ Kristoni, eri ekile Munguni matᴜ 'ba geri ama tiliasirile. Ama matᴜ 'ba emi vᴜ Kristo ma paria, emi ma eci emi ti Mungu be fo! 21Eri 'ba Kristo ezata nipi kᴜri ezatarᴜ amasi, ama ma ofᴜ ani onyi Mungunirirᴜ eri ma alia beni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\