2 TIMOTEO 3

1Te mi ma ni e'yo 'diri kini o'du vile 'diyisi ewu ewarᴜri nga eca ra. 2Te 'ba yi nga yi ngᴜlᴜpi le, yi nga yi asi 'ba silingi ma dria, yi nga yi ngᴜlᴜpi ma e'yo inzi, yi nga ovᴜ asi afᴜrᴜ be, o'data o'dazᴜ, 'ba yi tipi 'diyi ma e'yo erizᴜ kᴜ, awa'difo kokorᴜ, alatara kokorᴜ, 3yi nga ovᴜ 'ba leta be yi ma asia yo 'diyi, 'ba omba kᴜpi kᴜ 'diyi, 'ba asᴜrᴜ 'diyi, 'ba nipi yi dri sipi e'yosi kᴜ 'diyi, 'ba adrarᴜ, 'ba e'yo onyirᴜ lepi kᴜ 'diyi, 4'ba 'ba o'di nyapi 'diyi, 'ba e'yo 'yepi singirirᴜ 'diyi, 'ba yi ipipi afᴜsi 'diyi, 'ba ayiko ruani lepi aga leta yini Mungu lezᴜri ra 'diyi ; 5yi ovᴜ eceta adriza 'bani ani Mungu inzizᴜ-rini be ci, te yi ga okpo eriniri si. Mi ona mi yisi ra. 6'Ba awa'dini 'diyi ma azi adri fi jo ma alia, okᴜa saarᴜ gapi e'yo onzisi tre, li ndᴜ ndᴜni ojileni 'diyi obizᴜ yinirᴜ; 7okᴜ 'dini 'diyi adri e'yo oni o'du dria, te econi yini ecazarᴜ nita e'yo adaniri nizᴜ kᴜ. 8Ekile Yane pini Musa ma dri arule agatasi Yambere berile, 'dinile yi'i indi yi agata ga e'yo adari ogazᴜ ; yi 'ba yi ma asisile-ni yi ezazᴜ 'bo, dri fupi a'ita nderi ma e'yosi kᴜ 'diyi; 9te yi ngani aga drile kᴜ, a'disikᴜ aza yini nga i e'da 'ba dria ma milia, ekile 'ba 'dayinirini ndra i e'dalerile. 10Te mi obi imbata mani pi ma vᴜti 'bo, adriza pie, e'yo mani ndrule 'yeleri pie, a'ita pie, asi e'yereri pie, leta avasiri pie, asi teza pie, 11inza-ta pie, candi pie; mi ni e'yo ecapi ma ruaa Antiokiaa, Ikoniaa, Lusiteraa 'diyi pie dria; ma a'i inzata 'diyi asi tezasi; te Opi pa ma yi ma alia dria. 12Adarᴜ, 'ba dria lepi acipi onyirᴜ Kristo Yesu ma alia 'diyi nga inzata isu ra, 13te 'ba onzi azini 'ba inzorᴜ 'diyi nga aga drile drile e'yo onzi ma alia, yini 'ba iciria, azini 'bani yi iciria indi. 14Te mi'i, mi ma ovᴜ e'yo mini erile 'bo azini mini nile mi asia 'bo 'diyi ma alia 'dani, mini 'ba mi imbapiri a'di'i yari nile rarisi; 15azini kini engazᴜ mini ndra ovᴜria mvarᴜ mi ni e'yo siza alatararᴜ ecopi mi 'bazarᴜ ondᴜarᴜ pata isuzᴜ a'ita ovᴜpi Kristo Yesu ma aliarisiri ra. 16E'yo siza dria efᴜ Munguni i ma ava vule driniarisi, eri ovᴜ orodrirᴜ imbatasi, egazᴜ 'ba ma dria yi ma e'yo onzi ecezᴜ, 'ba otᴜzᴜ kililirᴜ, azini imbata e'yo kililirᴜri imbazᴜrisi, 17'dini 'ba Munguniri ma ovᴜ ani edezarᴜ ovᴜzᴜ ngonde afa dria be fudri ci, erini ani 'yeta onyirᴜ 'yezᴜ dria.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\