YETA 14

1Eri eca 'dini Ikoniaa, yi fi tualᴜ pari 'ba Yahudini yi okᴜzᴜria, yi olᴜ e'yo, 'dini 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ kakaᴜ, 'ba Yahudini azini 'ba Girikini indi, yi a'i ani. 2'Ba Yahudini a'ipi kᴜ 'diyi yi enga 'ba Juruni, yi oja 'ba 'diyi ma asi onzi adripi nde 'diyi vᴜ. 3'Dini yi ovᴜ 'dale o'du fudri ci e'yo olᴜzᴜ uri kokorᴜ Opi ma e'yosi; Opi eri nze 'ba dri asi ndriza ini ma e'yo ma eti, okpo fezᴜ yi dri eceta pi 'yezᴜ tali osutarᴜ 'diyi be. 4Te 'ba aku amborᴜ nde alia 'diyi yi co yi ma esele iri; azini 'diyi le 'ba Yahudini, azini 'diyi le 'ba ti opele 'diyi'i. 5Te 'ba Juruni azini 'ba Yahudini 'diyi, 'ba yi dri cepi 'diyi be, yi le omba 'ba e'yo 'yezᴜ yi ruaa atrirᴜ, yi o'bezᴜ onisi indi. 6Te yi ka e'yo nderi eri ra, yi apa aku amborᴜ angᴜ Lukaonia ma alia 'diyia, yi ma ru Lusitera azini Derebe, azini angᴜ ovᴜpi yi ageia ogogoria ; 7'dale yi ovᴜ e'yo bari olᴜria. 8Te Lusiteraa agu alᴜ ripi valesi ecopi acipi kᴜri indi; eri osi trᴜa andri ma alia pa acoza be 'dani, acini nga drio alᴜni kᴜ. 9Agu nderi eri Pauloni e'yo olᴜria; Paulo sᴜ mile ruania okposi, erini neria eri ovᴜ a'ita i pazᴜri be, 10eri 'yo o'duko urᴜsi kini, Mi so pa urulesi. Eri mbᴜ uru, 'ba aci aci. 11'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ka e'yo Pauloni 'yeleri ndre, yi enga o'duko yini urᴜ, yi 'yo ti Lukaonianisi, Mungu yi esi va ama vᴜ wura be ekile 'bale! 12Yi 'da Baranaba ma ru Zeu'i, yi 'da Paulo ma rᴜ Herima'i, erini ovᴜle 'ba e'yo olᴜpi tᴜrisi. 13Atalaᴜ edeta edepi Zeuniri, orijo erini ovᴜ aku amborᴜ nderi drilia amvelerᴜ, eri eji tiago edezarᴜ patibi onyiafarᴜsi 'diyi kalitilea, yi le edeta ede 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ be tualᴜ. 14Te 'ba ti opele 'diyi Baranaba pi Paulo be, yi ka e'yo nderi eri 'bo, yi osi bongo yini, yi onzᴜ 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma eseliasi, yi otre okposi 'yozᴜ kini, 15Agu 'diyi la! Emi e'yo 'diyi 'ye 'dini a'disi ya? Ama'i ama ovᴜ 'ba rua be ekile emile, te ama olᴜ emi dri e'yo bari kini emi ma oja emi e'yo toko toko 'diyi kᴜzᴜ, emi ma a'i Mungu idrirᴜ 'bu 'bapi nyaku pi, miri pie, afa alenia 'diyi pie driari. 16Ewu agapi 'boria, eri kᴜ ndra 'ba Juruni dria acizᴜ waa yini lelerile; 17te ti, kᴜni i e'yo eti nzeza kokorᴜ kᴜ, te eri 'ye onyirᴜ, eri fe emi dri ozoo 'buari, ewu nyakani kazᴜ 'diyi be, erini feria emi aleni traria nyakasi azini emi asini garia ayikosi. 18Te e'yo yini 'yole 'diyisi yi oga 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ewasi edeta edezᴜ yi dri. 19Te 'ba Yahudini engapi Antio-kiaa azini Ikoniaa 'diyi eca 'dale; yi esᴜ 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma bile Pauloni o'bezᴜ onisi. Yi ka eri o'be 'bo, yi se eri aku tia amve, yini egale kini dra 'borisi. 20Te 'ba Yesu vᴜti bipi 'diyini pa soria eri ageia, eri enga ra, fi aku amborᴜa ; te drᴜsi 'dini, eri fᴜ mu Derebea tualᴜ Baranaba be. 21Yi ka de e'yo bari olᴜzᴜ aku amborᴜ nderi ma alia 'bo, yi ka 'ba kakaᴜ oja 'ba Yesu vᴜti bipirirᴜ 'bo, yi nga mvi Lusiteraa azini Ikoniaa azini Antiokiaa, 22'ba Yesu vᴜti bipi 'diyi ma asi otᴜzᴜ ovᴜzᴜ okporᴜ, yi ma asi omizᴜ indi yi ma te a'ita nderi ma alia 'dani, 'yozᴜ onyirᴜni ama ma fi suru Mungunia geri inzata kakaᴜ ma aliarisi. 23Te yi ka 'ba 'wara ope yi dri kanisa vᴜsi 'bo, yini Mungu ziria nyaka 'daza be, yi kᴜ yi Opi yini a'ile 'bori dri. 24Yi aga Pisidiaasi, yi eca Pamfuliaa. 25Yi ka e'yo olᴜ Peri-gaa 'bo, yi si Ataliaa; 26engazᴜ 'dale yi fi oguru alia muzᴜ Antiokiaa, pari ndra 'bani yi kᴜzᴜ asi ndriza Munguni dri azi yini dele curu'do 'bori 'yezᴜria. 27Yi ka eca ra, yi okᴜ 'ba kanisani tualᴜ, yi ece yi dri e'yo dria Munguni 'yele tualᴜ yi beri, azini e'yo Munguni jotile a'itaniri zizᴜ 'ba Jururᴜ driri. 28Yi ovᴜ 'dale o'du kakaᴜ tualᴜ 'ba Yesu vᴜti bipi 'diyi be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\