YETA 16

1Te eri eca Derebea azini Lusiteraa indi. Emi ne, 'ba Yesu vᴜti bipiri alᴜ 'daa, runi Timoteo'i. Eri ovᴜ okᴜ Yahudinirᴜ a'ipiri ma mvi, te ata erini eri 'ba Girikini. 2Adripi Lusiteraa 'diyi Ikoniaa 'diyi be, yi eri ma ru idu idu. 3Paulo le eri ma mu i be; eri 'du eri, li ageleni 'ba Yahudini ovᴜpi angᴜ nderi ma alia 'diyi ma e'yosi, a'disikᴜ yi dria ni ata erini ovᴜ 'ba Girikini. 4Yini agaria aku amborᴜ 'diyi ma aliasi, yi fe azita 'ba ti opele 'ba 'wara Yerusalemua 'diyini azileri, yi ma mba yi ma ta ani. 5'Dini 'ba kanisani 'diyi yi omba okporᴜ a'itasi, kalafe yini ezᴜ etuzu indi. 6Orindi Alatararᴜni ogale yi dri e'yo olᴜkokorᴜ Asiaa sirisi, yi aga angᴜ Ferᴜgia pia Galatia be. 7Yi ka ca ogogo Musiaa, yi o'bi fi Bituniaa, te Orindi Yesuni oga yi fiko si; 8'dini yini agaria Musiaa yi ca Troaa. 9Paulo ndre eceta inisi: agu Makedoniaari so pa matᴜ 'bazᴜ eri vᴜ 'yozᴜ kini, Mi ezo Makedoniaa ama aza kozᴜ! 10Erini eceta nderi ndreria 'boria, coti ama nda leti fᴜzᴜ muzᴜ Make-doniaa, amani varia ndi ndi Mungu omve ama e'yo bari olᴜzᴜ yi tia 'bo. 11Ama zo ogurusi engazᴜ Troaa muzᴜ kilili cazᴜ Samotrakea, drusi 'dini ama ca Neapolia. 12Engazᴜ 'dale ama ca Filipia, eri ovᴜ aku ambo aku Makedoniaa azini 'diyi agapi rari, eri angᴜ 'ba Romani sileri. Ama nga ovᴜ aku nderi ma alia o'du were. 13O'du sabatonisi ama fᴜ aku tia muzᴜ yi raza tia, pari amani egale 'ba adri Mungu zi aleniaria; ama ri va e'yo 'yozᴜ okᴜ yi okᴜpi tualᴜ 'diyi be. 14Okᴜ alᴜ runi Ludia'i, eri enga aku amborᴜ Tuatiraa, eri ovᴜ 'ba rangi bongo wura ojazᴜri ozipiri, eri 'ba Mungu rᴜpiri indi, eri eri ama ra. Opi zi asi erini e'yo Pauloni olᴜleri a'izᴜ. 15Eri ka baputizi bi 'bo, 'ba ovᴜpi eri vile joa 'diyi be dria, eri 'ba matᴜ ama vᴜ kini, Emi ka ega ma ovᴜ 'ba Opini adadarᴜ, emi emu jo mania ovᴜzᴜ wa'di manirᴜ fo! Eri omi ama okposi. 16Eri eca 'dini, amani muria pari 'bani adrizᴜ Mungu zizᴜria, ama fu dri zamva alᴜ ati'borᴜ be. Eri ovᴜ orindi e'yo ondripiri be, eri eji orodri amborᴜ opi ini dri erini andri ndrilerisi. 17Eri bi Paulo pi ma vᴜti ama be, oyᴜzᴜ uru kini, Agu 'diyi yi ovᴜ ati'ba Mungu Uru Tᴜrini, yi olᴜ emi dri geri patani. 18Eri 'ye 'dini o'du kakaᴜ. Te Paulo ma asi ande e'yo nderisi, eri oja i, 'yo orindi tia kini, Ma dro mi ru Yesu Kristonisi, mi fᴜ eri ma aliasi ra! Eri fᴜ coti. 19Te 'ba eri jepi 'diyi ka ndre geri yini orodri isuzᴜri avi ra, yi obi Paulo pi Sila be, yi ose yi pari 'bani afa jezᴜria, 'ba 'ba dri cepi 'diyi ma drilia. 20Yi ka ca 'ba e'yo lipi 'diyi vᴜ 'bo, yi 'yo kini, 'Ba 'diyi yi osa aku amani tᴜ, yi Yahudini. 21Yi olᴜ ama dri adriza ama'i 'ba Ruminirᴜ 'diyini ecole a'ile kani 'yele kᴜ 'diyi. 22'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ yi enga yi rᴜaa tualᴜ; azini 'ba e'yo lipi 'diyi yi osi bongo yi ma ruaa ra, azi yi cozᴜ kalisi. 23Yi ka yi co kalisi kakaᴜ, yi o'be yi arujoa, yi azi 'ba arujo agei tepiri eri ma te yi agei okporᴜ. 24'Ba nderi yini e'yo 'diri aziria eri tia 'boria, eri 'be yi jo alialerᴜria, azini eri osᴜ yi ma pa pati okalirᴜ 'ba ma pa ecizᴜri ma alia. 25Iniayii Paulo pini Mungu ziria Sila be, yi ri ongo ngo Mungu vᴜ, 'ba azini arujoa 'diyi yi co bile yi erizᴜ. 26Coti oyakia amborᴜ eca, arujo ma eti 'ba ya ya ani ; coti jotile dria ovᴜ zizarᴜ mgbo, azini anzirikᴜ 'ba driani ovᴜ ayuzarᴜ. 27'Ba arᴜjo ma agei tepirini orᴜria o'duarisi, erini neria arujotile ovᴜ ozizarᴜ, eri enze sei ini, eri 'ye i fu ani, erini osule 'ba arurᴜ apa 'borisi. 28Te Paulo oyᴜ o'duko urusi kini, Mi 'ye mi onzi kᴜ, te ama dria 'do'i! 29Eri omve aci, eri mbᴜ arujo alia; eri ruani yaria urisi eri eco i va Paule pi ma drilia Sila be, 30eri ji yi amve, eri 'yo yi tia 'dini kini, Opi la! ma ma 'ye sini ya ovᴜzᴜ pazarᴜ? 31Yi 'yo eri tia, Mi a'i Opi Yesuni, mi nga mi pa ra, mi'i, ori'ba mini pie dria. 32Yi olᴜ e'yo Opini eri tia 'ba ovᴜpi eri vile joa 'diyi be dria. 33Eri ji yi ini nderisi coti, eri oji bile yi cozᴜri indi; eri bi baputizi coti, 'ba erini 'diyi be dria. 34Eri ji yi uru i vile jo alia, fe nyaka yi dri; eri ovᴜ ayikosi tᴜ erini Mungu a'ile 'bo 'ba i vile joa 'diyi be driarisi. 35Angᴜ ka ati 'bo, 'ba e'yo lipi 'diyi pe asikari ti 'yozᴜ, Mi otrᴜ 'ba ajeka 'dayi. 36'Ba arujo agei tepiri 'yo e'yo 'diri Paulo ma tia 'dini, kini, 'Ba e'yo lipi 'diyi epe 'ba ti emi otrᴜzᴜ; e'yo 'disi emi fᴜ di mu asi anzurᴜ be. 37Te Paulo 'yo yi tia kini, Yi co ama 'ba ma milia ayii, ama e'yo likokorᴜ, de ama 'ba Rumini, o'be ama arujoa ; le curu'do ama ose o'be amve ndindirᴜ ya? 'Dini ngoa ya! Onyirᴜ yi ma ngᴜlᴜpi ma emu ama ofᴜni. 38Asikari ece e'yo 'diyi 'ba e'yo lipi 'diyi dri, te yi ovᴜ urisi ka eri kini yi 'ba Rumini; 39yi emu ani, yi ka yi ma asi omi 'bo, ofᴜ yi amve, le yi ma mu, ma kᴜ aku nde 'diri ra. 40Yi fᴜ di arᴜjoasi ra, yi mu fi Ludia vile joa; yi ka adripi ndre 'bo, ka yi asi omi 'bo, yi mu ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\